Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

BANÁNOVÝ KOKTEJL, ANEB CO JE POD SLUPKOU

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezová témata: Občan v demokratické společnosti, člověk a životní prostředí  

Autor: Mgr. Renata Zelenková

Škola: SŠ řemesel a služeb, Ruská 147, Děčín IV, 40502

 

Klíčová slova

projektový den, třífázový model učení, průřezové téma, globalizace

 

Stručná anotace

Záměrem našeho projektového dne bylo upozornit v rámci globálního rozvojového vzdělávání na souvislost mezi naším spotřebitelským chováním a zdánlivě neovlivnitelnými problémy zemí tzv. globálního Jihu, tedy poukázat na vzájemnou propojenost rozvojových a ekonomicky vyspělých zemí prostřednictvím obchodu a spotřeby. Projekt se hlásí k metodám aktivního vyučování. Je složen z několika na sebe navazujících aktivit, jejichž uspořádání vychází z třífázového modelu učení E-U-R (evokace, uvědomění si významu informací a reflexe).

Základem jsou aktivity založené na práci ve skupině (kompetence sociální a personální), důležitou roli hraje prožitek prostřednictvím zážitkových aktivit, dále práce s textem (kompetence k učení a řešení problémů). Diskuse a postojové aktivity rozvíjejí občanské a komunikativní kompetence. Program odpovídá především průřezovým tématům: Občan v demokratické společnosti - myšlení v evropských a globálních souvislostech a Člověk a životní prostředí.

 

Kontext

Z hlediska zaměření přípravy našich žáků na povolání jsme se rozhodli, že náš projekt vytvoříme tak, aby odpovídal propojení teorie s praxí. V první etapě přípravy projektu nám byl doporučen manuál k programu globálního vzdělávání z cyklu Svět v nákupním košíku od organizace Na Zemi. Druhou etapou bylo připravit přesný scénář jednoho projektového dne pro jednu vybranou třídu. Projektu se zúčastnili například žáci 2. a 3. ročníku třídy management obchodu a služeb, žáci 1. ročníku třídy kuchař- číšník. Uvedené aktivity jsme si obsahově i časově upravili. Navíc jsme přidali blok zaměřený na výživu a ochutnávku pokrmu připraveného z banánů. Třída, která se zúčastnila projektu, byla rozdělena do 5 skupin o 4 – 6 žácích. Celý projektový den se uskutečnil v jedné učebně, která byla vybavena studijním materiálem, fotografiemi, nakoupenými potravinami a pomůckami.

 

Cíle

 1. 1. Znalostní
 • Žáci znají základní rozdělení pesticidů a jejich účinky.
 • Uvedou základní informace o banánovníku a jeho významu pro život obyvatel tropických oblastí.
 • Vysvětlí způsoby pěstování banánů a jejich možné pozitivní a negativní vlivy na život obyvatel v místech jejich pěstování.
 • Popíší alternativy k současnému běžnému způsobu pěstování banánů.
 • Vysvětlí význam banánů v naší stravě, jejich postavení v potravní pyramidě a popíší jejich glykemický index, porovnají je s ostatními potravinami.
 • Znají ovocné (dezertními) banány, tzv. figo a zeleninové banány tzv. plantains z hlediska využití při přípravě pokrmů (flambování, sušení, zapékání, grilování, dušení,…)
 1. 2. Dovednostní
 • Žáci spolupracují ve skupině a srozumitelně prezentují výsledky společné práce.
 • racují s textem, vyhledávají klíčové informace v textu v určeném časovém limitu.
 • Žáci charakterizují způsob života a podmínky, v nichž žijí pracovníci na exportních banánových plantážích v Ekvádoru.
 • Žáci navrhnou k životnímu prostředí a lidem ohleduplnější alternativu k dosud běžnému způsobu pěstování banánů.
 1. 3. Postojové
 • Žáci vnímají dopady naší spotřeby banánů na životní prostředí a pracovní podmínky lidí, kteří pěstují a zpracovávají banány a přijímají za ně zodpovědnost.

Žáci navrhují možná řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů pěstitelů banánů.

 

Realizace


Projektový den je určený pouze pro jednu vybranou třídu. Jednotlivé aktivity jsou rozděleny do pěti bloků s časovou dotací.

 

Blok

Název aktivity

Typ aktivity

Cíle/informace

Doba trvání

První

Banánometrie

úvodní informace

vstupní informace o banánech

30 minut

Banánové mandaly

výtvarné zpracování textu ve skupinách

využití, pěstování banánů a s tím spojená environmentální a sociální rizika

40 minut

Druhý

Kartotéka

práce s textem, dedukce

využití, rozdělení, účinky, rizika pesticidů

30 minut

Bonita – Ugly Bananas

ukázka z filmu

realita života na ekvádorské banánové plantáži

40 minut

Třetí

Křížovka

vyhledávání informací

shrnutí, prohloubení informací

45 minut

Čtvrtý

Spravedlivá cena

odhad a prezentace

ekonomický kontext pěstování banánů

30 minut

Trsy banánů

zaujetí stanoviska, diskuse

charakteristiky Fair Trade a jeho srovnání s konvenčním obchodem

30 minut

Pátý

Výživa

ochutnávka banánového pokrmu,

práce s potravní pyramidou,

prezentace - Racionální výživa

Informace o potravní pyramidě, glykemickém indexu, průměrném obsahu látek a minerálů v banánech, význam banánů v našem stravování, druhy banánů z hlediska stravování

 

40 minut

Blok 1.

BANÁNOMETRIE

Cíl:

Žáci si vybaví své znalosti o banánech a uvědomí si, jaký význam pro ně osobně banány mají.

Postup:

1.       Uzpůsobíme prostor v učebně tak, aby se žáci mohli volně pohybovat mezi protilehlými zdmi. Jedna zeď znamená ANO, opačná zeď znamená NE. Na začátku stojí žáci uprostřed učebny.

2.       Vyučující nahlas čte jednotlivá tvrzení (např. mám rád banány, mohu si dovolit banány jíst každý den, banány jsou levné, banánovník pochází z Afriky,….)

3.       Žáci na ně odpovídají podle svého uvážení a přemisťují se k jedné zdi znamenající odpověď ANO nebo NE. Pokud by odpověděli NEVÍM, mohou zůstat na pomyslné přímce mezi stěnami třídy (eventuálně mohou dle vzdálenosti od zdi vyjádřit odpověď SPÍŠE ANO nebo SPÍŠE NE).

 

BANÁNOVÉ MANDALY

Cíl:

a)             Žáci roztřídí z přiloženého textu informace o významu banánovníku pro život lidí v rozvojových zemích.

b)             Žáci ve skupině výtvarně zpracují informace.

c)             Žáci interpretují výtvarné zpracování informací ostatním skupinám.

d)            Žáci popíší jednotlivé způsoby využití/použití banánů.

Postup:

1.       Každá pracovní skupina dostane k přečtení vytištěný příběh.

2.       Každá skupina má za úkol nakreslit mandalu - tedy symbolický kruhový obraz s nejvýznamnějším prvkem uprostřed – do předkresleného kruhu na téma: Co pro hlavní osobu příběhu znamená banán?

3.       Každá skupina od vyučujícího dostane pomůcky na kreslení, vlajky zemí, odstřižená jména postav příběhů, fotografie, které mohou použít v prezentaci.

4.       Autorská skupina uvede jméno postavy z příběhu, kterou pro tuto chvíli znázorňuje, představí zemi, ze které pochází, a ukáže zemi na mapě světa. Ostatní žáci z jiných skupin podle obrázku hledají odpověď na otázku: Co znamená banán pro postavu z příběhu? Snaží se z mandaly vyčíst co nejvíce informací z původního textu.

5.       Ostatní žáci doplňují, uvažují, vyjadřují se k danému příběhu.

 

Blok 2

KARTOTÉKA

Cíl:

Žáci se seznámí s různými druhy pesticidů, jejich použitím a účinky.

Postup:

 1. Každá pracovní skupina dostane soubor karet s jednotlivými pesticidy.
 2. Jejich hlavním úkolem je roztřídit kartičky do čtyř skupin podle kritéria, které si sami zvolí.
 3. Skupina napíše na lepítka nebo list papíru názvy čtyř skupin a kritéria, která pro dělení zvolila, pokud nejsou jasná z názvu, a nalepí je na tabuli, aby všichni viděli výsledky skupiny.
 4. Vyučující dá prostor k diskuzi na téma: Jak si myslíte, že se pesticidy používají? Jak často?

 

BONITA – UGLY BANANAS

Cíl:

a)             Žáci se seznámí s realitou pěstování banánů na ekvádorských banánových plantážích.

b)             Žáci kriticky zhodnotí podané informace a zaujmou vlastní stanovisko.

Postup.

 1. Vyučující promítne žákům 2 ukázky filmu Bonita – Ugly Bananas.
 2. Po filmu vyučující nechá žákům prostor pro odeznění pocitů. Následně jim umožní, aby směs emocí, které v nich ukázka vyvolala, vyjádřili nejprve mimikou obličeje či celého těla, poté i diskuzí k otázkám: Co je nejvíce překvapilo? S jakými problémy se pracovníci na plantáži potýkají? Co požadují? Co je pro ně důležité? Jakým způsobem a jak často se pesticidy na plantážích používají?
 3. Vyučující aktivitu zakončí tím, že žákům oznámí, že teď působení pesticidů vyzkoušejí na vlastní kůži. Vyučující si oblékne ochranný gumový plášť, rukavice a postříká žáky z rozprašovače „pesticidem” (voda). Zeptá se žáků, jak se zrovna cítí. Ihned uvede na pravou míru, že v rozprašovači byla jen čistá voda.

 

Blok 3

KŘÍŽOVKA

Cíl:

a)             Žáci shrnou informace o působení a vlivu pesticidů a prohloubí si dosud získané znalosti o pěstování banánů.

b)             Žáci ve skupině vyhledávají v textu konkrétní informace.

Postup:

 1. Vyučující dá každé skupince text s křížovkou na vyplnění. Informace nutné k vyplnění křížovky žáci získají z jednotlivých textů. Skupina, která jako první vyluští tajenku, získá cenu v podobě Fair Trade výrobku (např. čokoláda).
 2. Závěrem společně se žáky jednotlivé vyučující řádky doplní křížovky na tabuli i s vyluštěním tajenky (BIOFAIRTRADE).
  1. Vyučující doplní informace k pojmům: BIO a FAIR TRADE.

 

Blok 4

 

SPRAVEDLIVÁ CENA

Cíl:

Žáci porovnají rozdělení ceny banánu Fairtrade a běžného banánu mezi jednotlivé aktéry obchodu s banány.

Postup:

 1. Žáci ve skupinách dostanou nákres trsu banánů.
 2. Vyučující vyzve žáky, aby rozdělili banán na 7 dílů podle toho, kolik si myslí, že činí podíly jednotlivých aktérů obchodu (v procentech či absolutní částce) z konečné ceny banánů pro spotřebitele. Poté ukáže plakát s běžným banánem a Fairtrade banánem při stejné ceně, rozebere a popíše jednotlivé složky tvořící konečnou cenu.
 3. Žáci se vyjádří k tomu, zda je něco překvapilo, co by rozhodli jinak.

 

TRSY BANÁNŮ

Cíl:

a)        Žáci navrhnou ideální pravidla pěstování a obchodu s banány.

b)        Identifikují charakteristiky/znaky Fair Trade.

c)        Uvedou do souvislostí environmentální, sociální a ekonomické aspekty pěstování banánů.

d)       Zaujmou vlastní stanovisko vůči praktikám běžným při pěstování banánů.

Postup:

a)        Každá pracovní skupina obdrží 3 obálky s lístečky s možnými pozitivními, negativními i neexistujícími charakteristikami pěstování banánů, 1 papírový banánový trs a lepidlo.

b)        Žáci vyberou z celkového počtu lístečků 5 charakteristik, které by podle nich měl mít ideální banán. Zvolené charakteristiky nalepí na připravené papírové trsy.

c)        Zástupce každé skupiny přečte vybrané charakteristiky a zdůvodní, proč se tak rozhodli. Banánový trs nalepí na tabuli.

d)       Vyučující na tabuli vylepí plakát se standardy Fair Trade.

e)        Žáci srovnají obrázky rozdělení konečné ceny běžného banánu a Fairtrade banánu.

 

Blok 5

 

VÝŽIVA

Cíl:

a)        Žáci zpracují informace o významu banánů v našem životě.

b)        Neverbálním způsobem vyjádří obsah textu.

c)        Seznámí se se základními principy zdravé výživy a stravování.

d)       Ochutnají připravený banánový pokrm a na základě ochutnávky zhodnotí rozdíly v kvalitě přípravy banánu a jeho pěstování.

e)        Výtvarně shrnou získané informace v podobě reklamního hesla z jakékoliv oblasti týkající se banánů.

f)         Porovnají běžné výrobky s BIO a FAIR TRADE výrobky dle různých kritérií.

Postup:

 1. Vyučující rozdá každé pracovní skupině obsahově odlišný text, který se týká významu banánů ve výživě či v jejich využití.
 2. Úkolem každé pracovní skupiny je neverbálním způsobem (mimicky, výtvarně,…) vyjádřit obsah prostudovaného textu. Ostatní skupiny se snaží uhodnout obsah textu.
 3. Zástupce každé skupiny napíše na tabuli jimi vytvořený nadpis k pracovnímu textu.
 1. Vyučující žáky seznámí pomocí PowerPointové prezentace se základními principy zdravé výživy a stravování. Zdůrazní postavení banánů v potravní pyramidě, jejich glykemický index a porovná je s ostatním ovocem. Zároveň vyučující ukáže zakoupené potravinové výrobky z banánů, Fair Trade a Bio potravinové výrobky (čaj, káva, čokoláda,….). Vyučující dá prostor k diskuzi.
 2. Každý žák dostane k ochutnání připravený banánový pokrm (flambovaný banán, banánový koktejl, smažený plantain,…). V průběhu ochutnávky vyplní každý žák dotazník k projektovému dni.
 3. Posledním úkolem každé pracovní skupiny je vytvořit na čtvrtku na základě získaných informací reklamní heslo, které se týká banánů.
 4. Zástupce skupiny heslo vylepí na libovolné místo v učebně.
 5. Každý žák dostane vytištěné shrnuté informace z jednotlivých aktivit.

Výsledky

To, co jsme si v přípravě projektu naplánovali, se nám povedlo uskutečnit. Výstupy a ohlasy na realizaci daného tématu jsou kladné a povzbudivé do další práce. Danou tematiku velmi kladně hodnotili žáci, ale též i kolegové.

Následující schéma ukazuje, jakých oblastí se náš projekt dotkl. Znalosti, dovednosti a postoje žáků se různou měrou odrazily ve všech tematických celcích.

 

OBRÁZEK - VÝSLEDKY

 

Nutné pomůcky a prostředky

Mapa světa, vlajky k příběhům příslušných zemí, ukázka z filmu Bonita – Ugly Bananas, papíry, lepidla, fixy, pastelky, čtvrtky, nůžky, rozstříhané karty jednotlivých pesticidů, lepítka, rozstřikovač, ochranné pracovní pomůcky, tabulka pesticidů používaných při pěstování banánů, počítač, promítací plátno, fotografie z banánových plantáží, vytištěné křížovky, nastříhané texty k luštění, tužky do skupin, nákres banánu do dvojic, plakát s rozdělením konvenčního a Fairtrade banánu, známka Fairtrade banánu, potravní pyramida, nakoupené biopotraviny, Fairtrade potraviny a banánové potraviny


Použitá literatura a zdroje

www.fairtrade.cz, https://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/fotogalerie/2010/12/22/jak-se-pestuji-banany-kdysi-jeden-ze-symbolu-vanoc/, www.svetvnakupnimkosiku.cz , https://www.zaferovebanany.cz/, https://www.jansochor.com/reportaz/bananova-republika.html


Přílohy:

Dotazník k projektu

BANÁNOVÝ KOKTEJL ANEB CO JE POD SLUPKOU

 1. Jste spokojeni s obsahem projektu?
 2. Líbily se Vám aktivity v projektu?

Jestli ano, uveďte konkrétně co (informace, druh aktivity, film….) a proč.

Jestli ne, uveďte konkrétně co (informace, druh aktivity, film….) a proč.

 

 1. Obohatili jste se o nějaké informace, zkušenosti apod.? Jestli ano, uveďte o které.
 2. Překvapilo Vás něco?
 3. Získali jste dostatečné množství informací o banánech?
 4. Máte nějaké další návrhy, jak byste mohli zmírnit negativní dopad pěstování banánů na lidi a přírodu?

Děkujeme za Váš čas.


 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky