Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Mám radost, že naše výstupy školám pomáhají nebo je inspirují k tvůrčí práci,

říká v rozhovoru hlavní manažerka projektu Taťána Vencovská  

Jak se podařilo naplnit tři původní aktivity projektu, tedy sledování výuky podle nových ŠVP na pilotních školách, monitorování a rozvíjení sociálního partnerství škol a zaměstnavatelů a konečně konzultační a poradenská pomoc zástupcům škol prostřednictvím nově vzniklých regionálních konzultačních center i NÚV?

Projektové aktivity jasně vymezily oblasti, na které jsme se v projektu soustředili. Projekt byl již při jeho přípravě pojat tak, aby bylo možné pružně reagovat na poptávku škol, přizpůsobovat se do určité míry momentálním potřebám škol. Bylo tedy nutné být neustále v kontaktu se školami a učiteli a sledovat vývoj v oblasti implementace kurikulární reformy. V této oblasti hrála nezastupitelnou roli regionální konzultační centra, která byla zřízena ve všech krajích včetně Prahy, situaci monitorovala a své aktivity školám přizpůsobila. Nám pak dávala nezbytnou zpětnou vazbu. Jedině tak bylo možné dosáhnout téměř 10 000 podpořených osob při nejrůznějších aktivitách s cílovou skupinou.

V průběhu projektu vznikla další aktivita, se kterou jste na počátku projektu ani nepočítali, a tou je příprava profilové části maturitní zkoušky v osmi oborech vzdělávání. Co se podařilo v této aktivitě v rámci projektu vytvořit a jak tato aktivita pomůže odborným školám?

Rámcový vzdělávací program říká, co je základem oboru, jaké má mít absolvent kompetence. Maturitní zkouška neodmyslitelně patří k ověřování výsledků vzdělávání na středních školách. Jednotně pojatá závěrečná zkouška ověřuje osvojení kompetencí v oborech ukončených výučním listem. Proto se nabízelo přistoupit v tomto projektu k řešení pojetí profilové zkoušky oborů zakončených maturitní zkouškou tak, abychom společně vymezili, co je základem oboru, které kompetence je vhodné ověřovat u maturitní zkoušky. Důležitým aspektem bylo i to, přivést školy k formulování témat tak, abychom sledovali vazbu na kompetence absolventa, nikoliv pouze obsah učiva, jak tomu bývalo doposud zvykem.

Jaké výstupy k této aktivitě chystáte pro školy?

Vytvořili jsme publikaci, která shrnuje doporučení k tomu, jak přistupovat k sestavení profilové zkoušky. Tato doporučení se opírají o osm oborových příruček, které vznikly ve spolupráci se školami pro osm oborů vzdělání: aplikovaná chemie, strojírenství, obchodní akademie, agropodnikání, technické lyceum, hotelnictví, elektrotechnika a obchodník. Oborové publikace vyjdou na společném CD, publikace shrnující doporučení vyjde tiskem už v květnu.

Co myslíte, že se v projektu opravdu povedlo, na co jste pyšná, a kde jsou naopak ještě rezervy?

Jsem pyšná na projektový tým, který je nesmírně pracovitý, kreativní, spolehlivý a odborně zdatný. Mám radost, když dostáváme ze škol informace o tom, že jim naše výstupy pomáhají nebo je inspirují k tvůrčí práci. V tom vidím naplnění cílů projektu a je určitě škoda, že není v současné době připraven projekt, který by navázal na Kurikulum S a dále se systémově věnoval práci zacílené na odborné školy a učiliště.

Co osobně přinesl projekt Vám?

Protože zastávám v NÚV zároveň pozici garantky za obory gastronomie a cestovního ruchu a podílím se i na dalších činnostech v NÚV, musela jsem se naučit beze zbytku využívat časové možnosti, maximálně zefektivnit činnosti a delegovat pravomoci. Projekt mne obohatil o kontakt s novými lidmi, získala jsem větší přehled přes další obory a činnost mnoha škol. Za tuto příležitost bych chtěla poděkovat vedení Národního ústavu pro vzdělávání za důvěru a týmu Kurikula S za spolupráci.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky