Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Od vydry říční k ochraně životního prostředí

Příklad dobré praxe; téma: průřezová témata; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

Autorka:  Mgr. Blanka Kouřilová

Škola: SOŠ, COP Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

 

Klíčová slova

aktivizační metody, Český nadační fond pro vydru, myšlenková mapa, Národní strategie udržitelného rozvoje, ochrana životního prostředí, vydra říční

 

Stručná anotace

Zařazený námět ukázkové hodiny spadá do základů přírodních věd ve středních odborných školách a do průřezového tématu Člověk a životní prostředí. Ukazuje, jak lze zajímavou a přitažlivou formou zprostředkovat žákům znalosti a dovedností z oblasti ochrany životního prostředí a motivovat je k aktivní spoluúčasti.

 

Kontext

Dané téma se v naší škole učí v rámci předmětů přírodovědného vzdělávání v elektrotechnických oborech. Vyučovací hodině předchází přednáška a beseda s lektorem Českého nadačního fondu pro vydru nebo návštěva výukového programu v ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou (tento výukový program realizuje ZOO Ohrada již 5 let). Přednášku s besedou doporučuji především pro žáky maturitních oborů. Výukový program je vhodnější pro žáky tříletých učebních oborů. Více žáků zde má poruchy učení a problémy s koncentrací, takže výukový program, ve kterém se střídají různé druhy aktivit, přinese větší efektivitu práce a prohloubení jejich zájmu.

Časově přesahují obě aktivity běžnou vyučovací hodinu.

 

Cíle

Cílem vyučovací hodiny je dojít přes konkrétní znalosti o vybraném živočichovi ke znalostem právního rámce a institucí, které zastřešují ochranu životního prostředí, což je pro žáky poměrně odtažité téma. V průběhu hodiny jsou zařazovány aktivity, které vedou žáky ke kooperaci a zároveň prezentaci a obhajobě vlastních názorů.

 

Realizace

Hodina je zahájena krátkou připomínkou absolvované přednášky spojené s besedou nebo návštěvy výukového programu v ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. Následně jsou žáci rozděleni do skupin po pěti. Doba trvání je 5 minut.

Ve skupinách žáci pracují dle aktivizační metody Kmen a jeho kořeny. Skupina obdrží pracovní list s otázkami. Žák, který je určen jako kmen, zapisuje odpovědi, a žáci – kořeny, získávají správné odpovědi. Odpověď mohou najít buď na kartách tzv. Vydřího balíčku, který distribuuje Český nadační fond pro vydru v Třeboni po celé republice, nebo spoluprací ve skupině nebo i mezi skupinami. Aktivita musí být časově omezena a doporučuji pouze jednu soupravu karet, aby se žáci mezi sebou museli kultivovaně dohodnout o jejich výměně. Pracovní list je uveřejněn v příloze. Doba trvání 15 minut.

Po vyplnění pracovního listu provedou žáci pod vedením učitele kontrolu odpovědí. Učitel přivede žáky k přemýšlení nad tím, jaké právní normy, instituce a organizace tohoto zajímavého živočicha chrání. V tříletých učebních oborech je vhodné si bez roztřídění zapsat názvy institucí, organizací, zákonů a směrnic na balicí papír, který učitel vyvěsí vedle tabule. Pak učitel zahájí formou brainstormingu roztřídění. Výstupem je myšlenková mapa, která vznikne na tabuli. Měly by na ní být v jednom sloupci státní instituce, v dalším nestátní organizace a v posledním zákony, předpisy a směrnice na ochranu životního prostředí. Zápis může posloužit jako poznámky žáků v sešitě. Doba trvání 15 minut.

Zbývajících deset minut využije učitel ke shrnutí myšlenkové mapy, poukáže především na společný cíl všech těchto zařízení a tím je udržitelný rozvoj na Zemi. V další hodině by měla následovat připomínka mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí. Doba trvání 10 minut.

Během shrnutí doporučuji vyzvednout práci těch, kteří dobře spolupracovali, nejen při práci s učitelem, ale především při práci ve skupinách. Je dobré poukázat na ty, kteří dokázali kultivovaně a také rychle získat informace, např. bez hádek o karty. Při této činnosti mohou uspět i velmi slabí žáci a mohou zažít pocit úspěchu. Při prezentaci svých názorů je dobré vyzvednout ty, kteří dokážou svou myšlenku srozumitelně vyslovit a obhájit. V další hodině se o to třeba pokusí další.

1. Zahájení hodiny, rozdělení do skupin (5 minut)

2. Práce s pracovními listy (15 minut)

3. Brainstorming (15 minut)

4. Shrnutí (10 minut)

 

Výsledky

Výsledkem hodiny je utřídění informací, které žáci o ochraně životního prostředí už měli. Probudit zájem žáků o tuto problematiku, uvědomit si význam ochrany životního prostředí a možnosti jednotlivce.

Důraz je kladen na myšlenku, že i žák studující elektrotechnický obor je občanem republiky, jejíž zákony musí respektovat, a to i v oblasti ochrany životního prostředí.

Za neméně důležitý výsledek považuji výchovu žáků ke kooperaci, k dovednostem se prezentovat, kultivovaně vyslovovat a obhajovat své názory.

Na spolupráci s Nadačním fondem pro vydru a ZOO Ohrada se žáci seznámí s činností organizací na ochranu životního prostředí a s odborníky na tuto problematiku.

 

Nutné pomůcky a prostředky

Doporučené pomůcky – tzv. Vydří balíček, který lze získat od Nadačního fondu pro vydru. Místo něj dobře poslouží i absolvování besedy s pracovníkem fondu nebo vytvoření vlastního textu k pracovnímu listu.

Nástěnná tabule s názvy institucí, organizací zákonů, směrnic a nařízení vztahujících se k ochraně ŽP. Lze vyrobit na balicí papír nebo jako prezentaci např. na SMART tabuli.

 

Použitá literatura a zdroje

Kvasničková, Danuše. Základy ekologie, Praha, Fortuna 2004, ISBN 80-7168-902-5

Vydří balíček – soubor výukových karet Nadačního fondu pro vydru Třeboň

Kouřilová, Blanka. Pracovní list – vytvořen pro potřeby školy, viz příloha

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky