Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Bioden: Zhotovení pokrmů z biosurovin a jejich prezentace

Příklad dobré praxe; témata: Péče o zdraví, odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma. Člověk a životní prostředí  

Autor: Ing. Ema Baboráková

Škola: Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110

 

Aplikovaná průřezová témata:

Hlavní: Člověk a životní prostředí

Vedlejší: Informační a komunikační technologie, Člověk a svět práce

 

Anotace

Žáci prvních až třetích ročníků pracují ve skupinách - vyhledávají informace o biosurovinách a recepty na pokrmy z nich. Podle receptů připraví pokrmy, které prezentují ostatním žákům a veřejnosti. Při příležitosti měsíce září jako měsíce biopotravin lze realizovat projektový den, ve kterém žáci předvedou a seznámí ostatní s tím, jak si rozšířili povědomí o biosurovinách pro výrobu biopotravin, zásadách ekologického zemědělství a o moderních trendech na podporu zdraví ve výživě. Součástí projektového dne je zmapování nabídky biovýrobků v obchodní síti a seznámení se s biofarmami v okolí. Vyvrcholením projektového dne je předvedení výrobků s recepturami široké veřejnosti, např. na dnech otevřených dveří či prezentační výstavě ve škole. Ze shromážděných receptů lze vytvořit kuchařku, jejíž součástí bude charakteristika značky „Bio“.

Obecným cílem této aktivity je rozvoj odborných kompetencí žáků v oblasti biosurovin a přípravy biopotravin, prezentace výsledku práce jednotlivých oborů vzdělání, práce s informacemi a uvědomění si vztahu k životnímu prostředí.

 

Vyučovací předmět: Suroviny, technologie, informační a komunikační technologie

 

Obor vzdělání a ročník: 1. – 3. ročník oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník Aktivity lze doporučit také pro potravinářské a zemědělské obory vzdělání.

 

Rozvíjené klíčové kompetence

Aktivitou jsou u žáků rozvíjeny kompetence řešení problémů, kompetence sociální (plnit odpovědně zadané úkoly, dbát na zabezpečování parametrů kvality výrobku), personální (kriticky hodnotit výsledky své práce), komunikativní (vyjadřovat se přiměřeně v písemném projevu).

 

Realizace

Samotná realizace tohoto tématu je rozdělena do dílčích úkolů pro jednotlivé ročníky, které jsou vyučujícím stanoveny na základě dosavadních profesních zkušeností a dovedností, které žáci získali v průběhu vzdělávání.

Skupina 1 (žáci prvních ročníků) – shromáždění všeobecných informací o značce „Bio“, biovýrobcích, biovýrobě, analýze trhu s bioprodukty v blízkém okolí školy.

Skupina 2 (žáci druhých ročníků) – shromažďování a třídění receptur a následné zhotovení výrobků a pokrmů, které obsahují biosurovinu. Žáci vyhledávají v dostupných zdrojích vhodné receptury pokrmů, které na odborném výcviku zhotovují. Součástí receptury musí být biosurovina (např. mouka, vejce, obiloviny – pohanka, špalda mléčné výrobky, zelenina.)

Skupina 3 (žáci třetích ročníků) – vyhledávání biofarem, biozpracovatelů a distributorů biosurovin. Navazování kontaktů pro plánování exkurzí do bioprovozů v průběhu školního roku.

 

Výsledky práce jsou prezentovány ostatním žákům školy a širší veřejnosti v rámci Dne otevřených dveří. Součástí celého projektu je zorganizování výstavky biovýrobků ve škole ve spolupráci s konkrétní prodejnou biopotravin. Na výstavě se propagují jednotlivé výrobky za účasti majitele prodejny s bioprodukty.

Tématem besedy jsou zkušenosti s prodejem těchto výrobků a ohlasy široké veřejnosti s prodejem těchto surovin. Úkolem žáků druhých ročníků bylo v předmětu odborný výcvik zhotovit výrobky a potraviny s obsahem vybrané biosuroviny. Současně připraví recepturu pro zvolený výrobek a zpracují na PC charakteristiku pokrmu. Vhodné je doplnit charakteristiku pokrmu fotografií hotového pokrmu.

 

Použité metody: problémové vyučování, práce ve skupině, práce s literaturou a ostatními mediálními zdroji

 

Nutné pomůcky a prostředky:

odborná a populární gastronomická literatura, internet, PC, zařízení dílny odborného výcviku

 

Reflexe PDP:

Cílem celého projektu je snaha o vytvoření uceleného přehledu o vlastnostech biopotravin a praktická cesta k pochopení významu ekologického zemědělství. Při realizaci jednotlivých úkolů si žáci uvědomili zásady správné výživy a správného zacházení s potravinami, prohloubili si povědomí o životním prostředí a ekologickém vnímání a pochopili význam značky BIO.

 

Hodnocení

Žáci jsou podle míry aktivity hodnoceni v rámci odborných předmětů i odborného výcviku. Výrobek, který zhotovili v rámci odborného výcviku, prezentují a obhajují. Hodnotí se i zpracování příslušné popisné kartičky k danému pokrmu na počítači.

 

Použitá literatura a zdroje:

Odborné učebnice, články nashromážděné k této tématice ve školní knihovně, management prodejen Bazalka aj.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky