Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Katalog cukrářských výrobků, skupinová práce žáků

Příklad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání; průřezové téma: Informační a komunikační technologie  

Autor: Ing. Jana Nováčková

Národní ústav odborného vzdělávání


Aplikované průřezové téma: Informační a komunikační technologie

 

Anotace

Výroba katalogu cukrářských výrobků je skupinovou prací žáků. Při výuce se žáci naučí využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve svém oboru a pracovat s informacemi.

Cílem je naučit žáky využívat prostředky informačních a komunikačních technologií ve svém oboru, vyhledávat a hodnotit odborné informace na internetu, rozvíjet schopnost komunikace se zákazníkem a připravovat je k podnikání v oboru.

 

Vyučovací předmět:Odborný výcvik

Mezipředmětová vazba: technologie a IKT

Obor vzdělání a ročník: 29-54-H/01 Cukrář, 2. ročník.

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi,
  • kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,
  • kompetence k učení.


Realizace

Aktivita je zařazena do předmětu Odborný výcvik, který vychází z odborného obsahového okruhu Výroba a odbyt RVP 29-54-H/01 Cukrář. V odborném výcviku žáci zhotovují cukrářské výrobky. Hledají pro své výrobky inspiraci také na internetu – informace o cukrářských soutěžích, obrázky vítězných výrobků, ukázky práce jiných školních dílen. Při zhotovování cukrářských výrobků žáci fotografují výsledky své práce a snímky archivují v elektronické podobě. Po dohodě s vyučujícím z nich vybírají vhodné fotografie výrobků, které by byli schopni ve školní dílně vyrábět a nabízet k prodeji, a sestavují z nich Katalog cukrářských výrobků. Obrázky výrobků určených k nabídce školní cukrářské dílny doplňují o text s údaji o zboží (název, hmotnost, cena, případně informace o složení výrobku). Připravené karty výrobků si pak žáci barevně vytisknou, vloží do průhledného obalu a zakládají do Katalogu. Katalog slouží k výběru zboží na objednávku zákazníkům školní cukrářské dílny. Žáci dále vedou knihu zakázek a spolu s vyučujícím řeší výrobu cukrářských výrobků. Souhrn všech aktivit, které žáci provádějí, je dobře připravuje na podnikání v jejich oboru.

 

Použité metody: skupinová práce žáků

 

Nutné pomůcky a prostředky: digitální fotoaparát, počítač, tiskárna, přístup k internetu

 

Reflexe PDP

Žáci si uvědomí výhody využívání IKT, učí se komunikaci se zákazníky a posilují své odborné znalosti. Slabinou aktivity může být finanční náročnost na barevný tisk karet výrobků, ale zisk z prodeje by měl tuto počáteční investici vrátit.

 

Hodnocení

Vyučující zaznamenává míru aktivity žáků a přihlédne k ní při závěrečném hodnocení na konci školního roku.

Kritéria hodnocení: dodržení časového harmonogramu, kvalita výrobků a fotografií, iniciativa - nápaditost dekoru výrobku, prezentace práce – obhajoba designu. Výrobek hodnotí učitel, ale i žák, který svůj výrobek obhajuje.

 

Použitá literatura a zdroje:

Příklad katalogu: http://www.peko-pekarna.cz/produkty/cukrarske-vyrobky.htm

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky