Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jednotná profilová maturita zaručí kvalitu a srovnatelnost

27.12.2010    Food Service    strana 30    Vzdělávání  

Jednou z aktivit národního projektu Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání - je příprava profilové části maturitní zkoušky.

Na jejím řešení se od října 2009 podílí kromě expertů Národního ústavu odborného vzdělávání také třináct škol zapojených do projektu a deset dalších škol. Cílem je připravit návrh pojetí profilových maturitních zkoušek (PMZ) ve vazbě na rámcové vzdělávací programy (RVP) a pokusně ověřit jednotné zadání dílčích částí PMZ v osmi oborech pilotních škol.

Konkrétní aktivity v přípravě profilové maturitní zkoušky, důvody vytvoření jednotné profilové maturity i to, jak bude vypadat profilová maturita v oboru hotelnictví, popisuje v rozhovoru Ing. Taťána Vencovská, hlavní manažerka projektu Kurikulum S a odborná pracovnice pro obory gastronomie, hotelnictví a turismus.

 

* Proč se projekt Kurikulum S podílí na přípravě profilové maturity?

Náplní projektu je pomoc odborným školám v jejich reformě. Mezi aktivity projektu patří pomoc školám s tvorbou, zaváděním a inovací školních vzdělávacích programů (ŠVP) a sledování průběhu výuky podle nových ŠVP. Je tedy pochopitelné, že se budeme zabývat i ukončováním výuky, v tomto případě maturitní zkouškou, v její odborné - profilové části. Snažíme se proto hledat nejvhodnější přístupy k tvorbě témat s ohledem na odborné kompetence a vytvořit doporučení pro ostatní školy jak profilovou maturitní zkoušku co nejlépe nastavit.

 

* Jaký je důvod pro vytvoření jednotné profilové maturity?

Důvodem pro stanovení jednotných požadavků na profilovou maturitní zkoušku je zejména zajištění kvality a srovnatelnosti profilové maturity v celé republice a sjednocení přístupu profilové části maturitní zkoušky. Jednotné zadávání PMZ povede ke sjednocení úrovně a ke vzájemné srovnatelnosti škol a přispěje k dosažení výsledků odpovídajících požadavkům RVP v odborné oblasti vzdělávání. Maturitní zkouška bude vyvážená, protože v obou částech, společné i profilové, budou požadavky na ověření výsledků vzdělávání stejné na různých školách v České republice.

 

* Jaké aktivity jste v přípravě profilové maturity zatím podnikli?

Nejprve bylo navrženo osm oborů vzdělání vyučovaných podle pilotních ŠVP na 27 středních odborných školách zařazených do projektu Kurikulum S. Jedná se o obory vzdělání strojírenství, elektrotechnika, aplikovaná chemie, obchodní akademie, agropodnikání, hotelnictví, obchodník, technické lyceum. Pro každý obor vzdělání byl sestaven dílčí řešitelský tým složený z experta Národního ústavu odborného vzdělávání - garanta příslušného oboru vzdělání, zástupců příslušných pilotních škol a několika škol nepilotních, které o tuto aktivitu projevily zájem.

 

* Konzultovali jste v průběhu přípravy své kroky se zástupci škol?

Záměr i koncepce jednotné profilové maturity a možnosti řešení jsme prodiskutovali na poradě ředitelů a koordinátorů pilotních škol v listopadu 2009. Do března připravily pracovní týmy na základě rámcového vzdělávacího programu, resp. jeho kurikulárních rámců vymezujících základní odborné obsahové okruhy, návrh 20-25 tematických okruhů jako podklad pro jednu až dvě školní profilové zkoušky a metodická doporučení pro jejich rozpracování do PMZ jednotlivých škol. Na základě těchto tematických okruhů a metodických doporučení sestavily zapojené školy vlastní soubor témat pro jednu až dvě ústní profilové maturitní zkoušky pro školní rok 2010/11. Letos v dubnu jsme výsledky prezentovali na poradě pilotních škol a dále prezentujeme myšlenku společné podoby profilové maturitní zkoušky zástupcům příslušných oborových skupin, mezi nimiž jsou relevantní reprezentanti sociálních partnerů.

 

* Narazili jste při přípravě profilové maturity na nějaké problémy, např. na odmítavé postoje učitelů ke sjednocování profilové maturity?

V průběhu řešení se projevil odmítavý postoj některých členů týmů ke sjednocování a jakékoliv regulaci profilové maturitní zkoušky. Někteří zástupci škol tvrdili, že školní vzdělávací programy jsou v odborné části natolik rozdílné, že není možné stanovit jednotné přístupy a požadavky na maturitní zkoušku. Nám však jde právě o to, abychom našli společné body, na kterých se shodnou všechny zastoupené školy, že ta témata, která chceme u maturity ověřovat, jsou tím společným základem daného oboru.

 

* Máte nějaké zpětné vazby na záměr jednotného přístupu k profilové maturitě ze strany profesních organizací či sdružení v oboru?

Myšlenku společného zadání profilové zkoušky v oboru hotelnictví prezentujeme při různých příležitostech jak školám, tak sociálním partnerům. Zvláště z jejich strany jsme zaznamenali pozitivní ohlas, např. ze strany Asociace hotelů a restaurací ČR, či ze strany škol patřících pod Svaz českých a moravských spotřebních družstev.

 

* V jakém vztahu je připravovaná profilová maturita k rámcovým vzdělávacím programům v oboru hotelnictví?

V rámci projektu Kurikulum S připravujeme pojetí profilové maturitní zkoušky, která vychází z rámcového vzdělávacího programu Hotelnictví. Naším cílem je připravit tematické okruhy tak, aby ověřovaly odborné kompetence z rámcových vzdělávacích programů. Zároveň připravíme určitá metodická doporučení, aby z nich mohly školy vycházet při sestavování svých vlastních zkušebních maturitních témat pro profilovou část maturity v oboru hotelnictví. Nastavením společných požadavků, metodických doporučení či příkladů maturitních témat chceme přispět ke sjednocení úrovně požadavků k maturitní zkoušce. Chceme tak dát školám návod jak postupovat při ověřování kompetencí absolventa.

 

* Kdo se podílí na nastavení profilové části maturitní zkoušky v oboru vzdělání hotelnictví?

Do přípravy profilové části maturitní zkoušky jsou zapojeny tři pilotní školy projektu (odborné školy v Poděbradech, Kroměříži a Turnově). Do týmu jsme přizvali i další spolupracovníky, členy oborových skupin Gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.

 

* Jak probíhala příprava PMZ oboru hotelnictví?

V první fázi práce na vývoji profilové zkoušky jsme prodiskutovali rozdílné přístupy a požadavky škol na maturitu z odborných předmětů, hledali jsme společná řešení a společné body vycházející z požadavků rámcových vzdělávacích programů. Na základě toho jsme sestavili první návrhy tematických okruhů. Ve druhé fázi se chceme více věnovat vazbě na odborné kompetence, doporučené způsoby ověření, kritéria ověření a dopracování doporučených metodických postupů.

 

* Z jakých a kolika zkoušek se bude profilová část maturitní zkoušky v oboru hotelnictví skládat?

Řešitelé se shodli na tom, že se bude profilová maturitní zkouška skládat ze dvou teoretických zkoušek a zkoušky praktické.

 

* Kolik bylo vytvořeno tematických okruhů a jak si je školy rozpracují do jednotlivých zkoušek?

Bylo sestaveno třicet tematických okruhů, které zahrnují základní požadavky odborných obsahových okruhů z RVP. Vytvořené okruhy témat budou pilotní školy a další školy, které projevily zájem, ověřovat v letošním školním roce, v červnu 2012. Školy si tematické okruhy rozpracují na konkrétní maturitní zkušební témata, a to buď do jedné, nebo dvou teoretických zkoušek.

 

* Máte představu o tom, jak vypadají profilové maturitní zkoušky na odborných školách v současné době? Zjišťujete nějak aktuální situaci na školách?

Ano, v květnu a červnu sledovali experti Národního ústavu odborného vzdělávání průběh profilových maturitních zkoušek na vybraných školách a v různých oborech vzdělání. Cílem monitoringu bylo zjistit, jaká je struktura a forma maturitních zkoušek na středních odborných školách a jejich vazba na vyučovací předměty. Zajímalo nás také obsahové a metodické pojetí jednotlivých zkoušek, jejich průběh a způsob zkoušení. Sledování se uskutečnilo na 51 středních odborných školách, z toho 13 pilotních. Předmětem našeho zájmu byla i sestavená témata a samozřejmě průběh praktické zkoušky.

 

* Jaké poznatky jste získali z monitoringu současných maturitních zkoušek a jak se promítly do připravované profilové MZ? Jsou v současnosti zkoušky na školách hodně rozdílné?

Během pozorování se ukázalo, že kvalita maturitních zkoušek z hlediska jejich koncepce a metod ověřování se výrazně odlišuje, a to i v rámci jednoho oboru vzdělání. Závisí přitom na přístupu školy. Každá škola má vlastní způsob průběhu zkoušky, rozdílnou úroveň, zkoušky se liší podle kvality školy nebo učitelů. Vedle komplexního pojetí maturitních zkoušek a ověřování žáka stále přetrvává na některých školách ještě „klasické“ pojetí zkoušek a orientace na vědomosti.

 

* Existují rozdíly v pojetí maturitní zkoušky podle typu škol, liší se např. soukromé a veřejné školy?

Nelze říci, že některé skupiny škol mají lepší pojetí maturitních zkoušek, že uplatňují modernější metody nebo ověřování oproti jiným. Neliší se např. pilotní školy oproti nepilotním nebo veřejné proti soukromým. Monitoringem jsme dospěli k výsledku, že jde především o to, jaký má škola zájem postupovat dopředu a zkoušet nové věci. Přesvědčili jsme se o tom, že všechno je o lidech, kteří jsou v našem oboru hotelnictví nesmírně pracovití a šikovní.

 

Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky a trvá od dubna 2009 do března 2012. Vedle přípravy profilové maturitní zkoušky a sledování průběhu výuky podle ŠVP na školách projekt pomáhá středním odborným školám s kurikulární reformou a podílí se na rozvoji sociálního partnerství v odborném vzdělávání. Více informací o projektu najdete na www.kurikulum.nuov.cz.

Lucie Šnajdrová

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky