Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Jak dostat moře do výlohy obchodu? Využití odpadu jako dekoračního materiálu při aranžování výkladní skříně

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

Autor: Mgr. BcA. Petra Venclíková

Škola: Střední škola Gastronomie a služeb Frýdek – Místek, T. G. Masaryka č. 451, Frýdek - Místek

 

Aplikované průřezové téma:

-         Člověk a životní prostředí


Anotace:

Příspěvek popisuje, jak žáky naučit navrhnout reklamu, která svým zpracováním dokáže spotřebitele zaujmout a bude šetrná k životnímu prostředí. Hlavním úkolem pro žáky je v pěti vyučovacích hodinách navrhnout a zrealizovat dekoraci do výkladní skříně z odpadu tak, aby získali kladný vztah k již použitému materiálu, jeho spotřebě a uvědomili si morální i materiální hodnoty ve svém profesním i osobním životě. Pokusili se jednat v intencích zásad udržitelného rozvoje.  Žáci musí při aranžování z odpadového materiálu dodržet zásady slohovosti, kompozice celku, barevného souladu a čistoty provedení. Při realizaci tohoto příkladu si žáci uvědomí, jak efektivně ztvárnit nápad pro aranžování výkladní skříně bez využití finančních prostředků. V podnikání se žáci budou často potýkat s úkolem jak vytvořit dekoraci s minimem finančních nákladů.

Cílem aranžéra je vytvořit originální výtvarný nápad a výkladní skříň, která „prodává“. Správně načasovaná změna nabídky s použitím správných reklamních propagačních prvků, může vyvolat v kolemjdoucích a budoucích zákaznících emoční nadšení a chuť ke koupi. Výkladní skříň slouží jako způsob prezentace zboží, služeb a značky. Žáci se seznámí s netradičními způsoby využití odpadového materiálu při výkonu své profese, získávají přehled o možnostech kreativní a originální tvorby, rozvíjejí dovednosti manipulace a kreativního zpracování odpadového materiálu při aranžování. Dále žáci vytvářejí poutavé aranžmá do výkladní skříně s respektováním hlavních zásad VP aranžování se zohledněním minimálních finančních nákladů na materiál a vzájemně posuzují cenu výrobku z hlediska udržitelného rozvoje (tj. zvažují hlediska environmentální, sociální, ekonomické).

 

Vyučovací předmět: aranžování (tematický celek Slohovost aranžérské tvorby), mezipředmětové vztahy: odborné kreslení, základy ekologie, propagace

 

Obor vzdělání a ročník: aranžér, druhý ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence

 • kompetence k řešení problémů - žáci řeší otázku ztvárnění originálního nápadu s minimálním nebo žádným finančním kapitálem,
 • personální a sociální - práce v týmu na společném projektu vytváří pracovní návyky založené na zodpovědnosti dokončit svěřené dílo či zakázku, řeší konflikty ve skupině, hledají konsenzus,
 • občanské kompetence a kulturní povědomí - žáci získají vztah k estetickému i etickému využití již použitého materiálu vůči životnímu prostředí,
 • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám  - žáci na konkrétním příkladu z praxe přemýšlejí, postupují, plánují, organizují, využívají efektivně čas a obrní se trpělivostí.

 

Realizace:

Nejprve si žáci vysvětlí a zopakují vybrané klíčové pojmy se souvislostmi (např.: tvorba propagačního prostředku, kompozice, využití prostoru, barevné zpracování, materiálové zpracování, aranžování výkladní skříně nebo výstavy, plast jako klíčový materiál pro tvorbu dekorace při aranžování). Po demonstraci hotových výrobků z plastových lahví dochází k samotnému zadání úkolu: Vytvořit kresebný návrh na téma „Podmořský svět“, který bude realizován z odpadového materiálu, především z plastových lahví, ve výkladní skříni nebo jako dekorace pro účely prezentace oboru vzdělání aranžér na výstavě.

Žáci pracují v pětičlenných skupinách v době školního vyučování i mimo něj po dobu 5 vyučovacích hodin. Protože zadané téma je společné a materiál je také jednotný, může být aranžmá spojeno v jeden celek. Ve VP Odborné kreslení vytvářejí návrh výkladní skříně na téma „Podmořský svět“, který ve VP aranžování dokončí a přizpůsobí realizaci dekorace z plastových lahví.

Před samotnou realizací mají žáci za úkol nasbírat libovolné plastové láhve a připravit je spolu s pracovními pomůckami a nářadím ve škole. Žáci donesou láhve dle předem konzultovaného návrhu, který si ve skupině vymysleli, např. chobotnice bude zelená s šesti chapadly = jedno chapadlo tvoří tři plastové láhve, tj. spotřeba na celou chobotnici je 18 plastových lahví v zelené barvě. Žáci si podle návrhu propočítají láhve na každý prvek zvlášť. Podle počtu žáků ve skupině se rozumně domluví na rozdělení množství a barev plastových lahví, které každý samostatně obstará.

Žáci odstraní z plastových lahví etikety, láhve vypláchnou a třídí podle barev dle potřeby pro svůj návrh. Proběhne kontrola připraveného a očištěného materiálu. Dochází k rozdělení dílčích úkolů v rámci skupiny (kdo vytvoří jaký dílčí prvek z návrhu). Vyučující sleduje, jak si žáci jednotlivé dílčí úkoly a prvky mezi s sebou rozdělí, monitoruje průběh práce a pomáhá žákům v případě potřeby. Během tvůrčí činnosti vyučující konzultuje s žáky stejnorodost (tj. odborný termín a prvek v aranžování; stejné nebo jednotné tvarově, velikostně, barevně) dílčích prvků, koordinuje barevnost, kompoziční velikost a materiálové zpracování. Sleduje také rovnoměrnou vytíženost žáků ve skupině a dohlíží na dodržování bezpečnosti a ochranu zdraví při práci s tavicí pistolí i ostatními nástroji a nářadím. Vyučující se snaží povzbudit slabší žáky a radí, co mohou vylepšit.

Žáci v rámci skupiny své vytvořené dílčí prvky seskupí na jedno místo a společně hodnotí výsledek svůj i konkurenčních skupin. Následně proběhne aranžování vytvořených prvků dle návrhu. Celá realizace je dokumentovaná fotografováním a výsledek je umístěn ve školním časopise formou komiksu.

 

Metody a formy práce:

 • metoda demonstrační a motivační – ukázky již zrealizovaných prací,
 • metody dovednostně-praktické - vytváření dovedností, výtvarná činnost,
 • práce ve skupinách pomocí neformálně vytvořené skupiny žáků, kooperace,
 • frontální výuka

-

Nutné pomůcky a prostředky:

 • ukázky již hotových vzorků výrobků z plastových lahví a jiného odpadu,
 • plastové láhve a plastové obaly v různých barvách i materiálech,
 • obaly od bonboniér, víčka od plastových lahví, igelitové sáčky,
 • provázky, plastové zakrývací plachty, apod.

vybavení žáka – nůžky, řezací nůž, lepidlo, tavicí pistole, tavicí náplně, aranžérský silon, plastové láhve,

vybavení učitele – psací potřeby, fotoaparát, tavicí pistole, tavicí náplně, aranžérský silon, špendlíky, nůžky, řezací nůž.

 

Reflexe PDP:

Pomocí názorného využití odpadového materiálu při tvorbě dekorace si žáci vytvořili představu o možnostech jeho netradičního využití a zpracování. Sami se zasadili o zlepšení kvality životního prostředí blízkého okolí školy a domova sběrem odpadu.

Výrobou dekorace z použitých plastových lahví se přesvědčili o originalitě a invenci materiálu. Tvorba dekorace byla časově náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Žáci poznali v týmové spolupráci své charakterové vlastnosti a vyzkoušeli si svou trpělivost v průběhu celé realizace projektu, zejména ve fázi dokončování. Po ukončení projektu žáci hodnotili svou práci s nadšením. Takový výsledek neočekávali. Uvědomili si také možnost realizace dekorace bez finanční podpory na materiál. Tento praktický úkol byl pro žáky nejen poučný, ale i zábavný.

Z důvodu velmi zdařilých dílčích prvků aranžmá proběhla instalace dekorace na pódiu ve školní jídelně, aby se aranžéři podělili se svou tvorbou i s ostatními žáky školy. Žáci se vzájemně doplňovali ve svých úvahách o možnostech vylepšení či dalších úpravách.

Vytvoření úspěšného projektu předpokládá správné načasování a předem připravené naplánování celé akce společně s žáky. Vyučující žákům může preventivně také zajistit plastový odpad pro zdárný průběh plánované akce. Odpad je možné nasbírat úklidovou službou v budově školy po každém vyučování. Je nutné sledovat zapojení jednotlivých členů ve skupině, jejich aktivitu, případně nabídnout pomoc radou nebo praktickou ukázkou.

Žáci si ohmatají a prohlédnou vzorky materiálu. Seznámí se s využitím plastu v praxi, s pravidly jeho aranžování, zpracováním a komplikacemi užití. Žáci si objasní hodnotu materiálu z hlediska ekologie. Vzhledem k časovým možnostem vyučovací hodiny, je nutné zvolit přiměřenou zátěž a množství práce při rozdělování úkolů ve skupinách i s ohledem na jednotlivce k psychickým a fyzickým schopnostem žáků.

 

Hodnocení

Vyučující hodnotí připravenost žáků, co se týče technického vybavení a materiálu. Společně s žáky, kteří jsou rozděleni do skupin, hodnotí návrhy a způsoby realizace. Učitel hodnotí také na základě průběžného pozorování při práci v průběhu celého projektu.

Kritéria hodnocení:

 • připravenost na výuku dle doneseného materiálu a pomůcek,
 • kresebný návrh, originalita a nápad,
 • dílčí zpracování při výrobě, aktivita, kvalita práce, tempo, týmová spolupráce ve skupině,
 • konečná realizace.

Žáci při sebehodnocení také přihlédnou k dostatečnému materiálnímu zabezpečení svého návrhu, tj. k množství a barevné kombinaci plastových lahví vhodných k realizaci

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky