Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Inovace webového portálu školského zařízení

Příklad dobré praxe; téma: žákovský projekt; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor/autoři: Mgr. Martin Doležal

Škola: SŠ - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, Nábělkova 539, 76701 Kroměříž

www.coptkm.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: bez omezení
 • ročník: 3. a 4. ročník
 • oblast/oblasti vzdělávání: společenskovědní, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, ekonomické
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: Informační a komunikační technologie, Projektové řízení, případně jiný předmět, ve kterém jsou probírány základy ekonomiky.

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

 

Cílem projektu je posouzení a zjištění momentálního stavu webového portálu školy a navržení jeho inovace včetně vytvoření projektových aktivit, vedoucích k jeho vylepšení, popř. k vytvoření nového portálu, který by odpovídal požadavkům jeho uživatelů a návštěvníků. Cílem projektu je využití teoretických poznatků, získaných během procesu vzdělávání při praktické realizaci projektu inovace webového portálu.

Žáci během realizace získají zkušenosti s tvorbou dotazníků a způsobem jejich vyhodnocování. Seznámí se s novými technologiemi, které lze využít jako prostředky pro zlepšení funkčnosti a kvality portálu, zajistí si exkurzi v počítačové firmě, která se zabývá tvorbou internetových stránek, a v neposlední řadě provedou také projektový návrh a jednoduchou finanční analýzu celého projektu.

 

Anotace:

Stěžejní myšlenkou projektu je podpořit tvůrčí schopnost žáků k hledání způsobů využití nových technologií, v přístupech a zpracování řešeného problému do přehledného výstupu. Z tohoto hlediska projekt umožňuje využití mezipředmětových vazeb předmětů Informační a komunikační technologie a Projektové řízení. Jejich vzájemným propojením dosáhneme nejen zjištění technických požadavků, které by měl splňovat nový portál, ale také zajištění procesu plánování, realizace a finanční analýzy celého projektu. Projekt tedy umožní využít získané poznatky, vědomosti a zkušenosti získané během studia, v činnostech, které předcházejí tvorbě skutečných projektů, s ohledem na jejich technické provedení.

Vzhledem k tomu, že u tohoto projektu můžeme uplatnit týmovou spolupráci, lze u žáků předpokládat rozvoj schopnosti jejich vzájemné spolupráce, komunikace a řešení nastalých problémů. Získání praktických zkušeností při tvorbě tohoto projektu je neocenitelným přínosem pro budoucí řešení jakéhokoliv problému, který vyžaduje využití klíčových kompetencí.

 

Klíčová slova:

projektové řízení, Ganttův graf, dotazník, kalkulace projektu, rizika projektu, zpětná vazba, SWOT analýza, portál


Typ projektu:

 • délka realizace: 17 vyučovacích hodin
 • dle počtu zúčastněných: individuální, skupinový – optimální počet žáků je 2 až 4
 • dle místa realizace: školní i mimoškolní


Výstup projektu:

Výstupem projektu je zpracování projektové zprávy, na základě které bude možné zjistit současný stav webového portálu, jeho nedostatky a návrh nového řešení. Nejlepší a nejefektivnější řešení lze publikovat ve školním časopisu, případně použít jako skutečný podklad pro inovaci stávajícího webového portálu.


Obsah projektu:

Stěžejní myšlenkou projektu je podpořit tvůrčí schopnost žáků k hledání způsobů využití nových technologií, v přístupech a zpracování řešeného problému do přehledného výstupu. Z tohoto hlediska projekt umožňuje využití mezipředmětových vazeb předmětů Informační a komunikační technologie a Projektové řízení. Jejich vzájemným propojením dosáhneme nejen zjištění technických požadavků, které by měl splňovat nový portál, ale také zajištění procesu plánování, realizace a finanční analýzy celého projektu. Projekt tedy umožní využít získané poznatky, vědomosti a zkušenosti získané během studia, v činnostech, které předcházejí tvorbě skutečných projektů, s ohledem na jejich technické provedení.

Vzhledem k tomu, že u tohoto projektu můžeme uplatnit týmovou spolupráci, lze u žáků předpokládat rozvoj schopnosti jejich vzájemné spolupráce, komunikace a řešení nastalých problémů. Získání praktických zkušeností při tvorbě tohoto projektu je neocenitelným přínosem pro budoucí řešení jakéhokoliv problému, který vyžaduje využití klíčových kompetencí.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Realizace

 1. 1. Složení projektových týmů, které budou spolupracovat na realizaci projektu;
 2. 2. Výběr vhodného objektu, na kterém budeme projekt realizovat (webový portál školy);
 3. 3. Vytvoření časového harmonogramu projektu – jako nejjednodušší a z mého hlediska nejpřehlednější se jeví Ganttův graf;
 4. 4. Vytvoření dotazníku, který umožní zjistit, jakým způsobem portál hodnotí širší veřejnost (přátelé z jiných škol, rodiče atd.). Dotazník lze realizovat jak v tištěné, tak i v elektronické podobě;
 5. 5. Vyhodnocení dotazníku;
 6. 6. Zpracování vlastních připomínek k webovému portálu – v tomto kroku lze vypracovat SWOT analýzu;
 7. 7. Návrh technických řešení, které by zajistily jeho lepší funkčnost, atraktivnost, zefektivnily by komunikaci mezi školou a okolním prostředím (webové nástěnky, zpřístupnění hodnocení a docházky žáků, virtuální prohlídka učeben atd.);
 8. 8. Oslovení firem v regionu s cílem získat praktické informace o tvorbě webových portálů;
 9. 9. Zjištění hardwarových a softwarových požadavků, které budou nutné k inovaci portálu – např. nový server, větší kapacita pevných disků, grafický program pro tvorbu nové grafiky atd.;

10. Finanční kalkulace projektu – zjištění předpokládaných nákladů, které musí být vynaloženy na úspěšnou modifikaci projektu;

11. Rizika projektu – sestavení možných problémů, které by mohly mít vliv na úspěšnou realizaci projektu včetně návrhu jejich eliminace;

12. Zpětná vazba – posouzení celého projektu osobou, která zodpovídá za průběh celého projektu.


Organizace projektu

Předpokládaná doba realizace projektu je 17 vyučovacích hodin. V návaznosti na tento časový úsek lze vytvořit harmonogram řešení projektu:

Aktivity projektu

Délka projektu (ve dnech)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Složení týmu

x

Výběr vhodného objektu

x

Časový harmonogram

x

Dotazník

x

x

x

x

Vlastní analýza projektu

x

Technické řešení projektu

x

Návštěva firmy

x

x

Hardwarové a softwarové požadavky na projekt

x

Kalkulace projektu

x

Rizika projektu

x

x

Zpětná vazba

x

x


Způsob prezentace projektu

Výsledky celého projektu včetně postupu nejlepšího řešení by mohly být zobrazeny na internetových stránkách školy, případně publikovány ve školním časopise.


Nutné prostředky pro řešení projektu:

Projekt je celkově finančně nenáročný, z hlediska technického zabezpečení projektu je vhodné, aby každá skupina byla vybavena přenosným počítačem, pomocí kterého by mohla ihned zpracovávat své připomínky. Současně by měl být umožněn přístup na internet pro vyhledávání informací. Jednotliví členové týmů si mohou mezi sebou stanovit způsob vzájemné komunikace, který by umožňoval okamžité zobrazení výsledků zpracovávané práce.


Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Vzhledem k celkové náročnosti projektu a mezipředmětové vazbě je vhodné, aby byl projekt hodnocen vyučujícími předmětu Informatika a Ekonomika. Kromě samotného vypracování projektu by měl být kladen zřetel také na způsob typografického a grafického zpracování veškeré dokumentace.

Součástí získání zpětné vazby je také tvorba prezentace, kde budou shrnuty klíčové body celého projektu. Ta bude sloužit k hodnocení projektu samotnými žáky.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky):
 • použitá autorem při tvorbě/přípravě:

-          MAREK, Dan, KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. vydání. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister &Principal, 2009. 215s. ISBN 978-80-87029-56-5

 

Přílohy a poznámky:

Počet zapojených žáků není omezený, pokud je vhodně rozdělíme do jednotlivých týmů, v závěrečné fázi je zajímavé posoudit jejich možná řešení.

 

Reflexe projektu:

Projekt jsem na škole realizoval v rámci vyučování předmětu Projektové řízení. Před samotnou realizací projektu jsem žákům nastínil problematiku realizace portálu a důkladně je seznámil s oblastí, ve které se bude projekt realizovat. V průběhu řešení projektu byly vytvořeny velmi zajímavé a kreativní návrhy, které byly pro mě i pro realizující skupinu obohacením a zcela jasným přínosem. V rámci projektu lze také navázat spolupráci s firmou, která bude ochotna poskytnout praktické informace o technickém řešení portálů.

Realizací tohoto projektu jsou zejména rozvíjeny tyto KK:

 • Kompetence k učení – atraktivnost tématu povzbuzuje pozitivní vztah k učení a vzdělávání, osvojení základních technik využívaných při návrhu a realizaci projektu, hodnocení výsledků svých i ostatních a jejich přijímání;
 • Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu, volit vhodné prostředky a způsoby k vyřešení jednotlivých aktivit, týmové řešení problému, provedení kalkulace projektu a vyvození závěrů;
 • Komunikativní kompetence – zajištění si exkurze do firmy zabývající se návrhy a realizací internetových stránek, dodržování zásad srozumitelné komunikace i uvnitř skupiny, komunikace prostřednictvím odborné terminologie, srozumitelné a jednoznačné formulování položek dotazníku;
 • Kompetence personální a sociální – na základě získaných dat z dotazníku kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí, práce v týmu, podíl na realizaci společných pracovních a jiných činností, příjem a plnění svěřených úkolů, vytváření vstřícných mezilidských vztahů;
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi – vyhledávání, zisk a posuzování rozdílné věrohodnosti hledání informací prostřednictvím internetových technologií, práce s osobním počítačem, používání nových aplikací, grafický i obsahový návrh internetových stránek, technické řešení internetových portálů.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky