Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Klíčové kompetence v odborném vzdělávání

V proměnách českého kurikula odborného vzdělávání hrají velmi významnou roli klíčové kompetence.  

K VÝVOJI KONCEPTU KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

Myšlenkové principy klíčových kompetencí byly začleňovány do kurikula odborného vzdělávání v ČR od roku 1993. Na základě porovnání různých zahraničních modelů klíčových kompetencí a s využitím výsledků mezinárodních výzkumů byl tehdy navržen jejich český koncept a v  roce 1998 byl zanesen do oficiálního kurikulárního dokumentu. Od té doby prošel několika proměnami při naplňování záměrů Bílé knihy - Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, kde byl poprvé nastíněn způsob začlenění klíčových kompetencí do rámcových vzdělávacích programů Podrobnosti o vývoji konceptu klíčových kompetencí jsou uvedeny zde.

KONCEPCE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ V RVP ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (2007)

V roce 2004 byl v ČR oficiálně schválen RVP základního vzdělávání a v roce 2007 rovněž RVP pro gymnázia. Oba tyto dokumenty obsahují obdobně jako RVP odborného vzdělávání koncepty klíčových kompetencí. V průběhu let 2003 – 2006 byl vytvořen model klíčových kompetencí Evropské komise. Poté byla formulována doporučení Evropského parlamentu a Rady vztahující se ke klíčovým kompetencím (schopnostem) pro celoživotní vzdělávání, která obsahují i evropský referenční rámec klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání.  
Výše uvedené okolnosti přiměly NÚOV v letech 2006-2007 revidovat koncepci klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání. Cílem revize bylo jednak dosáhnout vyšší míry shody mezi RVP základního, gymnaziálního a odborného vzdělání a jednak zohlednit současné evropské trendy - tj. existenci evropského referenčního rámce klíčových kompetencí.  Evropský referenční rámec (111,03 KB)
Na tomto základě tedy vznikla současná koncepce klíčových kompetencí v RVP odborného vzdělávání, která je aktuálně uplatňována při postupující tvorbě RVP.

KLÍČOVÉ KOMPETENCE - TVORBA  A REALIZACE ŠVP

S postupujícími procesy tvorby a schvalování RVP oborů vzdělání se stále více pedagogové zajímají o to, jakými způsoby je vhodné zapracovávat klíčové kompetence do připravovaných školních vzdělávacích programů a jak se orientace na rozvoj klíčových kompetencí projevuje ve školní praxi. Základní přehled o této problematice včetně  ukázky zařazení metody projektového vyučování při rozvíjení klíčových kompetencí žáků můžete získat zde.
Podrobněji zpracované  metodických pokyny k rozpracování klíčových kompetencí do ŠVP obsahuje Metodika tvorby ŠVP. Významnou pomůckou při zavádění netradičních vzdělávacích metod podporujících rozvoj klíčových kompetencí žáků ve škole mohou být příklady dobré praxe zveřejněné v Příručce příkladů dobré praxe, která vznikla v rámci systémového projektu PILOTS. Obě publikace jsou zveřejněny na těchto webových stránkách (odkaz na metodiku a příručku Pilot S ).


Pokud budete mít zájem NÚOV poskytnout zpětnou vazbu, kontaktujte prosím PhDr. Romanu Jezberovou, PhD. na adrese romana.jezberova@nuov_cz

 

Nahoru