Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na středních školách

Pro úspěšné vzdělávání žáků je třeba všemi formami podporovat podnětné a vstřícné školní klima. Nezbytná je odborná připravenost pedagogů tak, aby bylo žákům umožněno rozvíjet jejich vnitřní potenciál, dovednosti i znalosti, které povedou k jejich dobré uplatnitelnosti na trhu práce a sociální integraci.  

Výuka musí vždy respektovat individuální vzdělávací potřeby žáka a může se uskutečňovat čtyřmi způsoby:

  • formou individuální integrace do běžné třídy v běžné škole,
  • v samostatných třídách, odděleních nebo studijních skupinách s upravenými vzdělávacími programy,
  • ve školách samostatně zřízených pro tyto žáky (speciální školy),
  • kombinací výše uvedených způsobů.

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je podporováno v dokumentech rámcových vzdělávacích programů (RVP), které doporučují přizpůsobit ve školních vzdělávacích programech (ŠVP) vzdělávací obsah a formu výuky pro tyto žáky tak, aby odpovídal jejich potřebám a možnostem, např. stanovit odlišné délku vyučovací hodiny. Do ŠVP se mohou také zařadit speciální předměty odpovídající potřebám žáků, např. znakový jazyk, logopedická péče, práce s optickými pomůckami, zdravotní tělesná výchova, komunikační a sociální dovednost společně s uvedením didaktických a kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a výukových programů, které budou při výuce využívány.

Dále se doporučuje například:

  • uplatňovat princip individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky,
  • zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání,
  • odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné úpravy školního prostředí,
  • spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště,
  • umožnit v případě potřeby působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině.

 

Nahoru