Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Příklady aplikace modelu CAF

V následující tabulce jsou uvedeny příklady aplikace modelu CAF získané ze zpráv o vlastním hodnocení, které NÚOVu poskytly tyto školy:

Jedná se o školy, které byly zapojeny v roce 2005 do projektu NPJ 2005 "Implementace modelu CAF do organizací územní veřejné správy v ČR", jež zároveň ověřily vhodnost použití modelu CAF pro vlastní hodnocení škol, které školám předepisuje vyhláška č. 15/2004 Sb. Tento přehled představuje příklady činností (aktivit, procesů), které mohou být pro ostatní školy inspirací toho jak např. v oblasti strategického managementu, řízení lidských zdrojů (personalistika), řízení vztahů se zainteresovanými stranami (sociální partneři, rodiče, žáci, ...) apod. postupovat.


Hotelová škola a Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Vyšší odborná škola a střední škola - centrum odborné přípravy
Komenského 156/III, 290 60, Poděbrady Jánská 22, Brno Budějovická 421, Sezimovo Ústí
Studijní obory:
 • 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus
 • 65-42-N/004 řízení hotelnictví a turistických služeb
Učební obory:
 • Aranžér,
 • Prodavač a výrobce lahůdek
 • Prodavač - drogistické zboží
 • Prodavač - elektrotechnické zboží
 • Prodavač - smíšené zboží Prodavač - textil, oděvy a obuv
 • Prodavač - smíšené zboží - dálkové studium


 • Studijní obor:
 • Obchodně podnikatelská činnost
 • Obchodník


 • Nástavbové studium:
 • Podnikání v oborech obchodu a služeb
 • Provoz obchodu
 • Technicko-hospodářské a správní činnosti
 • Propagace
Tříleté učební obory:
 • Truhlář,
 • Operátor skladování,
 • Obráběč - obsluha CNC strojů,
 • Modelář, Mechanik elektronických zařízení,
 • Strojní mechanik,
 • Elektrikář - slaboproud,
 • Autoelektrikář


 • Studijní obory s maturitou:
  Strojírenství:
 • Počítačová grafika,
 • Mechanik číslicových strojů,
 • Mechanik programátor
 • Elektrotechnika:
 • Počítačové systémy,
 • Mechatronika

 • Ekonomika:
 • Management výpočetní techniky


 • Nástavbové obory:
 • Podnikání
 • Elektrotechnika
Kritérium 1 Vedení


Subkritérium 1.1 Nasměrování organizace: vypracování a sdělování vize, poslání a hodnot


1.1.1. Vypracování a formulování vize a poslání organizace. Vize a poslání organizace formulovalo vedení školy v klíčových dokumentech. Poslání školy a profil absolventa je formulován v charakteristice studijního oboru a učebním plánu školy –
které jsou uvedeny i na webových stránkách školy. Např.: „…Studijní obor hotelnictví a turismus je určen k přípravě středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelnictví a služeb cestovního ruchu. Tomuto cíli odpovídá i pojetí vzdělávání, které zdůrazňuje uspokojení poptávky po univerzálněji připravených a určitým odborným směrem zaměřených absolventů schopných pružně adaptovat v konkrétních podmínkách praxe…
Předměty volitelné a výběrové slouží k prohloubení a rozšíření učiva předmětů povinného základu a vytvářejí prostor pro zaměření učiva žádoucím směrem podle potřeb regionu, trhu práce, zájmu žáka a dalšího vývoje oboru…“
Ředitelkou školy byla na základě sloučení vytvořena koncepce rozvoje výchovně vzdělávacího procesu do roku 2010, která je rozpracovávána do plánů práce na příslušný školní rok, spočívá v týmové spolupráci a vedení všech pracovníků dle jednotlivých organizačních útvarů, vyplývajících z platného Organizačního řádu organizace. Posláním školy je výchova a vzdělávání. Vize školy: "Vytvoření regionálního centra celoživotního vzdělávání, které se postupně rozpracovává pomocí dílčích projektů a koncepčních materiálů"
1.1.2. Stanovení hodnotového rámce a pravidel chování. Pravidla chování a hodnotový rámec sděluje vedení v pracovním řádu, školním řádu, v plánu práce školy, dále např. v pokynech pro odbornou praxi a dalších dokumentech…
Porušení těchto pravidel projednává výchovná komise školy.
Vedení školy má hodnotový rámec, který vychází z platné legislativy (školní řád pro žáky, zpracovány etická pravidla výkonu pracovních povinností), systému řízení a z organizačních a řídících aktů (dále jen OŘA)
1.1.3. Přetvoření vize a poslání na strategické (střednědobé) Vedení školy vypracuje a předkládá pedagogické radě ke schválení vždy na začátku nového školního roku plán práce školy, který zahrnuje střednědobé a konkrétní krátkodobé cíle - plány jednotlivých úseků, předmětových komisí. Na Domově mládeže (DM) se realizuje Měsíční plán akcí domova mládeže.

Příklady jsou uvedeny v plánu práce školy: „…
Stáže Leonardo da Vinci:
projekt Handicapped workers and Guests –

devítitýdenní odborné stáže se realizují u partnerských škol ve Francii (Rennes), Švédsku (Orebro), Slovinsku (Bled), Itálii (Senigallia) a Norsku (Trondheim)…“

Projekt MŠMT Cílové odborné kompetence č.j. 22 845/03-23 ze 7.7.2003
Plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků 2002-5 ze 4.9.2002
ICT plán školy 27.12.2004 Řízení pedagogického procesu ze 14.4.2003
Průzkum rolí jednotlivých členů vedení školy v týmu zaměřeném na řízení změny a výsledků (studie)
Koncepce rozvoje školy pro roky 2001-6 z 3.10.2001
Školní vzdělávací program Kurikulum školy
Cílové odborné kompetence (COK)
1.1.4. Zapojení příslušných zainteresovaných stran do zpracování vize, poslání, hodnotového rámce, strategických a provozních cílů.
Vedení školy spolupracuje se zaměstnavatelskou sférou, s NÚOV (Národní ústav odborného vzdělávání), se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, zaměstnavatelskou sférou. Harmonizace vize a cílů školy v souladu s plánem zřizovatele;
Úzká vazba na hlavní dotčené strany při tvorbě školního kurikula;
Využití společných dlouhodobých projektů, např. SROP = strategický regionální operativní program a OPRLZ = operační program rozvoje lidských zdrojů
1.1.5. Přizpůsobování vize, poslání a hodnot změnám vnějšího prostředí.


1.1.6. Sdělování vize, poslání, hodnot, strategických a provozních cílů všem zaměstnancům v organizaci a jiným zainteresovaným stranám.
Vize školy je zveřejňována pro jiné zainteresované strany prostřednictvím www stránek školy, tisku, televize, Veletrhu SŠ. Dále interně poradami vedení a jednotlivých úseků. Na těchto poradách jsou průběžně pedagogové a nepedagogičtí pracovníci seznamováni se strategickými a provozními cíli školy.
Subkritérium 1.2 Vypracování a uplatňování systému pro řízení organizace


1.2.1. Vypracování organizačních struktur a procesů v souladu s úkoly organizace a potřebami a očekáváními zainteresovaných stran.
Vedení školy zpracovalo systém řízení, jehož realizace vychází z platného Organizačního řádu a spočívá v průběžném vydávání Organizačních a řídících aktů (organizační směrnice, příkazy, pokyny). Pro jednotlivá pracovní místa jsou zpracovány popisy funkcí. Systém řízení je aktualizován v souladu s platnou legislativou, potřebami a očekáváními zainteresovaných stran.
1.2.2. Definování vhodných úrovní managementu, funkcí, odpovědností a správní samostatnosti.


1.2.3. Vypracování a odsouhlasení měřitelných dlouhodobých a krátkodobých cílů pro všechny úrovně v organizaci.


1.2.4. Nasměrování záměrů v oblasti výstupů a závěrů ve srovnání s potřebami a očekáváními různých zainteresovaných stran.


1.2.5. Vybudování systému informací o managementu s interními audity a kontrolami. Vedení školy vypracovalo a schválilo systém kontrolní činnosti ve škole, který zahrnuje: - Vnitřní předpis pro interní kontroly - Kontrolní činnost zaměstnanců v rámci Domova mládeže - Plán hospitací - Kontroly praxí Kontrolní činnost a její výsledky jsou projednávány na jednání předmětových komisí, pedagogických rad a porad vychovatelů, na pracovních poradách zaměstnanců.
V roce 2000 byl vytvořen útvar Kontroly a řízení jakosti. V současné době je v 1. etapě, která představuje zpracování analýz a po vyhodnocení výsledků budou formulována opatření.
1.2.6. Vybudování odpovídajícího rámce pro projekty a týmovou práci.


1.2.7. Dlouhodobé využívání systému TQM, např. EFQM nebo CAF. Jednotlivé principy filosofie TQM (komplexní řízení jakosti) jsou vedením v práci školy dlouhodobě uplatňovány, zejména princip trvalého zlepšování i princip zapojování zaměstnanců. Z ucelených systémů nebyl dosud využíván žádný, v současné době se vedení školy rozhodlo implementovat model CAF.

1.2.8. Vypracování systému provozních záměrů nebo měření výkonnosti v organizaci (např. Balanced Score Card, ISO 9001:2000). Vedení školy postupuje podle strategie Balanced ScoreCard (BSC) zejména při rozpracování záměrů, kdy určuje konkrétní úkoly pro všechny úseky a strany. Úkoly jsou zaměřeny jak na oblast finanční, tak na žáky, pedagogy i procesy.

Subkritérium 1.3 Motivování a podporování pracovníků v organizaci a vystupování jako vzor určité funkce


1.3.1. Vedení a řízení pomocí osobních příkladů.


1.3.2. Prokazování osobní ochoty měnit se, a to akceptováním konstruktivní zpětné vazby a podnětů pro zlepšování osobního stylu vedení
Ochota měnit se –
akceptováním rozumných návrhů, další osobnostní rozvoj každého člena vedení na základě osobních plánů dalšího vzdělávání pedagogického pracovníka je samozřejmostí. Účast na kurzech zvyšujících kvalitu práce vedoucího pracovníka (asertivita, rétorika, CAF)

1.3.3. Jednání v souladu se stanovenými krátkodobými cíli a hodnotami.

Zadání a plnění tematických úkolů formou vytvoření pružných pracovních týmů, které jsou odměňovány po splnění úkolu Vznik projektových týmů k řešení krátkodobých i dlouhodobých projektů (viz např.Výroční zpráva za školní rok 2003/4)
1.3.4. Neustálé informování zaměstnanců o významných otázkách.
Po každé poradě vedení následuje porada se zaměstnanci na jednotlivých úsecích, kde jsou informování o všech významných problémech, úkolech. Z provozních porad se dělají podrobné zápisy, které jsou k dispozici všem zaměstnancům (na nástěnkách). Pokud charakter informace dovolí je rozesílána mailem, případně umístěna na webové stránky školy.
1.3.5. Podporování zaměstnanců při plnění jejich plánů a cílů na podporu cílů organizace.


1.3.6. Stimulování a povzbuzování při přidělování odpovědností (zmocnění).


1.3.7. Povzbuzování a podporování zaměstnanců při předkládání návrhů na inovace a zlepšování a při aktivním plnění jejich každodenní práce.


1.3.8. Povzbuzování vzájemné důvěry a respektu.
Každá změna v organizaci je zaměstnancům pečlivě vysvětlována, aby se nevytvářela atmosféra nedorozumění, informačních šumů a nedůvěry. Důvěra je kladena na odborníky v pracovním kolektivu školy, na které je zároveň přenášená odpovědnost (zmocnění).
1.3.9. Zajištění, aby byla vybudována kultura stimulování, identifikování, plánování a uplatňování inovací. Kulturu stimulování i plánování a uplatňování inovací podporuje vedení školy svými vnitřními mzdovými předpisy (stanovuje kritéria pro osobní hodnocení), v nichž kritéria pro osobní hodnocení a odměňování jsou stimulačními kritérii pro aktivity zaměstnanců. Vedení školy uplatňuje inovace v péči o pracovní prostředí a životní prostředí.

1.3.10. Stimulování a financování výcviku a zlepšování.


1.3.11. Poskytování zpětné vazby a prodiskutování výkonnosti se zaměstnanci.


1.3.12. Uznávání a odměňování úsilí týmů a jednotlivců.


1.3.13. Přiměřené naplňování potřeb jednotlivců a situací zaměstnanců.


Subkritérium 1.4 Řízení vztahů s politiky a jinými zainteresovanými stranami


1.4.1. Udržování aktivních a regulérních vztahů s politickými orgány v příslušné výkonné a legislativní oblasti.


1.4.2. Vybudování partnerství a sítí s důležitými zainteresovanými stranami (občany, vládními organizacemi, záj. skup., průmyslem, veřejnými orgány). Vedení školy buduje smluvní partnerství s klíčovými zainteresovanými stranami.

Příklady jsou: - smluvní partnerství s hotely, kde jsou prováděny odborné praxe žáků (zde často na základě vzájemného poznání a zkušeností naleznou uplatnění absolventi) - smluvní partnerství s Národní agenturou programu Leonardo da Vinci - smluvní partnerství se zahraničními zaměstnavateli: ZIHOGA Bonn, Německo;
Hotelová škola Chur, Švýcarsko;
Sani Beach Resort, Řecko;
Euroxenia Hotel Rhodos, Řecko;
SPIXIT, Belgie (agentura pro francouzské hotely) - smluvní partnerství s firmami Vitana, Prazdroj, Poděbradka
K důležitým zainteresovaným stranám na základě smluvního partnerství patří obchodně podnikatelské společnosti, nadační fond Cech, Svaz obchodu ČR, rodiče a žáci.

Důkazem jsou uzavřené smlouvy o spolupráci, smlouvy s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity apod.

1.4.3. Zapojení politických a jiných zainteresovaných stran do určování záměrů v oblasti výstupů a závěrů a do budování systému managementu organizace.


1.4.4. Usilování o veřejné povědomí, reputaci a uznání organizace (např. budování pověsti/image).


1.4.5. Budování systému marketingu (cílové produkty a služby) a jeho šíření uvnitř i vně organizace.
Škola šíří cílové produkty a služby pomocí prezentací na akcích obchodně podnikatelských organizací, na akcích školy, veletrzích škol, veletrzích mezinárodních veletrzích fiktivních firem, webových stránkách a v rámci možností i v rozhlase a televizi. Uvnitř organizace na základě porad vedení úseků, klasifikačních porad a elektronickou formou v rámci interní sítě školy, zapojením pracovníků do náboru žáků a dnů otevřených dveří. Škola provádí dotazníkový průzkum studentů při přijímacím řízení a při ukončení studia.
1.4.6. Zúčastňování se činností profesních sdružení, zastupitelských organizací a zájmových skupin. Vedení školy usiluje o aktivní členství v profesních sdruženích a podporuje i členství zaměstnanců v organizacích a zájmových skupinách. Škola je členem AEHT –
Evropské asociace hotelových škol, dále sdružení restauratérů HO.RE.CA. a Asociace kuchařů a cukrářů. Jednotliví zaměstnanci jsou například členy Asociace učitelů angličtiny, Asociace školních poradců a zájmového sdružení ochotnického divadla.
Škola se aktivně zúčastňuje v rámci profesních sdružení činnosti ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, Svazem obchodu ČR ve znalostních a dovednostních soutěžích, odborných konferencí, seminářů a publikačních činností v příslušných oborech (legislativa potravin, rámcové vzdělávací programy). Škola působí v Jihočeské Radě pro rozvoj lidských zdrojů, v Jihočeské hospodářské komoře (člen rady oblasti), v Středoškolské odborné činnosti (SOČ) –
Krajský dům dětí a mládeže

Kriterium 2 Strategie a plánováníSubkriterium 2.1 Shromažďování informací týkajících se současných a budoucích potřeb zainteresovaných stran


2.1.1. Identifikování všech zainteresovaných stran.


2.1.2. Systematické shromažďování informací o zainteresovaných stranách a jejich potřebách a očekáváních, a to prováděním odpovídajících průzkumů
Organizování hovorových hodiny a třídních schůzek, ustanovení rady žáků, rady domova mládeže, aktualizace dat. Získané informace jsou evidovány v záznamech o průběhu třídních schůzek a uloženy na studijním oddělení.

Důkazem je vyhodnocování účasti na hovorových hodinách a třídních schůzkách, školní časopis, zápisy z rady domova mládeže.

2.1.3. Pravidelné shromažďování informací o důležitých proměnných, například o sociálním, ekologickém, ekonomickém, právním, demografickém a technologickém vývoji.


2.1.4. Pravidelné hodnocení kvality informací a způsobu jejich shromažďováníSubkriterium 2.2 Vypracování, přezkoumání a aktualizování strategie a plánování


2.2.1 Zapojení zainteresovaných stran do procesu vypracování, přezkoumání a aktualizování strategie a plánování a stanovování priorit s ohledem na jejich očekávání a potřeby Zaměstnanci se aktivně zapojují do tvorby ročního plánu školy, plánu práce předmětových komisí. Přitom využívají námětů zainteresovaných stran. Žáci mohou své názory vyjádřit na pravidelných besedách, ve škole aktivně pracuje stravovací komise, k dispozici je volně přístupné forum na webových stránkách školy. Byl proveden i výzkum potřeb zaměstnanců a žáků formou dotazníkového šetření.

Příklad: Vyučující se při poradách předmětových komisí pravidelně se vyjadřují i k obsahům tematických plánů, iniciují jejich změny. Na základě připomínek a debat se studenty jednotliví vyučující organizují různé odborné exkurze a tematické cesty, které přispívají ke zkvalitnění vyučovacího procesu.


2.2.2 Analyzování rizik a příležitostí a identifikování kritických faktorů úspěchu, a to pravidelným hodnocením faktorů v prostředí školy Rizika a příležitosti jsou identifikovány průběžně v souvislosti s aktuální situací.

Příklad: Analýza rizik byla provedena např. ve spojení s riziky demografického vývoje, vedení školy se rozhodlo pro nastavení nových kritérií pro přijímání žáků. Pozornost je věnována i identifikaci kritických hledisek úspěchu. Bylo odhaleno např. riziko uplatnění absolventů na VŠ (VŠE), škola na tento problém zareagovala např. zavedením volitelné matematiky. Vyhodnocování rizik probíhá i v rámci kontrolní činnosti (jsou evidováni problémoví žáci, vysoká absence) Rizika spojena s oblastí BOZP jsou vedena rovněž na zřeteli, stejně jako specifické podmínky pro práci v laboratorních kuchyních. Aplikace HACCP (systém kritických bodů)


2.2.3 Vytváření strategických a operativních cílů na základě vize, poslání a hodnot školy a jejich propojení do operativních plánů a procesů


2.2.4 Hodnocení kvality strategických a operativních plánů Jakost strategických a provozních plánů je hodnocena v rámci předmětových komisí a pracovních porad zaměstnanců. Významným faktorem pro hodnocení výchovně vzdělávacího procesu a práce pedagogů je hospitační činnost prováděná vedením školy, předsedy předmětové komise a zavádějícími učiteli.

2.2.5 Vyvažování úkolů a zdrojů, dlouhodobých a krátkodobých vlivů a požadavků zainteresovaných stran


2.2.6 Hodnocení existujících úkolů z hlediska jejich výstupů a důsledků, ověřování stupně dosažení cíle na všech úrovních a podle potřeby aktualizace strategie a plánování


2.2.7 Hodnocení potřeby reorganizovat a zlepšovat strategie a metody


2.2.8 Systematické analyzování interních silných a slabých stránek. Každá kontrolní činnost vede k vyhodnocení silných a slabých stránek.

Příkladem je: Analýza doplňkové činnosti;
Existuje SWOT analýza práce školy;
Zahájen projekt CAF.

Důkazem je SWOT analýza, sebehodnotící zpráva CAF a akční plán zlepšování.
Systém finanční kontroly, interní audit, CAF.

Důkazem je: vnitřní kontrolní systém, zápisy.


Subkriterium 2.3 Uplatňování strategie a plánování v celé škole


2.3.1 Uplatňování strategie a plánování, a to dosahováním konsensu a stanovováním priorit, určováním časových rámců a vhodné organizační struktury


2.3.2 Převádění strategických a operativních cílů školy do plánů a úkolů a jejich propojování s klíčovými procesy


2.3.3 Vytváření interních komunikačních kanálů k rozšiřování cílů, plánů a úkolů v rámci školy

Porady vedení, úseků a pracovišť školy Předávání informací v elektronické podobě prostřednictvím intranetu (narůstající podíl) a formou tištěných dokumentů Shromáždění pedagogů - konference, pedagogické rady Pohovory se zaměstnanci
2.3.4 Vytváření a aplikování metod pro měření výkonnosti školy na všech úrovních Dochází k měření a porovnávání výkonnosti na všech úrovních. Pro každou oblast jsou stanoveny ukazatele.

Příkladem je: Měření výsledků vzdělávání je prezentováno na pedagogických radách. Prováděno je i průběžné srovnání výsledků přijímaných žáků s jejich současnými studijními výsledky. Systematické měření výkonnosti školy zprostředkovávají škole celostátně porovnávané Maturity nanečisto. Dílčími ukazateli jsou i účast žáků na soutěžích a jejich umístění. Analýza uplatnění absolventů (v bakalářské práci vyučující) Kritéria hodnocení zaměstnanců Měření spokojenosti –
dotazníkové Seminární práce žáků –
měří výkonnost doplňkové činnosti
Zhodnocení plnění plánu.

Důkazem jsou zprávy o činnosti za pololetí a celý rok, hlášení hodnocení jednotlivých ukazatelů, naplněnost výkonů, měření kvalitativní a kvantitativní, porovnání výsledků za uplynulé období, sledování ukazatelů –
limit pracovníků, přímé náklady, sledování plnění jednotlivých položek nákladů a výnosů

2.3.5 Sestavování poradních a pracovních orgánů a hodnocení jejich činnosti Poradní orgán pro vedení školy představuje pedagogická rada. Implementace strategií a cílů do dlouhodobých i operativních plánů školy je uskutečňována v rámci práce školních komisí a dalších týmů.

Důkazy jsou činnosti: předmětových komisí;
stravovací komise;
rady domova mládeže;
projektové týmy k projektům LdV;
projektové týmy k organizaci jednotlivých akcí pořádaných na škole (např. Celostátní konverzační soutěž);
hodnotící tým CAFKritérium 3 Pracovníci (management lidských zdrojů)Subkritérium 3.1 Plánování, řízení a zlepšování lidských zdrojů s ohledem na strategii a plánování


3.1.1. Vypracování a sdělování politiky managementu lidských zdrojů, založené na strategii a plánování organizace.
V návaznosti na legislativu jsou vypracovány a na základě změn aktualizovány pokyny organizace, se kterými jsou pracovníci pravidelně seznamováni.

Důkazy jsou: pracovní řád, etický kodex pro pracovníky, organizační řád - funkční schéma, vnitřní mzdový systém, požadavky pro nové pracovníky, proškolování pracovníků v BOZP

3.1.2. Pravidelné analyzování současných a budoucích potřeb lidských zdrojů při zohledňování potřeb a očekávání zainteresovaných stran.


3.1.3. Vypracování a schvalování jasné politiky obsahující objektivní kritéria s ohledem na nábor pracovníků, jejich pracovní růst, odměňování a jmenování do řídících funkcí. Vedení školy má k dispozici záložní systém s databází uchazečů o zaměstnání. Kritéria přijímání jsou daná legislativou –
u pedagogických pracovníků je rozhodujícím kritériem odborná způsobilost. Kritéria pro odměňování jsou stanovena vnitřním platovým předpisem. Kompetence vyplývají z organizačního řádu.


3.1.4. Přizpůsobování úkolů, pravomocí a odpovědností (např. pomocí popisů práce).
Veškeré úkoly a pravomoci jsou u každého pracovníka vypracovány v popisu funkce.

Důkazem je: funkční schéma, popisy funkcí, organizační řád.

3.1.5. Přizpůsobování náboru pracovníků a plánů rozvoje popisům práce. Pracovníci budou moci do svých plánů osobního rozvoje zanést svoje potřeby kariérního růstu a dalšího vzdělávání. Při náboru pracovníků vycházíme z kritérií daných v popisu funkce pro požadovanou činnost. Po přijetí je každému zaměstnanci zakládán osobní spis, který obsahuje osobní dotazník, ověřené kopie o dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, potvrzení o lékařské prohlídce, zápočtový list od předchozího zaměstnavatele, přehled dosažené praxe, pracovní smlouvu a veškeré její dodatky, platové výměry.
3.1.6. Přizpůsobování plánování úkolů k přiřazování a rozvíjení lidských zdrojů.


3.1.7. Definování řídicích a vůdcovských dovedností, které jsou požadovány u vedoucích pracovníků (využívá se při náborech). Jmenování (a výběr) pracovníků do řídicích pozic je plně v kompetenci ředitele školy, zohledňována jsou především kritéria daná legislativou a popisem prac.míst. Měkká kritéria pro výběr řídicích pracovníků jsou uplatňována, ale nedokumentována.

Příklady jsou: záložní systém potencionálních uchazečů, zařazení vybraných pracovníků do Funkčního studia II –
školského managementu


3.1.8. Zajišťování dobrých pracovních podmínek v celé organizaci.


3.1.9. Řízení náboru pracovníků a rozvoje jejich pracovního růstu s ohledem na dostupnost zaměstnání a rovnocenné příležitosti (např. pohlaví, invalidita, rasa, náboženské vyznání).


3.1.10. Věnování pozornosti osobním potřebám a zařízení pro handicapované osoby. K dispozici je nejen bezbariérový přístup do budovy, ale i možnost bezbariérového ubytování ve školním hotelu Junior. Škola dokonce participuje na mezinárodním projektu zaměřeném na handicapované zákazníky (projekt LdV).

Příkladem je to, že zaměstnancům je umožněno v případě specifických osobních potřeb (zdravotní handicap, malé děti, komplikované dojíždění) přizpůsobení pracovní doby

Zařízení pro zdravotně postižené spoluobčany (ZPS) - výtah, bezbariérový přístup. Personální přístup vůči osobám se ZPS, kontrola MŠMT, úřadu práce. Příprava pracoviště pro tělesně postižené.
3.1.11. Zohledňování pracovní a životní rovnováhy zaměstnanců.Subkritérium 3.2 Identifikování, rozvíjení a využívání odborných způsobilostí pracovníků a přizpůsobování osobních, týmových a organizačních záměrů a cílů


3.2.1. Identifikování současných odborných způsobilostí na úrovni jednotlivců a organizace, pokud jde o znalosti, dovednosti a postoje. Systém hodnocení a odměňování pracovníků zohledňuje odbornou způsobilost na úrovni jednotlivců a organizace. Důležitým kritériem jsou i výsledky hospitační činnosti. Dochází k průběžnému doplňování osobních spisů o získaná osvědčení a certifikáty. Např. vyučující, který absolvuje odborný seminář, informuje o jeho obsahu své kolegy v rámci předmětových komisí, event. zorganizuje malý miniseminář pro zájemce. Prostřednictvím předsedy předmětových komisí je informováno i vedení školy, toto rozšíření odborné způsobilosti je zpravidla zohledněno i při stanovování výše odměn. Dle platné legislativy a potřeb organizace tvoříme plán dalšího vzdělávání pracovníků, na jehož základě si pracovníci prohlubují vzdělání potřebné k výkonu své funkce. Zároveň na základě rozpočtu vytváříme finanční plán na další vzdělávání zaměstnanců.
3.2.2. Vypracování a sdělování plánu výcviku, který je založen na současných a budoucích organizačních a osobních potřebách (např. včetně povinného a dobrovolného výcviku). DVPP je umožněno každému, nejsou zpracovávány samostatné plány vzdělávání, pracovníci jsou zapojováni podle aktuálních potřeb. Plán vycviku je však součástí plánu školy. Je plánováno financování vzdělávání podle výběru zaměstnanců –
zpracovány rámcové plány osobního rozvoje, které budou operativně doplňovány –
na každý rok.


3.2.3. Rozvíjení a schvalování plánů osobního výcviku a rozvoje všech zaměstnanců.


3.2.4. Rozvíjení dovedností ve vedení a řízení v celé organizaci. Dovednosti ve vedení a řízení jsou podporovány v celé organizaci. Např. pracovnící jsou zapojováni do projektové práce a týmové práce –
stávají se koordinátory jednotlivých stáží LdV, koordinátory dalších projektů nebo zahraničních praxí. Své organizační dovednosti musejí uplatnit při pořádání odborných celostátních soutěží, koordinaci ceny EDIE, organizaci gastronomických akcí (rauty druhých ročníků…)
Všem vedoucím pracovníkům umožňujeme navštěvovat různá školení a kurzy potřebné pro výkon jejich funkce, které zajišťujeme buď u odborných agentur a nebo sami pořádáme hromadné školení a přednášky, které přednáší odborní a kvalifikovaní školitelé:

Důkazy jsou: vzdělávání vedoucích pracovníků, školení, kurzy vedoucích pracovníků, uplatnění poznatků na pracovišti.

3.2.5. Podporování a napomáhání novým zaměstnancům (např. pomocí instruktáží, výuky).


3.2.6. Propagování interní a externí mobility zaměstnanců. Interní a externí mobilita zaměstnanců je podporována. Dochází k rotaci v rámci organizace v rámci podpory zastupitelnosti jednotlivých pracovníků. Externě jsou prováděny náslechové hodiny na jiných školách, podporují se zahraniční výměny vyučujících, předsednictví maturitních komisí a závěrečných zkoušek na odborných školách a na školách jazykových. Důležitým faktorem externí mobility je členství v hodnotících komisích na odborných soutěžích a účast v týmech ČŠI.

3.2.7. Rozvíjení a propagování moderních výcvikových metod (např. multimediální přístup, výcvik při výkonu zaměstnání, vzdělávání).
Snažíme se zajistit plnění úkolů na nejlepší úrovni a proto zaměstnancům umožňujeme návštěvy školení, pořádáme hromadné kurzy a přednášky s odborníky.
3.2.8. Řízení a sledování globálních a individuálních výcvikových plánů.
Aby zaměstnanci mohly svou práci vykonávat dle možností co nejlépe vysílá je organizace dle potřeb na školení, pořádá různé přednášky, vedení školy stanovuje plán vzdělávání.

Důkazy jsou: plán vzdělávání, hodnocení školení účastníky, předávání poznatků spolupracovníkům

3.2.9. Rozvíjení a propagování osobních dovedností a schopností v jednání se zákazníky/občany.

Stanovení požadavků na profil zaměstnance – školní řád, popis práce, provozní řád;
Definování zásad komunikace se studentem – školní řád, interní materiál „Zamyšlení nad pedagogickým procesem";
3.2.10. Monitorování poměrného dílu vynaloženého na výcvik z celkových mzdových nákladů.

Sledování čerpání prostředků na vzdělávání – měsíčně výsledovka, přehled pro ředitele;
Sledování objemu vynaložených prostředků na vzdělávání s předchozím obdobím – rozbor hospodaření;
Využívání specializovaných vzdělávacích institucí na základě smluv;
Škola je sama vzdělávacím centrem v rámci DVPP;

Subkritérium 3.3 Zapojení pracovníků rozvíjením dialogu a zmocnění


3.3.1. Podporování otevřené, nehierarchické komunikace.


3.3.2. Aktivní dotazování zaměstnanců na jejich nápady a názory a rozvíjení vhodných mechanismů (schémata zlepšovacích návrhů atd.).


3.3.3. Zapojování zaměstnanců při přípravě plánů a strategií, návrhu procesů a při identifikování a uplatňování činností při zlepšování. Pracovníci jsou zapojováni do zlepšování plánů a strategií. Aktuálně probíhá týmová komunikace Rámcového vzdělávacího programu s vedením školy (vedoucí předmětových komisí), dlouhodobě a průběžně komunikace vzdělávacích strategií a plánů v rámci předmětových komisí. Vytvořen tým pro tvorbu Školního vzdělávacího programu. V současné době plánujeme dotazníky pro zaměstnance, které budeme následně vyhodnocovat. Zaměstnanci přednáší své návrhy nejen na pracovních poradách úseků.

Důkazy jsou: pracovní porady, zápisy z porad, předmětové komise.

3.3.4. Usilování o dohodu mezi manažery a zaměstnanci týkající se krátkodobých cílů a způsobů měření dosažených cílů.


3.3.5. Pravidelné organizování a provádění průzkumů u zaměstnanců.


3.3.6. Vyzvání zaměstnanců, aby hodnotili své nadřízené (např. 360°
vyhodnocováním).3.3.7. Jednání s přestaviteli zaměstnanců (např. odbory).Kritérium 4 Partnerství a zdrojeSubkritérium 4.1 Rozvíjení a uplatňování klíčových partnerských vztahů


4.1.1. Identifikování strategických partnerů a povahy vzájemných vztahů (např. odběratel-poskytovatel, koprodukce, hierarchie a řízení, spolupráce). Jsou známy zainteresované strany, z nichž klíčovými partnery pro dosažení našich cílů jsou: Smluvní partnerství s tuzemskými hotely cateringovými společnostmi –
odborné praxe stávajících žáků (často zde na základě vzájemného poznání a zkušeností naleznou uplatnění absolventi) Vitana, Prazdroj, Polabské mlékárny, Poděbradka;
Smluvní partnerství s Národní agenturou programu Leonardo da Vinci;
Smluvní partnerství se zahraničními zaměstnavateli: ZIHOGA Bonn, Německo;
Hotelová škola Chur, Švýcarsko;
Sani Beach Resort, Řecko;
Euroxenia Hotel Rhodos, Řecko;
SPIXIT, Belgie (agentura pro francouzské hotely);
Ke strategickým partnerům patří partneři řídící (MŠMT, NUOV, Odbor školství jihomoravského kraje) a partneři smluvní (Nadační fond Cech, SOČR, obchodně podnikatelské společnosti, rodiče, žáci). Identifikace strategických partnerů pro školství je zcela jasná, jedná se především o žáka, rodiče, MŠMT, město-odbor školství, kraj, úřad práce, hospodářská komora, představitelé partnerských firem - jsou stanoveny v kurikulu.
4.1.2. Uzavření vhodných partnerských dohod s ohledem na povahu vzájemných vztahů. Škola uzavřela specifické smlouvy se svými partnery.

Příkladem jsou smlouvy s hotely, s VŠE Praha, se zahraničními partnerskými školami např. Lyon, Chur, ... s národní agenturou Leonardo da Vinci, s podniky např. Poděbradka, Vitana, Poděbradské mlékárny, Prazdroj, Nowaco, …, se zahraničními zaměstnavateli

žák, rodič, MŠMT, město, kraj, ze zákona úřad práce, hospodářská kontrola, Jablotron a.s., Mikrochip Jičín, Amit s.r.o., časopis AUTOMA
4.1.3. Definování odpovědností při řízení partnerských vztahů.


4.1.4. Pravidelné monitorování a hodnocení procesů, výsledků a povahy partnerských vztahů. Při řízení partnerských vztahů jsou vždy určeni konkrétní koordinátoři a odpovědní pracovníci, kteří jsou uvedeni i v odpovídajících smlouvách. Pravidelné monitorování a hodnocení procesů, výsledků a povahy partnerských vztahů se provádí na základě výkaznictví měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních hodnocení a klasifikačních porad.

Důkazy jsou: zápisy z porad vedení, úseků, výkaznictví;

4.1.5. Stimulování a organizování partnerství zaměřených na určitý úkol;
rozvíjení a uskutečňování společných projektů s jinými organizacemi veřejného sektoru.4.1.6. Poskytování výcviku zaměstnancům v zájmu efektivní spolupráce s partnery. Zaměstnanci mají možnost absolvovat výcvik, který jim zprostředkovávají partneři školy. AEHT poskytuje čtrnáctidenní stáže v hotelích pro vyučující. V partnerských hotelích lze zajistit pobyt či odbornou exkurzi pro vyučující odborných předmětů. Dále jsou k dispozici různé odborné kurzy, odborné exkurze, projekt výměny zkušeností expertů (LdV). Např. tradičně je pořádána odborná exkurze do Vitany Byšice. V létě 2005 odjeli 2 vyučující na stáž do německých hotelů (AEHT). V zájmu efektivní spolupráce s partnery pořádáme školení, exkurze, stáže v podnicích, kontraktační dny a další.

Důkaz: účast odborníků z praxe na závěrečných zkouškách, na školeních BOZP.

4.1.7. Vzájemné vyměňování pracovníků mezi partnery. Rotace. Ke vzájemné výměně pracovníků dochází v rámci maturitních zkoušek (předsedové maturitních komisí) a při uskutečňování některých mezinárodních projektů. Výuka (odborná výuka, jazykové kurzy)

Příkladem je projekt výměny zkušeností expertů v programu LdV umožňuje týdenní pobyty vyučujících na zahraničních partnerských školách. Stejní účastníci projektu potom zajišťují pobyty partnerských škol u nás a setkávají se se zahraničními učiteli.Subkritérium 4.2 Rozvíjení a uplatňování partnerství se zákazníky/občany


4.2.1. Povzbuzování zapojení zákazníků/občanů v záležitostech, které se týkají společnosti (obce, regionu...). Žáci jsou zapojováni do projektů a aktivit školy, pořádaných v rámci města či regionu. Žáci a vyučující se mnohdy podílejí i na samotné organizaci akcí pořádaných městem (různá výročí, závody, …). Ve škole probíhá každoročně barmanská soutěž. Studenti se zapojují do Konverzační soutěže v cizích jazycích (vyhlašuje MŠMT), škola ovšem organizuje i Celostátní konverzační soutěž pro studenty hotelových škol, která je odborně zaměřená. Dále mají studenti možnost zúčastnit se představení filmového klubu KIS Poděbrady, představení Klubu mladého diváka,navštěvovaných společně s EKO gymnáziem Poděbrady, besed s Informačním a poradenským střediskem Uřadu práce Nymburk. Tradiční jsou různé sportovní akce, spolupráce s Divadelním spolkem Jiří, akce spojené s Čtenářským maratonem. V rámci soutěže Novinářem s MFDnes se rozvinula spolupráce s regionální redakcí MF Dnes. Zapojení žáků v záležitostech, které se týkají školy –
všechny kulturní a sportovní akce školy, meziškolní kola různých soutěží –
seminář odborných předmětů, kontraktační dny fiktivních firem. Studenti jsou spoluorganizátory různých charitativních akcí. Např. žáci se zúčastňují a organizačně zabezpečují výše uvedené akce.
Jako důkazy uvádíme –
přístup k handicapovaným studentům, k méně nadaným a problémovým studentům, Organizování dne otevřených dveří za aktivní účasti studentů, organizování a účast na akademií (Wolkerův Prostějov), aktivní účast u přednášek na téma jaderná energie, solární energie (environmentální výchova). Organizování prezentačních akcí za aktivního přispění firemních partnerů (Amit, Jablotron,..). Dalším důkazem je účast na středoškolské odborné činnosti (SOČ).
4.2.2. Zapojování zákazníků/občanů do politických rozhodovacích procesů (např. konzultační skupiny, ankety, průzkumy veřejného mínění). V rozhodovacích procesech jsou využívány či zohledňovány podněty z diskusního fóra webu a uskutečněných dotazníků. Jsou respektovány připomínky rady domova mládeže a stravovací komise. Plánováno je zřízení Rady školy. Byl proveden výzkum mezi bývalými žáky školy, jejich náměty byly zohledněny při dalších rozhodovacích procesech.

Příkladem jsou podněty z tzv. Deníků praxe žáků jsou využívány při projednávání podmínek a možností žákovských praxí se zaměstnavateli.


4.2.3. Zajišťování otevřenosti myšlenkám, námětům a stížnostem zákazníků/občanů a rozvíjení a využívání vhodných mechanismů (např. prostřednictvím anket, konzultačních skupin, dotazníků, sběrných boxů pro stížnosti, průzkumů veřejného mínění atd.). Veřejnosti je umožněno vyjádřit své připomínky, náměty a stížnosti především prostřednictvím fora na webových stránkách školy. Zájemci zde mohou najít kontakt na všechny vyučující, mohou tedy okamžitě formou e-mailu adresovat svůj příspěvek konkrétní osobě. Zároveň bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi maturanty a absolventy školy. Na škole je schránka důvěry, do které žáci mohou vhazovat svoje náměty a připomínky k chodu školy. Pohovory s výchovnou poradkyní, pedagogickým poradcem školního parlamentu, své připomínky a náměty studenti prezentují prostřednictví svých delegátů ve školním parlamentu. V průběhu školního roku je organizována beseda s psychologem, s představiteli úřadu práce.

Důkaz: náměty ze schránky důvěry, zápisy z pohovorů s výchovnou poradkyní

4.2.4. Aktivní povzbuzování občanů/zákazníků, aby se sdružovali a organizovali podpůrné občanské skupiny.


4.2.5. Zajišťování aktivní informační politiky (např. o kompetencích různých veřejných orgánů, o jejich procesech atd.).


4.2.6. Zajišťování, aby se se zákazníky/občany jednalo individuálně (např. identifikováním pracovníků veřejné správy, kteří s nimi jednají) - infosystém. Ve škole je podporován individuální přístup a zohledňování specifických situací a problémů při jednání se žáky. Individuální přístup prosazují vyučující, třídní učitelé, vychovatelé, ročníkoví vedoucí na VOŠ. Funkce výchovného poradce a preventisty patologických společenských jevů byla oddělena, zaměstnanci vykonávající tuto funkci tak mohou věnovat zvýšenou pozornost svým klientům.

Příklady jsou: - Identifikace třídních, ročníkových vedoucích, vedoucích vychovatelů, výchovného poradce a drogového preventisty v rámci ročního plánu práce školy. - Třídní učitelé pomáhají identifikovat psychické problémy svých žáků, mnohdy svým včasným zásahem zabrání kritickému vývoji zdravotního stavu konkrétního jedince (např. mentální anorexie).

Na COP je plně funkční a plně vyhovující služba recepce, jsou jmenování a identifikováni jednotliví pracovníci i jako "Patroni ke studentům"
určeni pro přístup ke studentům;
možnost psychologa. Pro styk s veřejností jsou určeny příslušné prostory.
4.2.7. Zajišťování transparentnosti organizace a také jejího rozhodování a rozvíjení (např. vydávání ročních zpráv, pořádání tiskových konferencí a poskytování informací na internetu).
Každoročně je vypracována výroční zpráva, která je veřejně přístupná, průhlednost školy je vidět i na veletrzích středních škol, fiktivních firem, konzultačních hodinách pro rodiče, dnech otevřených dveří. Na vyžádání partnerských organizací vysíláme žáky k reprezentačním akcím, kde kromě firmy reprezentují i naší školu.

Důkaz: výroční zpráva, hodnocení výše uvedených akcí


Subkritérium 4.3 Řízení znalostí


4.3.1. Rozvíjení systémů pro řízení, udržování a hodnocení poznatků v organizaci.
Rozvoj systémů pro řízení a udržování poznatků –
tvorba: Organizační směrnice, Pokyny, Příkazy, Vnitřní auditor - závěry nebo návrhy na zlepšení předává vedení. Podobná situace je na úsecích teoretického a praktického vyučování, kde se formou kontrolní činnosti (hospitací) zjišťují poznatky o organizaci. Rozvíjení poznatků pro řízení organizace - školení BOZP, školení o nové legislativě, počítačová gramotnost, referenční zkoušky;


Důkazy jsou: vypracované dokumenty, zápisy o školení, internet.
Důkazy jsou: Existence Směrnice vzdělanosti, dalším důkazem je využívání a pravidla využívání knihovny, dalšími důkazy jsou Studijní plány, rozšíření vzdělanosti (DPS apod.). Zprávy ze služebních cest jsou k dispozici, důležité jsou prezentovány Na poradách (např.úterní porady).Počat odborných seminářů je za posledních 5 let téměř stejný. Jejich zvýšením by Se snížila jejich vysoká kvalita.
4.3.2. Zajištění, že poznatky a informace jsou sdíleny s partnery.
Spolupráce s úřadem práce, policií, psychologickým a krizovým centrem, pedagogickou fakultou, partnerskýma školami, veřejností (nabídka ubytování, stravování, tělovýchovného vyžití). Veřejně přístupná výroční zpráva školy. Studijní materiály vytvořené naší školou nabízíme partnerům.

Důkazy jsou: skripta, zápisy z hospitací studentů Pedagogické fakulty, smlouvy o ubytování, pronájmu tělocvičny, společné akce, internet.

4.3.3. Neustálé monitorování poznatků, které jsou v organizaci k dispozici, a jejich přiřazení ke strategickému plánování a současným a budoucím potřebám všech zainteresovaných stran.


4.3.4. Zajišťování, aby všichni zaměstnanci měli přístup k poznatkům týkajícím se jejich úkolů a dlouhodobých cílů.


4.3.5. Zajišťování přístupu k příslušným informacím pro všechny zainteresované strany.


4.3.6. Zajišťování správnosti, spolehlivosti a ochrany informací.


4.3.7. Rozvíjení interních kanálů pro šíření informací v celé organizaci (intranet, informační zpravodaje, ilustrované časopisy atd.). V organizaci se postupně rozvíjí interní kanály pro šíření informací.V uplynulém období se zejména začala využívat interaktivní tabule, intranet, byl zřízen školní časopis.

Důkazy jsou: Síťový disk F + program Bakaláři Skupinové e-mailové adresy Tiskové informační zpravodaje Školní časopis Porady Nástěnkový systém


4.3.8. Povzbuzování vzájemné interní výměny informací v organizaci a se všemi příslušnými zainteresovanými stranami.
Vzájemná výměna informací probíhá na provozních poradách jednotlivých úseků, na třídnických hodinách, na mezipředmětových poradách, konzultačních hodinách, na různých veletrzích, dnech otevřených dveří.

Důkaz: viz vyhodnocení výše jmenovaných akcí, zápisy z porad.

4.3.9. Zajišťování, aby byly zpracovány externě dostupné informace a aby byly využívány efektivně.


4.3.10. Předkládání informací způsobem, který je pro uživatele optimální.


4.3.11. Zajišťování, aby znalosti zaměstnanců, kteří opouštějí organizaci, byly zachovány. Škola zajišťuje, aby znalosti zaměstnanců, kteří školu opouštějí, zůstaly zachovány a byly předány.

Příklady jsou: - Protokolární předávání agendy - Dohoda o zachování mlčenlivosti - Zaučování nově přijímaného pracovníka


Subkritérium 4.4 Řízení financí


4.4.1. Usměrňování finančního managementu se strategickými dlouhodobými cíli.
Na základě přiděleného rozpočtu přerozdělujeme zdroje pro jednotlivé úseky –
rozpočtový proces v organizaci.

4.4.2. Zajišťování finanční a rozpočtové transparentnosti.
Provádění finančních kontrol plnění plánu.

Důkaz: rozpočty pro jednotlivé úseky, účetní závěrka, výroční zpráva, veřejné projednání na poradách úseků, projednání v odborové organizaci
Transparentnost je zajišťována pomocí: krajská směrnice o kontrole, ČŠI, rozpočtový plán, autoaudit, kontrola vedení.
4.4.3. Zavádění inovačních systémů pro rozpočtové plánování (např. víceleté rozpočty, program pro rozpočty projektu).


4.4.4. Stálé monitorování nákladů na poskytování standardních služeb nebo produktů. Měsíčně,čtvrtletně a ročně se provádí sledování čerpání nákladů dle jednotlivých součástí školy,dle způsobu financování atd. Je prováděno srovnání nákladů daného období s předchozími roky.

Příkladem jsou rozbory nákladovosti jednotlivých součástí hospodářské činnosti.


4.4.5. Zajišťování nákladově efektivního managementu finančních zdrojů.
Stále se snažíme efektivně využívat přidělenou dotaci.

Důkaz: interní finanční audit, energetický audit, regulátory topení, solární vytápění atd., výběrové řízení

4.4.6. Delegování a decentralizování finančních odpovědností a jejich porovnávání s centrálním řízením.


4.4.7. Podložení finanční kontroly (řízení) analýzou nákladů/přínosů (tj. analýza ekonomické efektivnosti).


4.4.8. Analyzování rizik finančních rozhodování. Vedení školy v součinnosti s ekonomickým úsekem a zainteresovanými pracovníky provádí hodnocení hospodárnosti a efektivnosti finančního rozhodnutí. Např. se provádí výběr dodavatelů služeb a materiálu, srovnávání současných dodavatelů nejen podle cen, ale i podle kvality dodávaných služeb a materiálu.

4.4.9. Rozvíjení a zavádění moderního finančního řízení (např. pomocí interních finančních auditů atd.).
Na základě studia a školení je zaváděno moderní řízení –
zavedení nového softwaru, elektronické bankovnictví, elektronické propojení mezi úseky.

4.4.10. Podpora transparentnosti finančních kontrol (řízení) pro všechny zaměstnance. Transparentnost fin.řízení je zajištěna zveřejňováním výročních zpráv školy. Zainteresované strany se s ní mohou seznámit v knihovně či v sekretariátu školy.

Příkladem je veřejně přístupná výroční zpráva školy.
Podpora transparentnosti finančních kontrol je řešena.

Důkazy jsou: směrnice finanční kontroly, ostatní směrnice a pokyny k řízení organizace, zveřejňování výsledků finančních kontrol na poradách vedení a úseků

4.4.11. Efektivní využívání investic k podpoře strategických dlouhodobých cílů organizace.Subkritérium 4.5 Řízení technologie


4.5.1. Uplatňování jednotné politiky technologií v souladu se strategickými a provozními cíli.

Nastolení stejné a jednotné techniky, sjednocení a centralizace tiskáren, používání stelného typu SW, V rámci COP se sleduje efektivnost, nákladovost, účelovost. IT se pro vzdělávací proces hodnotně renovuje;
z cizích a partnerských firem se využívájejich portfolio IT.
4.5.2. Efektivní aplikování příslušné technologie:


4.5.3. Monitorování technologického pokroku a uplatňování příslušných inovací.
Provedení energetického auditu v organizaci, zavedení automatické regulace topení, instalace solárního systému pro ohřev vody, modernizace a výměna kancelářské techniky. Monitorování technologického pokroku - např. interaktivní tabule, zavedení a využití internetu, za každou laboratoř, technické zabezpečení zodpovídá pověřený pracovník;
v COP jsou zaváděny nové systémy do výuky, kde jsou nové technologie identifikovány a hodnoceny a to plně v souladu se strategií a vizemi COP.

Subkritérium 4.6 Řízení budov a peněžních prostředků


4.6.1. Porovnávání efektivnosti nákladů rozmístění lokalit s potřebami a očekáváními uživatelů (např. centralizace versus decentralizace budov).
Na základě posouzení finančních výdajů bylo rozhodnuto a v současné době se realizuje částečná centralizace používaných lokalit. Efektivnost nákladů při centralizovaném umístění lokalit je podstatně vyšší, neboť vynaložené náklady při tomto uspořádání v sobě zahrnují náklady navíc způsobené dopravou, časovou ztrátou pracovníků při přepravě, energetickou náročností provozů, systémem oprav.
4.6.2. Zajišťování nákladově hospodárného a efektivního využívání kancelářských prostředků (např. velkoprostorové kanceláře versus jednotlivé kanceláře, mobilní kanceláře) a technických zařízení (např. počet PC a kopírek pro služby), přičemž se berou v úvahu strategické a provozní cíle organizace, osobní potřeby zaměstnanců, místní kultura a jakákoli fyzická omezení.


4.6.3. Zajišťování hospodárné a nákladově efektivní údržby budov, kanceláří a zařízení.


4.6.4. Zajišťování hospodárného, nákladově efektivního a optimálního využívání dopravních a energetických zdrojů. Škola má vlastní vozový park, který efektivně využívá. U energetických zdrojů je sledována a vyhodnocována spotřeba energie, plynu měsíčně. Vytápění je řízeno počítačem dle ročního období a dle aktuálního počasí. Při nákupu je zohledněna energetická náročnost strojů a zařízení.

Příklady jsou: - Všechny cesty musí být plánovány,evidovány a vyhodnocovány;
- Měsíční statistika spotřebované energie, následná kontrolní opatření;


4.6.5. Zajišťování vhodné fyzické dostupnosti budov v souladu s potřebami a očekáváními zaměstnanců a zákazníků/občanů (např. dosažitelnost parkování nebo veřejná doprava). Dostupnost všech budov je zajištěna. Jsou umístěny v centru města. Zainteresované osoby mají omezenou možnost parkovat přímo u budov. V budovách jsou umístěny orientační tabule a světelná čidla pro únikové východy. Dále je zajištěna dostupnost pro zdravotně postižené občany.

Příklady jsou: bezbariérový vchod, výtah, sociální zařízení, plánována rekonstrukce výtahu (možnost používat jako osobní i nákladní –
identifikace pomocí čipové karty)


4.6.6. Rozvíjení jednotné politiky pro řízení fyzického majetku, např. přímým řízením nebo smluvním řízením.


4.6.7. Porovnávání elektivnosti nákladů fyzických lokalit s potřebami a očekáváními uživatelů (např. centralizace versus decentralizace budov)Kritérium 5 Procesy (management procesů a změn)Subkritérium 5.1 Identifikace, navrhování, řízení a zlepšování procesů


5.1.1. Identifikování, popisování a dokumentování klíčových procesů (směrnice, vývojové diagramy, popisy činnosti).
Za klíčové procesy je považováno vzdělávání a výchova dle učebních osnov, plány výchovně vzdělávací činnosti. V rámci organizace se používají řídící akty ředitelky školy –
pokyny, směrnice, příkazy. Realizace projektu DVPP v rámci školy.

Důkazy: jsou zpracovány individuální plány DVPP u všech pedagogických pracovníků, plány kontrol na úsecích, namátkové kontroly průběžně několikrát v měsíci.

5.1.2. Analyzování a hodnocení klíčových procesů při zohlednění dlouhodobých cílů organizace a jejího měnícího se prostředí.

Změna obsahové náplně oborů a cílových odborných kompetencí podle požadavků partnerů;
Obory podle požadavku trhu, včetně dalšího vzdělávání;
Schůzky se zúčastněnými stranami - požadavky hospodářské komory, zástupců žáků, úřadu práce a trhu;
Přizpůsobení se požadavkům trhu a jeho měnícího se prostředí;
5.1.3. Identifikování vlastníků procesů a přidělování odpovědností těmto vlastníkům. Pro každý proces je stanovena osobní zodpovědnost. V rámci uskutečňovaných činností (výchovně vzdělávací práce, projektová práce) jsou stanoveny pravomoci a odpovědnosti

Příklady jsou: Za výchovně vzdělávací proces je odpovědný ředitel školy. Se vzrůstajícím zapojováním školy do projektů EU (Sokrates, Comenius, Leonardo da Vinci) byla stanovena funkce hlavního školního koordinátora projektů EU.


5.1.4. Zapojování zaměstnanců a externích zainteresovaných stran při navrhování a vývoji klíčových procesů.


5.1.5. Zajišťování, aby klíčové procesy podporovaly strategické dlouhodobé cíle.


5.1.6. Přiřazování zdrojů k procesům na základě relativního významu jejich přínosu strategickým záměrům organizace.
Proces výchovně vzdělávací činnosti (VVČ) je realizován na základě přidělování financí z rozpočtu školy, v rámci uznaných priorit. Získáváme prostředky i z jiných zdrojů. Při jejich využití jsou vždy respektovány strategické záměry.

Důkazy vícezdrojového financování: doplňková činnost, sponzoři, ...

5.1.7. Neustálé optimalizování a nastavování procesů na základě jejich měřitelné účinnosti a efektivnosti. Ukazatelé klíčových procesů jsou vyhodnocovány prostřednictvím programu Bakaláři. Maturita nanečisto měří účinnost a efektivnost výchovně vzdělávacího procesu a slouží jako významná zpětná vazba, na jejímž základě lze procesy optimalizovat.


Subkritérium 5.2 Rozvíjení a poskytování služeb a produktů při zapojování zákazníků/občanů


5.2.1. Zapojování zákazníků/občanů při navrhování a zlepšování služeb a produktů (např. pomocí dotazování, které služby nebo produkty jsou žádoucí a užitečné). Při tvorbě Školního vzdělávacího programu bude přihlíženo k výsledkům hodnocení jednotlivých předmětů maturanty v rámci dotazníkového šetření z jara 2005. Kromě toho mohou zákazníci předkládat své náměty elektronickou formou, zejména prostřednictvím fora na webových stránkách školy.

Příklady: - z dotazníkového šetření vyplynul zájem o předmět praxe: „Na škole jsem nejvíce ocenil:PRAXE (82%), zahraniční praxe (52%)“
- Deníky praxí –
hodnocení průběhu studentem, zpětná vazba i pro hotely
Aktivní činnost Rady Domova mládeže a Parlamentu školy –
podněty, návrhy žáků ke zpestření činnosti v rámci výchovně-vzdělávací činnosti a zájmové činnosti.
Diskuse se studenty o rozvoji školy - třídnické hodiny, třídní samospráva Řešení stížností - místo, kde mohou žáci stížnosti podávat, úsek pro styk se studenty Návrhy na exkurze Průzkum zájmu o jednotlivé pracovní skupiny Evidence odezvy v médiích Rodičovské schůzky Spolupráce s partnerskými firmami Úřad práce si zadává kurzy Informační centrum, protidrogový koordinátor Intranet, střední odborná činnost (SOČ)
5.2.2. Zapojování zákazníků/občanů a jiných zainteresovaných stran při zpracování norem týkajících se jakosti služeb, produktů a informací.


5.2.3. Zpracování jasných a jednoduchých předpisů (právních norem) s využitím jednoduchého jazyka. Schopnost komunikovat v jazyce minorit.
Schopnost komunikace nejen v mateřském a cizím jazyce, ale také ve znalosti řeči prostřednictvím ICT, převedení odborné terminologie o předepsaných předpisech na úroveň dostupnou široké veřejnosti.

Důkaz : NJ, AJ, znaková řeč, informace na nástěnkách

5.2.4. Zapojování zákazníků/občanů při navrhování a vývoji informačních zdrojů a kanálů. Žáci jsou všestranně zapojováni při tvorbě informačních zdrojů.

Příklady jsou: - Aktivní tvorba informačních nástěnek - Aktivní tvorba webových stránek - Školní časopis - Diskusní forum na webu - Prezentace powerpointových prezentací (z Evropských vánoc) na foru školy


5.2.5. Zajišťování vhodných a spolehlivých informací, pomoci a podpory pro zákazníky/občany. Žáci mají zajištěnu všestrannou podporu, pomoc a spolehlivé informace.

Příklady jsou: - Webové stránky, přístup na všechny e-mailové adresy vyučujících, forum - Výchovný poradce –
poradenství s uplatněním, kariérní poradenství - Podpora přípravy na soutěže - Podpora pro účast na projektech, zahr. praxích, - Podpora při účasti na odborných certifikovaných kurzech, jazykových certifikátech


5.2.6. Prosazování zpřístupnění organizace (např. pružné otevírací hodiny, poskytování dokumentů jak v papírové, tak v elektronické verzi).

Dny otevřených dveří, středy Orientační systém, nástěnky Studijní průkazy žáků, schůzky rodičů Stahování dokumentů a formulářů v elektronické formě, web školy Zasedání hospodářské komory, zastupitelstva měst Setkání s bývalými zaměstnanci školy Ubytovací služby pro veřejnost Nabídka stravování pro veřejnost Účast na veletrzích a burzách pracovních příležitostí po kraji Náborový autobus
5.2.7. Prosazování elektronické komunikace a interakce se zákazníky/občany. Zároveň ale ponechávání tradičních forem kontaktu, aby se vyšlo vstříc všem skupinám občanů.


5.2.8. Rozvíjení systémů a postupů pro spolehlivý management vyřizování stížností. V souladu s platnou legislativou existuje systém formulářů a předtisků pro vyřizování kázeňských opatření, která je třeba vyřizovat podle správního řádu. Interní směrnice stanovuje kompetence k vyřizování stížností. V novém školním roce začne pracovat Rada školy –
kterou lze zapojit do řešení stížností.

Příklad: K písemným stížnostem zaujímá stanovisko pedagogická rada školy. Stížnosti a petice žáků řeší a vysvětluje vedení školy vždy v osobním kontaktu se žáky, popř. zákonnými zástupci.

Důkaz: Stížnosti jsou shromažďovány v sekretariátu školy, je zde k dispozici sešit, do nějž se zaznamenávají důležité informace (datum přijetí a datum vyřízení stížnosti, obsah, řešení).Subkritérium 5.3 Plánování a řízení modernizace a inovace


5.3.1. Neustálé monitorování interních signálů pro změnu (např. nežádoucí trendy poruch, stoupající úrovně stížností) a externích tlaků vůči modernizaci a inovaci.

Evidence stížností Výroční zpráva Kontrolní a hospitační činnost Výchovný poradce, školní psycholog, protidrogový koordinátor Evidence žáků se speciálními poruchami učení Celoživotní vzdělávání Modernizace nových i stávajících oborů v souladu s rozvojem vědy a technologií Sledování demografického vývoje v souladu s náborem žáků Spolupráce s hospodářskou komorou, úřadem práce
5.3.2. Provádění benchmarkingu, aby se iniciovalo zlepšování. Škola se porovnává s jinými hotelovými a středními odbornými školami, hledá příklady dobrých praxí, kterými se inspiruje ve vlastní činnosti.

Příklad: - porady ředitelů hotelových škol (projednávání rámcového vzdělávacího programu) - předsedové maturitních komisí –
přebírání nejlepší praxe z jiných hotelových škol - výměnné pobyty na zahraničních školách (např.inspirace k učebnici cizojazyčné odborné terminologie) - sledování webových stránek našich i zahraničních škol

Důkaz: témata písemných maturitních prací, nová učebnice cizojazyčné odborné terminologie
Za účelem zlepšení kvality výuky studijních oborů, jsme zapojeni do česko-rakouského projektu, který jsme včlenili do výchovně-vzdělávací činnosti. Organizace úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou Masarykovy Univerzity Brno –
studenti vykonávají nejen praxi, ale také participují na další výchovně-vzdělávací činnosti. V rámci škol spolupracujeme se školami se stejným zaměřením, poznatky získané uplatňujeme v praxi.

Důkazy: učební osnovy oboru obchodník, diplomové práce, hospodářské rozvahy

5.3.3. Vytvoření rovnováhy mezi přístupem shora dolů a zdola nahoru v případě změn v organizaci (tzn. že management projednává budoucí změny s pracovníky).


5.3.4. Analyzování rizik a identifikování kritických faktorů úspěchu.


5.3.5. Efektivní řízení procesu změn (např. s využitím milníků, měřítek, řídicích skupin, zpráv z následných sledování). Změna se na škole realizuje formou projektů, včetně časového harmonogramu, stanovení zodpovědností a pravomocí i přidělení zdrojů projektu (personálních, materiálních i finančních) Např.: Vedení školy si vyžádalo zprávu o četnosti využívání nově zavedené interaktivní tabule, aby se získal přehled o efektivnosti využívání, příp. se zavedla opatření pro zvýšení efektivnosti.

5.3.6. Jednání se všemi partnery o otázkách plánovaných změn a změn jejich provádění, např. s představiteli asociací.


5.3.7. Poskytování zdrojů potřebných pro dokončení procesu změny.


5.3.8. Hodnocení a řízení procesů změn.Vzhledem k tomu, že praxe řízení škol je mnohem "barvitější", než je uvedeno v předchozích příkladech a jelikož se v oblasti vlastního hodnocení (sebehodnocení) jedná o první "vlaštovky", tak uvítáme jakékoliv vaše připomínky či podněty.

Kontakt: Ing. Stanislav Michek (michek@nuov_cz)

 

Nahoru