Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

ATLAS, a.s. – praktická zkouška z odborných předmětů profilové části maturitní zkoušky

Příklad dobré praxe; téma: Profilová část maturitní zkoušky; průřezové téma  

Autor: Milena Škorpilová, Ing.

Škola: Obchodní akademie Vlašim, V Sadě 1565, 258 01  VlašimKlíčová slova


Praktická forma profilové maturitní zkoušky

účetnictví, ekonomika, právo, ekonomické výpočty, cvičná kancelář, ekonomická cvičení a informační a komunikační technologie, obchodní akademie, průřezová témata, využívání účetního softwaru

 

 

Stručná anotace

 

Toto téma se týká praktické formy profilové maturitní zkoušky realizované v rámci předmětů – účetnictví, ekonomika, právo, ekonomické výpočty, cvičná kancelář, ekonomická cvičení a informační a komunikační technologie. Žák si téma losuje ze 3 možných variant. Základem je ověření odborných klíčových kompetencí, mezipředmětových vztahů, které jsou dané v odborných předmětech v ŠVP v oboru obchodní akademie. Předmět IKT je využíván zároveň jako průřezové téma.

 

 

Kontext


Obchodní akademie ve Vlašimi vyučuje 2 obory vzdělání – Obchodní akademie a Ekonomické lyceum. V rámci Obchodní akademie má škola 3 zaměření – Ekonomika a podnikání od svého založení tj. od roku 1991, dále se vstupem do EU přibylo zaměření Evropský hospodářský asistent a od roku 2009 Cestovní ruch. V současné době se na škole vzdělává 310 žáků.

 

Ukázka praktické maturitní zkoušky se týká oboru Obchodní akademie – Ekonomika a podnikání. V tomto oboru v letošním školním roce  maturuje 26 žáků.

 

Praktická maturitní zkouška je samostatná zkouška, která je hodnocena na maturitním vysvědčení žáka a patří do profilové části maturitní zkoušky. Probíhá ve 4. ročníku v oboru obchodní akademie u všech žáků oboru. Zadání praktické zkoušky a způsob jejího konání stanoví ředitelka školy a ověřuje úroveň zvládnutí komplexních dovedností a vybraných oblastí daných předmětů (Ekonomika, Účetnictví, Ekonomické výpočty, Cvičná kancelář, Právo, Ekonomická cvičení, Informační a komunikační technologie)

 

Žáci prokazují úroveň teoretických znalostí a odborných kompetencí, které získali ve výuce uvedených předmětů za dobu studia. Konkrétní maturitní příklad je realizován formou praktické maturitní zkoušky, který vychází z reálné praxe vybrané formy obchodní společnosti.

 

 

Cíle


Cílem je ověření zvládnutí komplexních dovedností z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva včetně praktické dovednosti využívání účetního softwaru.

 

 

Realizace


Praktická forma profilové maturitní zkoušky probíhá v odborné učebně vybavené ICT vč. aplikace účetního softwaru Money S3.

Pro praktickou maturitní zkoušku jsou připravena 3 témata (souvislý účetní příklad v různých typech firem – např. akciová společnost, společnost s ručením omezeným, osoba samostatně výdělečně činná). Žák si vylosuje jedno ze tří témat, které zpracovává s využitím účetního softwaru.

Žáci jsou v učebně rozmístěni tak, aby nebyla vedle sebe stejná témata.

Čas na konání praktické zkoušky včetně tisku je stanoven na 360 min, tj. 6 hodin, žáci PUP mají prodloužený čas o 25 %.

Žáci se v průběhu konání praktické maturitní zkoušky mohou  z učebny vzdalovat, čas odchodu a příchodu se zapisuje do protokolu. Učebnu smí vždy opustit  pouze jeden žák, a to v době mimo přestávku.

Žákům je rozdán souvislý příklad s vylosovaným tématem. V úvodní části se žák seznamuje s firmou, předmětem její činnosti, způsobem účtování zásob, způsobem výpočtu odpisů dlouhodobého majetku.

Další část je rozdělena do jednotlivých úkolů, které žák postupně řeší. Jednotlivé úkoly mají vzájemnou návaznost.

 

1. úkol:

Vypracování kalkulace produktu, který je předmětem činnosti dané firmy.

Žák využívá tiskopis Kalkulační list, kde mimo výpočtu kalkulace uvádí i další náležitosti (název firmy, druh kalkulace, období, na které je kalkulace zpracována, druh kalkulační jednice). Údaje z této kalkulace jsou dále využívány v úkolu č. 3 - účtování ve firmě, kde žáci využijí vypočtenou pořizovací a prodejní cenu.

 

2. úkol:

Výpočet mzdy zaměstnance

V tomto úkolu využívá z uvedeného účetní softwaru složku Mzdy pro výpočet mzdy včetně jejího zaúčtování. Žák vyhotoví mzdový list, kartu zaměstnance, vyúčtování mezd. Tento úkol zahrnuje výpočet základní mzdy (hodinovou, měsíční), příplatky za přesčas, náhrady za dovolenou, hrubou  a čistou mzdu, odvody zdravotního a sociálního pojištění,  zálohy na daň z příjmů,  slevy na dani – poplatník, děti, a srážky z mezd, částku k výplatě.

 

3. úkol:

Účtování ve firmě

V tomto úkolu žák prokazuje účetní znalosti v oblasti:

- finančního majetku (vyhotoví a zaúčtuje příjmové a výdajové pokladní doklady, zaúčtuje nákup a prodej v hotovosti majetku, služeb; převody peněz;   účtuje podle výpisu z účtu – platby dodavatelům, úhrady od odběratelů, poplatky bance, úroky, platby záloh),

- dlouhodobého majetku (zjistí vstupní cenu dlouhodobého majetku, zaúčtuje jeho pořízení, převzetí do užívání – vč. vystavení karty majetku, zařadí majetek do odpisové skupiny dle SKP, sestaví plán účetních a daňových odpisů, vyřadí dlouhodobý majetku z používání),

- skladového hospodářství (vystavuje a účtuje příjemky, výdejky, zjistí pořizovací a prodejní cenu materiálu, vlastních výrobků, služeb, výši marže),

- fakturace (účetně zpracuje fakturu přijatou, vystaví fakturu odběrateli – na základě objednávky popsané v zadání, možné je rovněž vytisknout objednávku jako přílohu příkladu).

- dále účtuje interní doklady spojené s  rozdělením výsledku hospodaření, změnou základního kapitálu, tvorbou rezerv – zákonných, ostatních;  nevyfakturovanými dodávkami,  časovým rozlišením, daněmi, oceňováním majetku,  navedením počátečních zůstatků.


4. úkol:

Výpočet daně z příjmů a  DPH

Žák zpracuje simulované účetní období do účetního hospodářského výsledku, který následně upravuje na základ daně z příjmů a vypočte daň z příjmů, kterou zaúčtuje.

Výsledkem tohoto úkolu je Podklad pro výpočet daně z příjmů právnických osob.

U tohoto úkolu žák prokazuje znalosti z daňové oblasti daňových a nedaňových nákladů a výnosů.

Vyplní přiznání k DPH dle svých výsledků řešeného příkladu.

 

5. úkol:

Uzavření účetního období

Vyhotovení účetní uzávěrky. Žák zde musí provést kontrolu účtů, které nemohou mít ke konci účetního období zůstatek; časového rozlišení nákladů, výnosů, příjmů, výdajů. Splnění tohoto úkolu je součástí účetního deníku.


6. úkol:

Závěrka

Žák vyhotoví na počítači výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Tyto výkazy slouží jako podklad pro splnění následujícího úkolu. Provádí kontrolu konečných zůstatků na jednotlivých účtech – týká se logické vypovídací schopnosti jednotlivých účtů, např. žák by měl vědět, zda konkrétní účet může nebo nemůže dosahovat záporných hodnot

 

7. úkol:

Finanční analýza

Žák vypočte a interpretuje výsledek ukazatele finanční analýzy. Údaje pro výpočet získá z účetní závěrky – úkol č. 6

Žáci si v průběhu praktické zkoušky tisknou požadované doklady. Z důvodu umístění dvou tiskáren v učebně vytištěné listy předává žákům učitel, který zde provádí dozor.

Před odevzdáním vypracované práce žáci všechny odevzdávané listy očíslují a podepíší, rovněž odevzdávají koncepty a zadání příkladu. Přebírající učitel vše překontroluje a zapíše čas odevzdání práce do protokolu o maturitní zkoušce.

 

 

Výsledky


Výsledkem praktické zkoušky je ověření následujících

1. odborných kompetencí:

Aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti

- práce s příslušnými právními předpisy

Provádět typické podnikové činnosti

-          zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem, dlouhodobým majetkem

-          provádění základních výpočtů spojených s nákupem a skladováním zásob

-          provádění základních výpočtů odpisů

-          provádění základních mzdových výpočtů (výpočet hrubé a čisté mzdy, výpočet zákonné pojištění, zdanění příjmů ze závislé činnosti)

-          zpracování dokladů souvisejících s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činností

-          orientace v objednávce (kupní smlouvě)

 

Efektivně hospodařit s finančními prostředky

-          provádění platebního styku a zpracování dokladů souvisejících s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem

-          sestavování kalkulace

-          stanovování daňové povinnosti k DPH a k daním z příjmů

-          vypočítání odvodu sociálního a zdravotního pojištění

-          účtování pohledávek, závazků, nákladů, výnosů

-          provádění účetní závěrky a uzávěrky

 

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

-          v souvislosti s poučením žáků o BOZP při práci s ICT v odborné učebně

2. klíčových kompetencí


Kompetence k řešení problémů

-          uplatňuje při řešení problémů různé metody myšlení (logické a matematické) a myšlenkové operace

-          volí prostředky způsoby (pomůcky, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívá zkušeností a vědomostí nabytých dříve


Personální a sociální kompetence

- přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly


Matematické kompetence

-          správně používá a převádí běžné jednotky,

-          provádí reálný odhad výsledku řešení dané úlohy

-          nachází vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umí je vymezit a správně využít pro dané řešení

-          efektivně aplikuje matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích.

 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

-          pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky ICT

pracuje s běžným základním a aplikačním programovým vybavením – MoneyS3

 

 

 

Nutné pomůcky a prostředky


Počítač vybavený účetním programem Money S3, daňové zákony, kalkulačka, daňové přiznání k DPH, kalkulační list, orazítkované papíry na požadovaný tisk.

 

 

Použitá literatura a zdroje


RVP pro obchodní akademie,  ŠVP – obchodní akademie Vlašim

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky