Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Nabídka placené spolupráce pro učitele

ImageNabízíme pedagogům odborných škol spolupráci na přípravě metodické příručky k žákovským projektům. Příručka si klade za cíl podpořit využívání projektové metody výuky v odborných školách. Její významnou část budou tvořit konkrétní příklady zpracování různých žákovských projektů, jejichž přípravě i realizaci v řadě škol věnují vyučující velkou pozornost. Nabízíme učitelům možnost publikovat tyto projekty a autory finančně odměnit.

Pokud Vás tato nabídka oslovila, věnujte prosíme pozornost následujícím instrukcím:

1. Návrh na žákovský projekt můžete zaslat do Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) do konce května 2010 v elektronické podobě na adresu romana.jezberova@nuov_cz. Jako autor návrhu zodpovídáte za to, že jde o Vaši původní tvorbu.

2. Bude-li Váš návrh žákovského projektu přijat k publikaci, oznámíme Vám to telefonicky. Následně s Vámi uzavřeme dohodu o provedení práce a dojednáme výši odměny. Nezapomeňte proto k návrhu připojit svoji adresu i telefonický kontakt na Vás. Pokud přijat nebude, bude Vám vrácen s vyjádřením elektronickou poštou.

3. Vlastní návrh projektu by měl obsahovat max. 5 stran a měl by být zpracován dle instrukcí níže. Doplňující materiály (ukázky písemné dokumentace zpracování projektu žáky, fotografie, prezentace projektu v power pointu, pracovní listy apod.) mohou být předloženy jako přílohy.

4. Rozhodujícím kritériem pro stanovení odměny bude kvalita zpracování; vlastní návrh projektu může být honorován do výše 2.500,- Kč. Jedna osoba může poskytnout i více návrhů žákovských projektů.

5. Případné potřebné úpravy návrhu (formální i obsahové úpravy textů,  doplnění odborným komentářem apod.) budou provedeny v NÚOV.

Budeme velmi rádi, pokud naši nabídku na spolupráci využijete a společně se nám podaří zveřejnit výsledky Vaší pedagogické práce.

Romana Jezberová

vedoucí autorského týmu

tel: 274 022 412

romana.jezberova@nuov_cz

 

Instrukce k popisu žákovského projektu

Popis žákovského projektu navrženého k publikaci by měl obsahovat:

Název žákovského projektu

-         stručný, vystihující cíl a obsah projektu

Jméno a příjmení autora/autorů, titul

e-mail, telefon

Název a adresa školy

 

Klíčová slova

 

Stručná anotace

-         základní myšlenka projektu, hlavní obsahové zaměření (rozsah cca 10 řádků)

Kontext

-         délka projektu, typ projektu, obor vzdělání (nebo ŠVP), popř. vyučovací předmět (y), ke kterým se projekt vztahuje, kde bude/byl projekt realizován, kdo příp. mimo školu bude spolupracovat(-al) – instituce, zaměstnavatelé apod.

Cíle

-         čeho chceme/chtěli jsme projektem dosáhnout, co se mají/ měli  žáci naučit (vědomosti -  všeobecné, odborné, dovednosti, kompetence – odborné, klíčové)

Výstup/výsledky

- co bude/bylo konkrétním výsledkem projektu (např. zajištění společenské nebo odborné akce, výrobek, realizace školního časopisu, dokumentace činnosti fiktivní firmy, zpráva o průběhu a výsledcích výzkumného projektu, samostatná odborná práce žáka…)

Realizace

-         popis činností spojených s projektem a jejich posloupnost

Organizace projektu

-         doba trvání projektu, harmonogram řešení, počet zapojených žáků, rozdělení práce na projektu

Nutné prostředky pro řešení projektu

-         jak bude/bylo zajištěno materiální příp. technické zabezpečení realizace projektu (materiály, pomůcky, nástroje, nářadí, prostory, příp. potřebné finanční prostředky)

Způsob prezentace projektu

- jak budou/byly zveřejňovány výsledky (i průběh) projektu (prezentace projektu na veřejnosti, využití webových stránek školy, pořádání projektového dne ve škole, výstava výrobků, článek ve školním časopise…)

Způsob hodnocení žáků a celkové hodnocení projektu

- jak byly hodnoceny výsledky jednotlivců a celé skupiny; reflexe projektu jako celku; spolupráce vyučujících různých předmětů při hodnocení projektu, skupinové hodnocení, sebehodnocení. Způsob promítnutí hodnocení do klasifikace.

Použitá literatura a jiné zdroje

-         uspořádaný seznam

 

Přílohy, poznámky

-         např. pracovní pokyny, pracovní listy, schémata, mapy, fotografie apod.; pokud takové materiály v projektu nejsou zastoupeny, není třeba tuto část vyplňovat/zpracovávat.

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky