Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Ekopark pro zábavu a vzdělání v naší obci – využití termosolární a fotovoltaické energie jako obnovitelných zdrojů energie (OZE)

Příklad dobré praxe; témata: Přírodovědné vzdělávání, odborné vzdělávání, vyučovací metody; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

Autor/autoři: Ing. Luboš Milý

Škola: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 28846 Nymburk, tel./fax: 325 512 764; www.copnb.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: obecně
 • ročník: 3., 4.
 • oblast/oblasti vzdělávání: technické, všeobecné
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: technika, administrativa, ekologie


Cíle projektu:

Cílem projektu je seznámit a naučit žáky pracovat s projektovými žádostmi, navrhnout a zpracovat vlastní projekt, případně se spolupodílet s místní samosprávou na jeho realizaci.

Jako modelový příklad byl vybrán projekt vybudovat populárně-naučný interiérový a exteriérový Ekopark pro popularizaci využívání obnovitelných zdrojů energie. (Vzhledem k očekávaným změnám v legislativě lze použít pro ploché střechy a rodinné domky.) Seznámit žáky, veřejnost i zaměstnance státní správy s využitím praktických modelů solárních panelů, s novými trendy v oblasti hospodaření s energiemi na venkově i v produkci, s možnostmi úspor veřejných i soukromých prostředků a energií.


Další cíle:

 1. Informovat veřejnost populární formou o trendech v oblasti hospodaření s energiemi.
 2. Poukázat na přednosti v oblasti využívání termosolárních panelů a fotovoltaiky (FVP).
 3. Demonstrativně ukázat možnost zmenšení spotřeby energie a zvýšení účinnosti FV. Úspora státních a rodinných prostředků.
 4. Snížit náklady na elektrickou energii.
 5. Podpora environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO).
 6. Tvorba a prezentace vzdělávacího multimediálního pořadu o EVVO pro spolupracující organizace a školy v regionu.
 7. Pořádání seminářů a informačních setkání v regionu na téma „úspory energie“.


Anotace:

Záměrem projektu je seznámit žáky s principy, jak probíhá příprava a realizace podaného projektu.

Zde jako modelový příklad je užito víceúčelového, populárně naučného ekologicko-ekonomického multifunkčního parku (dále Ekoparku) pro žáky a veřejnost. Ekopark se bude skládat z interiérové a exteriérové části. V exteriérové části budou instalovány a provozovány účinné termosolární, fotovoltaické a případně i další moduly energetických zařízení jako zdroje obnovitelných zdrojů energie na rodinných domcích a úřadech. Z populárně naučného hlediska budou park tvořit venkovní – exteriérová didaktická zařízení pro pochopení principů a problematiky využívání sluneční energie fotonů a infračerveného záření včetně principu přeměn energií. V interiérové části budou proměnné prezentační a vzdělávací moduly s tematikou EVVO, OZE a volnočasové aktivity žáků a veřejnosti s maximálním využitím Open Sourceových aplikací a informačních technologií např.: Linux – Ubuntu, Moodle pro e-school atd. Důraz bude kladen na maximálně efektivní využití prostředků v přímém rozporu se zaběhnutými stereotypy plýtvání, jako je používání operačního systému (OS) Windows a jeho aplikací, když jsou zde Open Sourceové v mnoha směrech lepší SW aplikace.

 

Klíčová slova:

alternativní (obnovitelné) zdroje energie, Open Source, projekt, EVVO

 

Typ žákovského projektu:

 • délka realizace: 15 vyučovacích hodin
 • dle počtu zúčastněných: individuální
 • dle místa realizace: kombinovaný (školní, případně na odborné praxi)

 

Výstup projektu:

 • zhotovení projektové studie – žákovského projektu – pro snížení rodinných nákladů díky alternativním zdrojům energie; případně nákladů spolupracujících organizací, škol a obcí;
 • tvorba a prezentace vzdělávacího multimediálního pořadu k EVVO pro spolupracující organizace a školy v regionu;
 • pořádání seminářů a informačních setkání v regionu na téma „úspory energie“.

 

Obsah projektu:

Pro aktivní a tvůrčí zapojení žáků a veřejnosti (v rámci celoživotního vzdělávání) bude Ekopark využíván pro pořádání zábavných i vzdělávacích akcí zaměřených na environmentální problematiku a vzdělávání, tj. budou pořádány přednášky, prezentace, soutěže s mediální podporou serveru YouTube, kde jsou inspirativní a naučná videa o daných technologiích v rámci centra pro popularizaci alternativních zdrojů energie.

U všech zařízení využívajících obnovitelných zdrojů energie budou jednoduchá schémata a popisy funkcí. Po areálu parku budou rozmístěny počítače s přístupem na internet. Budou zde nainstalované aplikace speciálně pro Ekopark s mapou a všemi vystavovanými exponáty, historií a programem přednášek a jiných aktivit. Součástí Ekoparku budou ukázky pěstování energetických rostlin pro vytápění a bioplynové stanice, chov vybraných domácích a antistresových zvířat.

Součástí budou aktivity a přednášky na témata:

-      přírodní ekoturistika,

-      sponzorské benefiční akce,

-      kulturní setkání občanů na seznámení a podporu projektu,

-      reklama – skupina na facebooku podporující projekt Ekoparku,

-      tvorba regionálního televizního spotu,

-      doteky a proměny přírody,

-      vliv hyperurbanizace na okolí,

-      monitoring sluneční aktivity.

Ekopark bude využívat alternativních zdrojů energie pro výstavy a prezentace děl multimediálního charakteru ve veřejném prostoru a prezentace praktických zájmových sdružení.

Součástí žákovského projektu budou proto odborné kurzy, semináře, vydávání informačních materiálů, instalace modelů obnovitelných zdrojů energie ve vzdělávacích zařízeních pro studijní účely a spolupráce s dalšími ekologickými informačními centry. Výstupy a výsledky projektu přispějí k ekologické výchově a osvětě dětí a mládeže, k zapojení veřejnosti ve využívání obnovitelných zdrojů energie v regionu a k snížení energetických nároků veřejné správy.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:

Žák sám (s pomocí vyučujícího) navrhne a popíše realizaci a zajištění projektu ve svém bydlišti – okolí. Jsou průběžně kontrolováni.

 

Nutné prostředky pro řešení projektu:

 • počítač pro každého žáka s kancelářským balíkem X-office a řízeným přístupem na internet,
 • trvale mají k dispozici úplné zadání a předlohu (vypracovaný projekt),
 • multimediální stojan (prostředek) umístěný ve veřejných prostorách,
 • webové adresy, popisy a fotografie dodavatelských firem.

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Výsledky projektu žáků jsou vyhodnoceny z hlediska formálních (typografické zásady, grafické úpravy) a obsahových požadavků. Žáci se při závěrečné prezentaci účastní hodnocení prací, sami vybírají a zdůvodňují kvalitní práce. Vyučující ohodnotí pracovní výsledky žáků.

Kvalitní projekty jsou prezentovány žákům a veřejnosti v cyklech na multimediálních stojanech umístěných ve vstupních prostorách školy.


Použitá literatura a jiné zdroje:

 • použitá autorem při tvorbě/přípravě: www.strukturalni-fondy.cz

 

Přílohy a poznámky:

Projektový záměr 2010

Název projektu:

výstižný a přehledný název, který popisuje váš projekt (max. 300 znaků)

Akronym:

zkrácený název projektu (max. 30 znaků)

Žadatel:

napište název organizace, která o čerpání ESF bude žádat (obec, škola, MAS Polabí, jiný subjekt)

Popis projektu:

Stručně, ale výstižně uveďte hlavní body a činnosti Vašeho projektu . Specifikujte, v čem je inovativní, tzn. v čem je jeho přínos proti současnému stavu. Stručně popište vedlejší (nekvantifikovatelné) multiplikativní účinky vašeho projektu – (vyšší atraktivnost a uplatnitelnost na trhu práce, zaměstnanost) (max. 3000 znaků)

Definice problému, výchozí stav: Definujte problém, který reálně existuje a jakou vyvolává situaci v dané lokalitě. Výstižně a kriticky tuto současnou situaci popište.

Cíle projektu:

1. Obecné – napište a specifikujte, jaký je obecný přínos projektu pro společnost – co řeší (max. 1000 znaků)

2. Specifické – definujte, čeho v projektu zamýšlíte dosáhnout (max. 1000 znaků)

Cílová skupina:

Popište a specifikujte všechny cílové skupiny lidí, které budou účastníky projektu – nikoliv řídící a realizační tým (mladiství, střední generace, ženy na MD, senioři, studenti, členové spolků, zaměstnanci…)

Výstupy projektu:

Napište a definujte konkrétní aktivity (např. počet proškolených žen na MD, počet jazykových kurzů po 10 lidech, rekvalifikační vzdělávání, tvorba naučných pořadů, návrhy a výroba publikací, příruček, výrobků…), které vzniknou v průběhu realizace projektu v klíčových etapách – nutno kvantifikovat = číselně vyjádřit

Výsledky a dopady projektu:

Popište jevy, které se projeví v průběhu projektu a po jeho ukončení v důsledku vytvoření výstupů (zvýšení odborné úrovně, větší atraktivita a adaptibilita obyvatel, zmenšení trestné činnosti mladistvých…)

Výsledky a dopady projektu jsou vyšší kvalita, odborná úroveň, atraktivita, zaměstnanost …

Partneři projektu:

Např.: obce, školy, místní i globalizované firmy …, kteří se aktivně mohou zúčastnit Vašeho projektu (nejsou to nasmlouvaní dodavatelé…). Zamyslete se, kdo by se měl na vašem projektu podílet a proč.

Role partnera v projektu: Zamyslete se, kdo a proč by se měl na vašem projektu podílet, a navrhněte jeho roli.

Plán aktivit (úkoly vedoucí k dosažení cíle projektu)

Úkol (etapa)

Popis

Odpovědnost

Termín

Předpokládané náklady

1.

Např.: stanovení realizačního týmu

2.

Např.: organizační příprava projektu (publicita, dotazníková šetření…)

3.

Např.: definice a oslovení partnerů

4.

Např.: vlastní realizace projektu

5.

Např.: vyhodnocení projektu (zpracování výstupů, zveřejnění výsledků projektu, publicita…)

6.

Implementace projektu, multiplikativní jevy

7.

Výsledek projektu

8.

 

Financování projektu (označte jednu z možností):

Projekt jsme schopni financovat z vlastních zdrojů až do výše

%

Realizace projektu je plně závislá na externích zdrojích 

Jako pomůcku k hodnocení formální úpravy materiálů lze použít přílohu projektu č. 3 s názvem „Turistika a rozvoj obce“.

 

Reflexe projektu:

Projekt klade důraz na kvalitu, obsahové a grafické zpracování, neboť se též jedná o firemní, příp. obecní propagaci, výstupy. Žáci jsou konfrontováni (lidmi a příp. zastupiteli zúčastněné obce) a motivováni skutečností a zajímavými tématy, která souvisí s jejich bydlištěm.

Téma modelového projektu bylo vybráno s ohledem na jeho aktuálnost. Moderní trendy v získávání alternativních a obnovitelných energií jsou důležitou oblastí ve smyslu podpory udržitelného rozvoje, stoupajících cen energie, ale také podnikání a výše příjmů obyvatel (ekonomická motivace).

Dále téma zohledňuje možnost realizace volnočasových aktivit moderní mládeže a možnost aktivně přispět do života obce.

Žáci cca 2. až 3. hodinu začínají chápat zadání, pochopí souvislosti, orientují se v pojmech (viz připravená Metodika 2010) a většina s elánem pracuje na své práci. Ti, kteří se ztotožnili a uvědomují si i ekonomické dopady, mají zájem o podklady a pracují i doma na vlastních projektech.

Obce velmi rády vítají tvůrčí projektové studie (dle osnovy EU) na rozvoj obce (volnočasových aktivit, vzdělávání obyvatel…) z pohledu mladých lidí (voličů). Často nabízejí spolupráci a slibují odměny. Při realizaci jsou tvůrci myšlenek opomíjeni.

Realizací tohoto projektu jsou rozvíjeny především tyto KK:

 • Kompetence k řešení problémů – žáci zjišťují informace, reálnou situaci na trhu s produkty a principy obnovitelných zdrojů energie, provádějí průzkum trhu a vybírají vhodné a potřebné informace, navrhují a ověřují varianty a samostatně rozvíjejí vlastní – virtuální EKOPARK, zjišťují a porovnávají se skutečností, zda jejich výběr byl správný, přímo v praxi – virtuálně si ověřují, zda úkol vyřešili.
 • Kompetence komunikativní – žáci postupně prezentují výsledky své práce a snaží se je prosadit v praxi (např. v obci kde bydlí) a společně komunikují o technických, obchodních a ekonomických otázkách. Formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, v elektronické podobě přehledně a jazykově správně.
 • Kompetence k využívání ICT a práci s informacemi – žáci pracují s osobním počítačem a jeho základním a běžným i speciálním aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využívají adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi pracují; žáci komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky online a offline, získávají informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu vybírají ty nejvhodnější; poměr Výkon/Cena (co největší solární výkon za co nejmenší cenu); žáci pracují s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií.
 • Kompetence pracovní – žáci zpracovávají projekt EKOPARK, chovají se jako investoři – mladí projektanti a cítí zodpovědnost za výsledky své práce, využívají své zkušenosti v praxi.
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žáci se seznamují s podstatou a principy podnikání a vytváří si představu o technických řešeních, právních, ekonomických principech; sledují dění v oblasti fotovoltaiky v ČR (snížení výkupních cen za kWh – daň ze zabrané zemědělské půdy – podpora fotovoltaiky na střechách); žáci vyhledávají a posuzují podnikatelské příležitosti, nabídky systémů, vypracovávají jednoduchou ekonomickou rozvahu v souladu s realitou tržního prostředí.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky