Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Sociální partnerství je všestranně výhodné

říká v rozhovoru Doc. Pavel Petrovič, vedoucí aktivity projektu Rozvoj sociálního partnerství v odborném vzdělávání.  

S jakými sociálními partnery školy nejvíce spolupracují?

V našem odborném vzdělávání jsou za nejvýznamnější sociální partnery škol považováni zaměstnavatelé a další instituce spojené nějakým způsobem s trhem práce. Tato skutečnost je podmíněna tím, že partnerské podniky umožňují žákům praxe a praktický výcvik v reálném pracovním prostředí a práci na technologických zařízeních, které škola nemůže mít ve svém interním vybavení. Jako další partneři jsou uváděny úřady práce a zřizovatelé škol. Některé školy jako své partnery jmenují také rodiče, žáky a absolventy školy.

Jaký je obecný trend ve spolupráci škol a zaměstnavatelů a dalších partnerů – zvyšuje se?

Obecně lze konstatovat, že vzájemná spolupráce škol s jejich sociálními partnery má stoupající trend, který je ale do značné míry závislý na typu a charakteru příslušného oboru vzdělání. Vedení škol většinou navazuje na dosavadní vztahy s podniky v regionu a nová partnerství uzavírá především s firmami, které zaměstnávají jejich absolventy a se kterými má pozitivní zkušenosti z průběhu praxí žáků. Sociální partneři mají nezastupitelný význam zejména při tvorbě a realizaci vzdělávacích programů partnerských škol, kdy mají možnost přímo uplatňovat své požadavky i požadavky trhu práce při formulaci cílů a obsahu vzdělávání v jednotlivých oborech. Určité rezervy v kurikulární oblasti existují při zapojování odborníků z praxe do tvorby učebních osnov vybraných vyučovacích předmětů.

Liší se nějak sociální partnerství podle typu nebo oboru škol? Navazují některé spolupráci snadněji než jiné?

Ano, z průzkumu na vybraných odborných školách vyplývá, že situace škol se liší. Školy, které vzdělávají v oborech, po kterých je na trhu práce velká poptávka (např. technické obory), získávají sociální partnery zpravidla snadněji než školy, kde je poptávka po absolventech menší (např. v ekonomických nebo službových). Stejně tak školy s dlouholetou tradicí mají v praxi již mnoho absolventů, kteří mají ke škole nějaký vztah a mohou se za kvalitu školy „zaručit“, anebo se mohou přímo podílet na vzniku partnerství, například pomoci se zajištěním praxí.

Kde jsou překážky při navazování partnerství škol se zaměstnavateli a dalšími institucemi?

Jako určité překážky v rozvoji sociálního partnerství se jeví zejména nezájem některých zaměstnavatelů o navázání spolupráce se školami, ekonomické problémy a také skutečnost, že v regionu působí převážně malé firmy, které nemají dostatečnou provozní kapacitu. Částečný podíl na určitém neblahém stavu však mohou mít i školy samotné.

Co byste doporučil školám, které obtížně navazují kontakty s partnery?

Sociální partnerství je dlouhodobý proces, který vyžaduje systematické úsilí a spolupráci všech zainteresovaných stran. Školy by se neměly nechat odradit prvním odmítnutím, ale musí být samy aktivní a také by měly samy zaměstnavatelům něco nabídnout, být pro ostatní zajímavým partnerem. Výsledkem spolupráce škol a jejich sociálních partnerů by měla být podpora školy, žáků i učitelů, při naplňování vzdělávacích cílů. Partnerství představuje také specifickou investici, která vytváří příznivé prostředí a sociálními partnery využitelný společenský, vzdělanostní a kvalifikační potenciál.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky