Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt NCP EQF

NCP_EQF.jpg Koncem roku 2009 byla Evropskou komisí vyhlášena výzva pro předkládání projektů v rámci programů celoživotního vzdělávání (LLP) pro podporu činnosti Národních koordinačních center EQF. Deadline pro podávání přihlášek byl stanoven na 28. Února 2010. Pracovníci KC EQF vypracovali projekt, který byl Evropskou komisí bez výhrad přijat.  

Projekt NCP EQF vytyčuje dopodrobna cestu, kterou by se mělo v rámci ČR postupovat v procesu přiřazování národního rámce kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací. Je rozčleněn do následujících osmi aktivit:

Aktivita 1: Přiřazování kvalifikací získaných ve všeobecném vzdělávání

Cílem aktivity je vyjasnit danou problematiku pro úspěšné dokončení procesu přiřazování národního rámce kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací. Expertními institucemi, které byly požádány o spolupráci při vytváření Studie o přiřazení kvalifikací získaných ve všeobecném vzdělávání, jsou příslušné resorty MŠMT a Výzkumný ústav pedagogický (VÚP). Studie bude sloužit jako podklad pro vytvoření přiřazovací zprávy.

Výstupy aktivity:

 Studie o přiřazení kvalifikací získaných ve všeobecném vzdělávání (703,00 KB)
Odborný seminář (září 2010)  

Aktivita 2: Proces přiřazování a uvedení úrovní EQF na všech certifikátech

Cílem aktivity je vyjasnit danou problematiku pro úspěšné dokončení procesu přiřazování národního rámce kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací. Expertními institucemi, které byly požádány o spolupráci při vytváření Studie o uvedení úrovní EQF na všech certifikátech, jsou příslušné resorty MŠMT a také Národní centrum EUROPASS.  Studie bude sloužit jako podklad pro vytvoření přiřazovací zprávy.

Výstupy aktivity:

 Studie o uvedení úrovní EQF na všech certifikátech (95,00 KB)
Dva odborné semináře (listopad 2010)

Aktivita 3: Zajištění kvality ve vzdělávání

Cílem aktivity je vyjasnit danou problematiku pro úspěšné dokončení procesu přiřazování národního rámce kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací. Expertními institucemi, které byly požádány o spolupráci při vytváření Studie o zajištění kvality ve vzdělání na středoškolské a vysokoškolské úrovni, jsou příslušné resorty MŠMT a také Národní centrum EUROPASS. Studie bude sloužit jako podklad pro vytvoření přiřazovací zprávy.

Výstupy aktivity:

 Studie o zajištění kvality v dalším vzdělávání (100,50 KB)
 Studie o zajištění kvality ve vysokoškolském vzdělání (291,00 KB)
Dva odborné semináře (listopad 2010)

Aktivita 4: Přiřazování kvalifikací ve vysokoškolském vzdělání

Cílem aktivity je vyjasnit danou problematiku pro úspěšné dokončení procesu přiřazování národního rámce kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací. Expertními institucemi, které byly požádány o spolupráci při vytváření Studie o přiřazování kvalifikací ve vysokoškolském vzdělání, jsou příslušné resorty MŠMT a také Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ). Studie bude sloužit jako jeden z podkladů pro vytvoření přiřazovací zprávy.

Výstupy aktivity:

 Studie o přiřazování kvalifikací ve vysokoškolském vzdělání (468,00 KB)
Odborný seminář (listopad 2010)

Aktivita 5: Propagace využívání EQF ve světě práce

Cílem aktivity je obeznámit širší veřejnost se základními principy Evropského rámce kvalifikací (EQF) a přiřazování k národnímu rámci kvalifikací. Cílovou skupinou jsou zástupci ze světa práce (zaměstnavatelé a odbory). Aktivita bude spočívat v sérii seminářů pořádaných v rámci regionů ČR pořádaných Koordinačním centrem EQF. Její součástí bude také vypracování informačních textů o EQF a přiřazování se zaměřením na výše zmíněné cílové skupiny.

Výstupy aktivity:

 Informační text o EQF a procesu přiřazování (401,00 KB)
 Informační text o NSK pro zaměstnavatele (139,50 KB (139,50 KB)
Série workshopů v rámci regionů ČR (v průběhu ledna až dubna 2011)

Aktivita 6: Vytvoření a překlad přiřazovací zprávy

Cílem aktivity je vytvoření a překlad výsledného produktu celého projektu NCP EQF Zprávy o přiřazení českého národního rámce kvalifikací k Evropskému rámci kvalifikací. Aktivita bude čerpat podklady především ze studií vzniklých v rámci aktivit 1 až 4. Institucí zodpovědnou za její vypracování je Koordinační centrum EQF.

Výstupy aktivity:

  1. První verze přiřazovací zprávy (říjen 2010)
  2. Zajištění reflexe od relevantních aktérů v rámci šesti setkání (v průběhu listopadu 2010 až března 2011)
  3. 2 cesty národních expertů na pracovní setkání k vytváření přiřazovací zprávy v jiných evropských státech (Rakousko, Nizozemí – v průběhu května 2010 až března 2011)

 

Aktivita 7: Národní konference pro zainteresované aktéry

Aktivita spočívá v uspořádání národní konference jakožto završení procesu přiřazování Evropského rámce kvalifikací k národnímu rámci kvalifikací. Bude se konat 11. března 2011

Výstup aktivity:

  • Národní konference k završení procesu přiřazování Evropského rámce kvalifikací k národnímu rámci kvalifikací

 

Aktivita 8: Diseminace a informace k procesu přiřazování a tisk zprávy

Nahoru