Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konzultační centrum Zlínského kraje už pořádá semináře pro učitele

Regionální konzultační centrum (RKC) Zlínského kraje bylo v říjnu 2010 zřízeno v Krajském centru dalšího profesního vzdělávání a centru uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s. v Uherském Brodě. Stejně jako ostatní centra pomáhá středním odborným školám s jejich reformou, poskytuje pedagogům konzultace, metodické rady a pořádá pro ně vzdělávací akce.  

Činnost zlínského centra se oproti ostatním krajům ČR zpozdila o rok, a to z důvodu opakovaných výběrových řízení. Zástupci centra v tom vidí i výhodu, protože můžou čerpat ze zkušeností ostatních center. Osobní zkušenost se spoluprací s jiným konzultačním centrem má zástupce centra Ing. Vladimír Urbánek, který se jako lektor podílel na semináři „Využití softwaru při tvorbě školních vzdělávacích programů“, jehož pořadatelem bylo konzultační centrum Jihočeského kraje v Sezimově Ústí. Zástupci centra také průběžně navštěvují některá okolní konzultační centra, aby tu získali informace a poučili se ze zkušeností kolegů.

Rozhovor s vedoucím centra Mgr. Michalem Hampalou

Jak a kdy  jste oslovili odborné školy a informovali je o zřízení Vašeho centra a o nabízené pomoci pedagogům?

Školy jsme oslovili v listopadu, nejprve prostřednictvím e-mailu. Připravili jsme také informační leták o zřízení centra, jeho účelu, náplni, kontaktech a komunikaci. Od konce listopadu máme také své webové stránky, kde jsou kontakty, nabídky akcí, seminářů a workshopů. U vzdělávacích akcí jsou připojeny podrobné informace o jednotlivých akcích - termíny jejich konání, obsah, možnosti a termíny přihlášení i místa realizace akcí.

Víte už, co školy považují při své reformě za problém, v jaké její fázi se nacházejí a s čím by potřebovaly pomoc?

V průběhu listopadu jsme provedli na středních odborných školách ve zlínském regionu první průzkum potřeb a požadavků škol k realizaci kurikulární reformy. Zjišťovali jsme problémy při tvorbě ŠVP, jejich realizaci, zavádění do školské praxe, evaluaci a následné inovaci.  Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na ředitele škol, koordinátory ŠVP a pedagogické pracovníky, kteří se aktivně podíleli na vlastní tvorbě ŠVP. Výsledky šetření nám jsou  podkladem pro vytvoření analýzy potřeb a požadavků škol ve čtyřech regionech kraje a sestavení plánu činnosti centra.

Co vyplývá z průzkumu potřeb škol? V čem od Vás pedagogové uvítají pomoc?

Rozsah jejich požadavků je poměrně pestrý a široký. Uvítali by výměnu zkušeností a dobré praxe v rámci výuky odborných předmětů strojírenství, elektrotechnických a gastronomických oborů. Také se zajímají o průřezová témata, problematiku jazykového vzdělávání a postižení mezipředmětových vazeb v rámci jednotlivých ŠVP.

Obracejí se na Vás zástupci škol s žádostí o konzultaci?

Konzultací pomalu přibývá, jedná se buď o dílčí dotazy a nebo o celkové posouzení zpracovávaných ŠVP. Naše činnost se pomalu rozjíždí a teprve se dostáváme do povědomí jednotlivých škol, takže předpokládám, že nápor přijde s druhým pololetím letošního školního roku.

Jaké vzdělávací akce pro učitele jste připravili a jaké připravujete?

Na prosinec jsme připravili semináře na téma „Hodnocení souladu ŠVP a RVP v odborném vzdělávání z pohledu České školní inspekce“, které proběhly postupně ve všech čtyřech okresních „minicentrech“ v jednotlivých okresech – v Uherském Hradišti, Kroměříži, Zlíně a Vsetíně. Semináře vedli inspektoři krajské ČŠI Zlín, kteří účastníky seznámili s činností ČŠI v tomto školním roce, s hodnocením škol a jeho kritérii i hodnocením souladu ŠVP s rámcovými vzdělávacími programy. Semináře se setkaly s velkým a pozitivním ohlasem, proto chystáme na podzim příštího roku jejich opakování, tématem bude hodnocení věcné části ŠVP.

Projevily o seminář školy zájem? Kolik lidí se jich zúčastnilo?

Těžko zatím více hodnotit, vše souvisí s atraktivitou nabízených témat. O prvních pět seminářů byl zájem slušný, vždy 12 – 16 účastníků. Uvidíme, jak to bude dál. Pracujeme na publicitě a propagaci centra, takže si myslím, že zájem bude.

Kde vzdělávací akce pro učitele pořádáte?

Spolupracujeme se čtyřmi školami, které se podílejí na činnosti centra v našem kraji. Jsou to zmíněná čtyři minicentra, kde pořádáme vzdělávací akce pro učitele. Naší snahou je se co nejvíce přiblížit učitelům, aby nemuseli za semináři zdlouhavě cestovat, obzvláště nyní v zimě. Na druhou stranu je jasné, že ne všechny semináře by se čtyřikrát naplnily, pokud by se konaly ve všech okresních městech. Chystáme se také zapojit školy, které mají díky svému vybavení co nabídnout, popř. opravdu zajímavě učí a jsou ochotny se podělit o své zkušenosti s dalšími školami.

Kontakty
Regionální konzultační centrum Zlínského kraje
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání a Centrum uznávání celoživotního učení Zlínského kraje, o.p.s.
Nivnická 1763, 688 01 Uherský Brod

Kontaktní osoby:
Vedoucí RKC - Mgr. Michal Hampala (mhampala@sps-ub_cz)
Organizační pracovník RKC - Ing. Vladimír Urbánek (vladimir.urbanek@spspzlin_cz)

Web: www.kcdpv.cz/rkcs


Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky