Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Mezi teorií a praxí může být rozdíl

Střední odborná škola Stříbro  

„Tím, že jsme jako jediná škola vytvořili ŠVP oboru Veřejnosprávní činnost, jsme se dostali do povědomí mnoha škol se stejným zaměřením v celé republice a těm předáváme naše zkušenosti. Organizace praxí pro žáky má u nás zavadenou podobu a není proto třeba v průběhu ověřování ŠVP měnit strategii spolupráce se sociálními partnery.

Ta je vždy založena na osobním kontaktu vedoucího praxe s odpovědným pracovníkem úřadu. Problematická situace někdy nastane, když se pracovníci úřadu změní a jejich vztah k žákům, praxi, ke škole se musí začít znovu budovat. Ale zatím se nám vždy podařilo nové vztahy bez problémů navázat.

Velkou roli v dobrých vztazích mezi školou a sociálními partnery hraje i odpovědný přístup žáků k činnostem vykonávaným během praxe i k novým spolupracovníkům. Naši žáci jdou na pracoviště praxe dobře teoreticky připraveni a jejich osobní přístup je korigován jak ze strany učitelů, kteří jezdí na kontroly praxí, tak i ze strany odpovědných pracovníků. Pravdou je, že ve výjimečných případech se žáci setkali s nepříliš vlídným přijetím, ale i tyto situace je důležité umět zvládnout a vztahovou bariéru umět překonat. Zatímco z teorie znají žáci ideální stav, v praxi není vše vždy tak jasné a žák se musí umět na nepříznivou nebo neočekávanou situaci adaptovat a řešit ji. Se svými zkušenostmi (dobrými i špatnými) se žáci navzájem seznamují v hodnotící hodině po absolvování praxe.

V pravidelných poradních sborech, kam jsou přizváni sociální partneři, jsou vyhodnocovány formy spolupráce i její výsledky, případně řešeny připomínky ze strany školy k sociálním partnerům či naopak.

Škola spolupracuje i s rodiči, které využívá při organizaci praxí, ostatní rodiče jsou pravidelně informováni o spolupráci se sociálními partnery na třídních schůzkách, na nástěnkách a vývěskách školy, v tisku. Stejně i ostatní veřejnost. Žáci veřejnosprávní činnosti se organizačně i jako průvodci podílejí na realizaci Dnu otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium i pro ostatní veřejnost. Podílejí se i na přípravě a organizačním zajištění Dnů školní zahrady, která je určena dětem z mateřských a základních škol, jejich rodičům a všem ostatním zájemcům. Pravidelně chodí do svých bývalých základních škol osobně učitele i žáky pozvat. Tím se škola dostává do povědomí občanů i jinak než jen jako vzdělávací instituce.

Spolupráce však vázne se zřizovatelem školy, kterým je Plzeňský kraj. Po celou dobu tvorby a ověřování ŠVP v rámci projektu PILOT S se o problematiku nezajímal a nezajímá. Není ochoten akceptovat větší finanční náročnost ověřování ŠVP a alespoň takto školu podpořit.“

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky