Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Kdo si hraje, nezlobí: Uspořádání akce pro děti spojené se soutěžemi a pečením velké rolády

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezová témata: Člověk a svět práce, člověk a životní prostředí  

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1218

 

Aplikovaná průřezová témata

Člověk a svět práce

 

Anotace

Základní myšlenkou projektu je uspořádat dopoledne zábavných her pro děti z místní MŠ a nejnižší ročníky ZŠ. Vyvrcholením dopoledne je ukázka a ochutnávka desetimetrové rolády, kterou připraví žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník pro pohostinství. Cílem je vytvoření rolády dlouhé 10m, která se slavnostně rozkrájí a zkonzumuje na závěr dětského dne.

 

Vyučovací předmět

Potraviny a výživa, technologie přípravy pokrmů, odborný výcvik

 

Obor vzdělání a ročník

Kuchař – číšník pro pohostinství, 2. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problému

-          komunikativní kompetence

-          občanské kompetence a kulturní povědomí

-          matematické kompetence

 

Realizace

Žáci si spočítají potřebné suroviny na roládu, kterou společnými silami upečou. Současně zorganizují dětské soutěže a připraví drobné ceny do jednotlivých soutěží. Vytvoří pozvánky, osloví MŠ a ZŠ. Pozvou též zástupce celostátních médií. Během dětského dne organizují zábavu a soutěže dětí. V průběhu přípravy akce spolupracují s učiteli a využívají nabytých znalostí a dovedností potřebných ke zvládnutí tohoto úkolu.

 

Použité metody: problémová, projektová výuka.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Suroviny na roládu, ceny a drobné předměty do soutěží.

 

Reflexe PDP

Výborný projekt, ve kterém žáci sami s nadšením připravovali jednotlivé soutěžní úkoly. Maskotem celého dne byl klaun. Žáci při péči o malé děti uznali, že profese pedagoga není snadná. Dobře se vypořádali s přípravou „maxirolády“ (cca 500 porcí) za pomoci učitelů odborného výcviku. Akce měla vynikající ohlas. Učitelky z MŠ a ZŠ chválily připravenost akce v místním tisku. Realizace těchto akcí pomáhá žákům při vstupu na trh práce.

 

Hodnocení

Učitelé hodnotili samostatný a tvůrčí přístup zapojených žáků.

 

Použitá literatura a zdroje

Receptury teplých pokrmů

Cukrářské receptury

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky