Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání

28. srpna 2007 ustanovilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako příspěvek k zajišťování kvality odborného vzdělávání, Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání (čj. 11 925/2007-2 NÚOV).
Potřeba ustanovení Národní síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání (dále národní síť) byla konstituována s vědomím důležitosti zajišťování kvality v odborném vzdělávání a rovněž jako reakce na existenci mezinárodní sítě podobného charakteru. Jedná se o
Evropskou síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě (European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Training – ENQA-VET), která byla založena v říjnu 2005 na základě návrhu odborné pracovní skupiny „Kvalita v odborném vzdělávání“ pracující při Evropské komisi.

Referenční místo pro zajišťování kvality
Národní síť též představuje referenční místo pro zajišťování kvality (national quality assurance reference point), který rozšiřuje činnost Evropské sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě na národní úroveň. Umožní tak co nejefektivnější obousměrný přenos informací (z evropské na národní úroveň a naopak), napomůže vzájemné spolupráci, podpoří společné projekty a aktivity, umožní kvalifikovanou diskusi a usnadní tak vývoj a v případě potřeby i koordinaci v zajišťování kvality napříč evropským prostorem odborného vzdělávání. Referenční místa vznikají v jednotlivých státech od roku 2006 a v současnosti jsou ustanoveny v těchto zemích: Dánsko, Island, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemí, Rumunsko Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Základní cíle činnosti národní sítě:

 • rozvoj a inovace zajišťování kvality odborného vzdělávání na národní úrovni;
 • výměna zkušeností týkajících se přístupů pro zajišťování kvality odborného vzdělávání, kdy se zejména uplatní rozdílnost pohledu jednotlivých účastníků;
 • rozvoj partnerství na národní a mezinárodní úrovni;
 • výměna informací a zkušeností mezi národní a Evropskou sítí (ENQA-VET).

Národní síť svou činností naplní následující funkce:

 • distribuce informací, tzn. předávání a sdílení znalostí potřebných především pro rozvoj a zajišťování kvality odborného vzdělávání;
 • diskusní fórum, tzn. podněcování, monitorování a analýza diskusí o klíčových otázkách vztahujících se ke kvalitě odborného vzdělávání;
 • šíření inovací a příkladů dobré praxe tzn. identifikace, monitorování, analýza, popularizace a rozšiřování inovačních přístupů a činností, včetně vyhledávání, popisování a propagace příkladů dobré praxe;
 • poradní, případně doporučující pro instituce školské správy;
 • koordinační, tzn. síť tvoří mezičlánek mezi národní a nadnárodní úrovní.

Uživateli národní sítě (cílové skupiny) se mohou stát subjekty z veřejného i soukromého sektoru, především se jedná o:

 • představitele a experty školské správy, jež ovlivňují kvalitu odborného vzdělávání na národní úrovni;
 • zástupce odborných škol;
 • sociální partnery;
 • pracovníky s rozhodujícími pravomocemi;
 • pracovníky vědeckovýzkumných institucí;
 • pracovníky vzdělávacích institucí.

Metody a formy práce národní sítě

 • Metody a formy práce vycházejí z vymezení cílů a funkcí národní sítě:
 • zástupci institucí mohou předkládat podněty a navrhovat aktivity pro činnost sítě;
 • síť se bude přednostně zabývat dohodnutými tématy a v případě potřeby bude řešit ad hoc úkoly;
 • zástupci institucí se budou scházet na pracovní jednání cca 2x ročně a vždy v případech potřeby;
 • síť bude využívat informačního servisu a podpory MŠMT a NÚOV v rámci projektu oborových skupin;
 • síť bude využívat finanční podporu projektu oborových skupin;
 • k informování uživatelů národní sítě budou vytvořeny a spravovány webové stránky sítě.

Zástupci institucí tvořících národní síť

Národní síť se skládá z 11 zástupců institucí významně ovlivňujících kvalitu odborného vzdělávání. V současnosti to jsou:

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy;
 • Česká školní inspekce;
 • Přímo řízené organizace MŠMT (Národní ústav odborného vzdělávání, Národní institut pro další vzdělávání);
 • Sociální partneři (Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Českomoravská konfederace odborových svazů, Hospodářská komora České republiky);
 • Unie školských asociací ČR – CZESHA;
 • Významná česká firma (Škoda Auto a.s.);

Národní síť je platforma otevřená zástupcům institucí, které významně ovlivňují v ČR kvalitu odborného vzdělávání. O případném zařazení zástupce další instituce bude každoročně informována gremiální porada nám. sk. 2 MŠMT, prostřednictvím výroční zprávy o činnosti národní sítě.

Jméno

Instituce

Krejčí Jaromír, PaedDr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ředitel Odboru 20 koncepce vzdělávací soustavy)

Stárek Jakub, Mgr.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (ředitel Odboru 24 dalšího vzdělávání )

Mach Martin, Mgr.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (ředitel CZVV)

Hofmannová Olga, Mgr.

Česká školní inspekce (Ústřední školní inspektorka)

Kadlec Miroslav, RNDr.

Národní ústav odborného vzdělávání (vedoucí Oddělení pro sociální partnerství a kvalifikace)

Michek Stanislav, Ing., Bc.

Národní ústav odborného vzdělávání (člen Evropské sítě pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě)

Mareš Jan, Mgr.

Unie CZESHA (Místopředseda unie)

Vršník Zdeněk, Ing.

Hospodářská komora České republiky (ředitel Odboru vzdělávání)

Chejn Pavel, Ing.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (člen Komise pro rozvoj lidských zdrojů)

Martinek Dušan, Mgr.

Českomoravská konfederace odborových svazů (vedoucí Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost)

Králíkova Alexandra

Škoda Auto a.s. ()

Nekola Jiří, Mgr.

Národní institut pro další vzdělávání (ředitel institutu)

Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Michek (stanislav.michek@nuov_cz), +420 274 022 413

Nahoru