Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Asistent ve firmě

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; žákovský projekt; průřezové téma: Člověk a svět práce, informační a komunikační technologie  

Autor/autoři: Ing. Luboš Milý

Škola: SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804, 288 46 Nymburk; tel./fax: 325 512 764;

www.copnb.cz

 

Uplatnění projektu:

 • obor vzdělání: Management v podnikání, Podnikání, technické obory, případně bez omezení
 • ročník: 3., 4.
 • oblast/oblasti vzdělávání: ICT, ekonomické, jazykové vzdělávání a komunikace
 • základní vyučovací předmět; příp. mezipředmětové vztahy: Programové vybavení počítačů, Management, Podnikání, Český jazyk

 

Cíle projektu (základní idea/záměr žákovského projektu):

 • Vytvořit komplexní vzorové marketingové materiály pro školu/firmu/organizaci
 • Motivovat žáky pro prezentaci svých „představ“ o firmě, kde budou např. vedoucími.
 • Naučit se vhodně používat různé programové balíky a aplikace při přípravě projektů.
 • Seznámit se a využívat různých digitálních technologií pro splnění úkolů.
 • Průběžně zvyšovat svůj administrativní a informačně technický potenciál.
 • Procvičit si komunikaci s okolím a jinými účastníky projektu.
 • Chápat systémy v širších souvislostech, umět vybírat informace, pracovat s informací.
 • Prohloubit vědomosti o svém okolí.

 

Anotace:

Žáci navrhují a připravují marketingové materiály pro svoji firmu (v oboru, o který mají zájem) a prezentují tuto firmu přímo v místě bydliště.

 

Klíčová slova:

marketinkový materiál, prezentace firmy, public relations

 

Typ projektu:

 • délka realizace: 3 měsíce
 • dle počtu zúčastněných – individuální
 • dle místa realizace: kombinovaný (školní, domácí)

 

Výstup projektu:

Zhotovené marketingové materiály pro vlastní nebo jinou konkrétní firmu z okolí, kterou žáci znají.

 

Obsah projektu:

Projekt zaměřený na public relations – uvedení a propagace produktu včetně zviditelnění firmy na trhu.

 

Realizace a organizační zajištění projektu:


Motivace:

„Po ukončení studia potřebujete peníze a hledáte zaměstnání. Standardním požadavkem firem, které nabízejí zaměstnání, bývají tzv. motivační dopisy.“

Úkol č. 1: Napište krátký motivační dopis, který bude obsahovat tyto informace:

·         vaše dokončené vzdělání,

·         jazykové znalosti,

·         zájmy,

·         mimořádné dovednosti,

·         zejména to, proč by si vás firma měla vybrat ze stovky jiných uchazečů, tj. vše pozitivní o vás

 

Motivace:

„Po náročných konkurzech a psychotestech jste získal/a místo asistenta/ky ve firmě/organizaci se zkušební dobou 3 měsíce.“

Úkol č. 2: Popište firmu, ve které pracujete.

Postup: Vyberte si obor, který vás baví, o kterém si myslíte, že v něm jste (nebo budete) úspěšní. Navrhněte a popište takto zaměřenou firmu/organizaci, ve které byste chtěl/a pracovat: (obory např.: kosmetika, realitní kancelář, cestovní agentura, organizace státní/soukromá, obchodní řetězec, počítače, auta, služby, prodej, obchodní zástupce …).

Vymyslete, navrhněte nebo použijte potřebné údaje o již běžící firmě, registraci, historii a jejím současném postavení na trhu (totéž rovněž při nově zakládané firmě, kromě historie).

 

Na novou A4 podrobně rozepište údaje o firmě.

Firma/organizace

Název:

Sídlo:

Telefon: mobil/pevná linka

e-mail:

web:

www.____________.wz.cz

Počet zaměstnanců:

Roční obrat/zisk:

Obory činnosti (min. 2)

Obor 1:

Obor 2:

Stručný popis firmy:

Naše firma se zaměřuje na produkty/ služby

Zahraniční spolupráce

Slogan firmy

Obrázek produktů (3):

Obrázek pro firemní

Identitu (1):

(Dívky -    kosmetika, móda …

Chlapci - počítače, auta, film …)

Firma:

Název firmy

 

Předmět podnikání

 

Obec

 

Typ

 

PSČ

 

Kraj

 

Ulice

 

Č.p.

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

Prezentace na internetu

https://

 

DIČ

 

 

 

Číslo účtu

 

u peněžního ústavu

 

Adresa příslušného finančního úřadu

 

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace - jednatel)

Jméno, titul, funkce

 

Kontaktní adresa

 

Telefon/fax

 

E-mail

 

Jméno, titul, funkce

 

Kontaktní adresa

 

Telefon/Fax

 

E-mail

 

Jméno, titul, funkce

 

Kontaktní adresa

 

Telefon/fax

 

E-mail

 

3. Počet zaměstnanců v organizaci (aktuální stav)

Celkový počet pracovníků

 


Motivace:

„Každá firma v boji o místo na trhu se potřebuje zviditelnit. Jedním z možných prostředků je i jednotné grafické ztvárnění stylu firmy – corporate identity.

Úkol č. 3: Vytvořte materiály, které jsou součástí firemní identity.

a)    Vytvořte úhledný hlavičkový papír se všemi náležitostmi (název, záhlaví, zápatí, adresa bankovního spojení, kontakty,…)

b)    Navrhněte a vytvořte dvě verze firemních vizitek, které budete dávat obchodním partnerům nebo klientům na jednáních

 • bez svého jména k obecnému použití,
 • se svým jménem a funkcí.

 

Úkol č. 4: Navrhněte hierarchickou strukturu řízení vaší firmy. Popište pracovní náplň a zodpovědnost jednotlivých útvarů.

Příklad zpracování struktury řízení firmy:

Úkol č. 5: Promyslete a vytvořte dokument o strategii firmy, jak zvýšit informovanost klientů o vašem novém produktu v příštím měsíci.

Forma zprávy

 • zpráva pro ředitele firmy od nového asistenta
 • rozsah max. A4, zpracován na hlavičkovém papíře jako zpráva pro ředitele
 • pro zvýšení obratu, informovanost klientů, uvedení nového produktu na trh …

Nutné prostředky pro řešení projektu:

kancelářský balík (běžné programové vybavení počítače, příp. grafické programy) a internet

 

Vyhodnocení výsledků a hodnocení žáků:

Práci vyhodnotí žáci s vyučujícím na závěr při ukončení projektu z hlediska úrovně formálního a obsahového zpracování a nabídnou výsledky své práce – případně služby firmám – organizacím v okolí.

 

Použitá literatura a jiné zdroje:

 • pro řešitele projektu (pro žáky): data z internetové stránky vybrané existující firmy

 

Přílohy a poznámky:

Jako pomůcku k hodnocení formální úpravy materiálů lze použít přílohu projektu č. 3 s názvem „Turistika a rozvoj obce“.

 

Reflexe projektu:

Žáci pracují s reálnými daty ve školním prostředí. U tvořivých aktivních žáků je patrný zájem o tvorbu vlastních podnikatelských projektů, které se i ve škole snaží dotáhnout velmi daleko. Mnozí navazují na své nebo rodinné podnikání. Cítí, že mohou ve škole řešit a pracovat na projektech, které se školou vůbec nesouvisí. Naopak neaktivní žáci dosahují slabých výsledků a snaží se o plagiátorství.

Realizací projektu jsou rozvíjeny především tyto KK:

 • Kompetence k řešení problémů – žáci si vybírají produkt a zjišťují reálnou situaci na trhu, provádějí průzkum trhu a získávají potřebné informace, navrhují varianty a samostatně rozvíjejí vlastní – virtuální podnikání, zjišťují a porovnávají se skutečností, zda jejich zvolený produkt byl správný, přímo v praxi si ověřují, zda úkol vyřešili.
 • Kompetence komunikativní – žáci postupně prezentují výsledky své práce, snaží se je prosadit v praxi, společně komunikují o obchodních a ekonomických otázkách, formulují své myšlenky srozumitelně a souvisle, v elektronické podobě přehledně a jazykově správně.
 • Kompetence k využívání ICT a práci s informacemi – žáci pracují s osobním počítačem a jeho základním a běžným aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využívají adekvátní zdroje informací a efektivně s nimi pracují; žáci komunikují elektronickou poštou a využívají další prostředky on-line a off-line, získávají informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím internetu vybírají ty nejvhodnější; žáci pracují s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií.
 • Kompetence pracovní – žáci zpracovávají dané úkoly, chovají se jako zaměstnanci a cítí zodpovědnost za výsledky své práce, využívají své zkušenosti v praxi.
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – žáci se seznamují s podstatou a principy podnikání a vytváří si představu o právních, ekonomických principech; žáci vyhledávají a posuzují podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi.

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky