Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Je libo drink? Prezentační akce pro veřejnost

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery; žákovský projekt: Odborný; průřezová témata: Člověk a svět práce, občan v demokratické společnosti  

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Husovo náměstí 1218, Nové Město nad Metují

 

Aplikované průřezové téma

Člověk a svět práce

 

Vyučovací předmět

Stolničení, speciální obsluha

 

Obor vzdělání a ročník

Kuchař – číšník pro pohostinství, 3. ročník

 

Anotace

Příspěvek seznamuje s přípravou prezentační akce pro veřejnost. Myšlenkou projektu je připravit ukázky míchaných nápojů, seznámit laiky s barmanskými technikami a přípravou kvalitní kávy. Závěrem proběhne soutěž v míchání nápojů.

Cílem je připravit ukázky míchaných nápojů pro laiky, seznámit je s různými technikami míchání nápojů a umožnit jim namíchat si vlastní nápoj pod dohledem absolventů barmanského kurzu.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problému

-          komunikativní kompetence

-          občanské kompetence a kulturní povědomí


Realizace

Žáci si na základě svých znalostí a dovedností nejen z teoretické a odborné výuky, ale i ze zkušeností z absolvovaného barmanského kurzu, připraví prezentační akci pro žáky školy i veřejnost. V dopoledních hodinách seznámí zúčastněné s technikou míchání nápojů a přípravou kávy. Všichni zájemci si mohou pod vedením „zkušených barmanů“ namíchat svůj vlastní nápoj. Nejšikovnější z nich pak postoupí do odpolední soutěže.

 

Metody a formy práce: problémová, projektová výuka

 

Nutné pomůcky a prostředky

Barmanské pomůcky, suroviny na ukázky a soutěž, propagační materiály, ceny pro soutěžící

 

Reflexe PDP

Žáci vytvořili tým a skvěle zvládli celé dopoledne s instruktážemi, komentářem k míchaným nápojům a kávě. Organizačně se vhodně doplňovali, celá akce potěšila všechny, kteří se jí zúčastnili. Realizace těchto akcí pomáhá žákům při vstupu na trh práce.

 

Hodnocení

Instruktáže a připravenost žáků hodnotili učitelé odborných předmětů a odborného výcviku.

 

Použitá literatura a zdroje

Receptury míchaných nápojů

SALAČ, Gustav. Stolničení. Praha: Fortuna, 2004. 224 s. ISBN 8071687529

ČERNÝ, Jiří - SRKALA, Antonín. Moderní obsluha. Praha: IQ 147, 1997.312 s.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky