Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Aktivity projektu

1. Aktivita
Sledování realizace ŠVP na pilotních SOŠ a SOU

ImageV rámci projektu Pilot S bylo na pilotních školách vytvořno 53 pilotních ŠVP pro 24 oborů vzdělání a bylo zahájeno jejich pokusné ověřování. Vzhledem k době trvání projektu (2005 až 2008) probíhalo pokusné ověřování pilotních ŠVP pouze v 1. a 2. ročníku, takže získané poznatky nelze vyhodnotit za celý vzdělávací cyklus. Projekt Kurikulum S naváže na průběh ověřování v rámci projektu Pilot S a bude sledovat výuku ve 3. a 4. rocníku, tj. až do závěrečných a maturitních zkoušek.

Pokusné ověřování výuky podle pilotních ŠVP ve 3. a 4. ročníku bude zaměřeno především na vyhodnocení celého vzdělávacího cyklu a následnou inovaci ŠVP; poznatky budou využity také pro inovaci metodiky tvorby ŠVP, sledování úcinnosti RVP v rámci činnosti NÚOV. Ředitelům škol a koordinátorům budou poskytovány metodické konzultace a příležitosti pro vzájemnou výměnu a zhodnocení dosavadních zkušeností (workshopy).

V rámci projektu budou vyhledávány příklady dobré praxe zaměřené na realizaci kurikula, začleňování průřezových témat, evaluaci ŠVP a na další oblasti pedagogické praxe; shromáždené príklady dobré praxe budou zpracovávány a zpřístupnovány pedagogické verejnosti v rámci projektu ESF Metodika II. Výsledky a výstupy z aktivity budou nabídnuty dalším odborným školám.

Výstupy:
- 45 inovovaných ŠVP pilotních škol (viz indikátor 06.43.21),
- soubor příkladů dobré praxe pilotních škol (viz indikátor 06.43.21),
- workshopy na pilotních školách
- 3 metodické materiály (viz indikátor 06.43.21),
- vyhodnocení a zveřejnění zkušeností z pilotního ověřování, prezentace výsledků a zkušeností formou článků, přednášek apod.

Aktivita 2
Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdelávání

ImageAktivita bude zahrnovat:
- sledování spolupráce pilotních škol se sociálními partnery v regionu školy při realizaci vzdělávání podle pilotních ŠVP;
- shromaždování příkladů dobré praxe a jejich zprostředkování ostatním školám;
- šetření mechanismu zapojení sociálních partnerů v odborném vzdelávání (analýza a následná studie).
Aktivita bude navazovat na projekt Pilot S, ve kterém se sociální partneři prímo podíleli na tvorbě pilotních ŠVP a realizaci praktického vyučování, a bude zaměřena jednak na sledování spolupráce pilotních škol se sociálními partnery (zejména zaměstnavateli, zřizovateli a rodiči žáků) pri realizaci vzdelávání, jednak na analýzu mechanismu zapojení sociálních partnerů do odborného vzdelávání, zejména na regionální úrovni. Pri rešení bude využito i výsledku projektu UNIV. Zjištené poznatky bude možno využívat nejen na školní a regionální úrovni, ale i pro strategické zámery MŠMT.

Na závěr aktivity bude v prvním pololetí roku 2011 uspořádána celostátní konference k dané tematice.

Dobré zkušenosti z realizace sociálního partnerství škol budou šíreny prostřednictvím webových stránek projektu, portálu rvp a tiskových materiálů.

Výstupy:
- soubor příkladů dobré praxe při spolupráci škol a sociálních partnerů
- u příležitosti celostátní konference k tématu sociálního partnerství bude vydán pro účastníky a odborné školy konferencní sborník.


Aktivita 3
Metodická podpora tvorby a zavádení ŠVP na dalších odborných školách

ImageAktivita bude zaměřena na širokou metodickou podporu vedoucích pracovníků odborných škol a koordinátorů, popř. celých týmů připravujících ŠVP. Její realizace bude probíhat formou osobních nebo elektronických konzultací dle potřeb škol. Konzultace budou poskytovat jednak odborní pracovníci NÚOV (metodici ŠVP), jednak budou pro tyto účely zřízena regionální konzultacní centra, ve kterých budou poskytovat konzultace vyškolení konzultanti k ŠVP, lektoři DVPP a pedagogičtí pracovníci pilotních škol, popr. další odborníci v oblasti tvorby a zavádění ŠVP. Konzultacní centra budou metodicky vedena a monitorována NÚOV. Významnou úlohu budou mít pilotní školy, které již mají s tvorbou ŠVP a výukou podle nich vlastní zkušenosti z projektu Pilot S. Pilotní školy se tak mohou stát, dle jejich zájmu, regionálním konzultačním centrem. Pro tyto účely bude možné využít také centra celoživotního vzdělávání ustavená v rámci projektu UNIV, popř. jiné vzdělávací instituce.

Metodická podpora školám bude zajištována také prostřednictvím webových stránek projektu a projektového bulletinu NÚOV. V rámci aktivity budou vytvořeny studijní a metodické materiály využitelné v práci škol a v DVPP a budou shromaždovány příklady dobré praxe nepilotních škol (v součinnosti s projektem Metodika II). Konzultacní centra budou zprostredkovávat školám konzultace podle jejich požadavků, sledovat potřeby škol při zavádení ŠVP, organizovat pro školy tematické workshopy, vyhledávat autory příkladů dobré praxe, podporovat publicitu projektu v regionu apod. Dalšími výstupy budou studijní a metodické texty, 5 publikací a inovovaná metodika tvorby ŠVP. Na základě zkušeností z konzultací k tvorbě ŠVP vznikne soubor příkladů dobré praxe.

Metodickou a konzultační činnost bude vyvíjet také NÚOV (pro obecnější témata a plošné akce):
- metodické konzultace dle požadavků škol,
- tematické workshopy,
- záverečná konference projektu,
- sborník z konference.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky