Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Význam a využití energie akumulované v prostředí

Vzdělávací modul

 Význam a využití energie akumulované v prostředí

 

Název modulu

Význam a využití energie akumulované v prostředí

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní

předpoklady

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému prvnímu ročníku učebního nebo studijního oboru s technickým zaměřením (elektrotechnický směr).

Stručná anotace vymezující cíle

Absolvent se naučí provádět návrh či posouzení systému a rovněž provádí instalaci tepelného čerpadla (mechanickou, instalatérskou i elektrickou). V případě poruchy diagnostikuje chybu a odstraní ji. Zvládá nastavení a ovládání systému. Dovede využít energie akumulované v přírodě jako nízkopotenciálního tepla.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • vysvětlí akumulaci energie v prostředí z dostupných zdrojů
 • uvede příklady a možnosti využívání energie akumulované v prostředí v domácnostech, v průmyslu, v zemědělství a v dopravě
 • rozliší možnosti zdroje schopné poskytovat hustotu toku energie
 • ovládá a používá značný rozsah detailních fyzikálních významů energie, tj. energie má různé podoby potenciální, vazebná, pohybová, tepelná apod.
 • popíše využití pasivní sluneční energetiky
 • správně interpretuje aktivní sluneční energetiku využívající sluneční záření pomocí různých speciálních technických zařízení s možností řídit příjem a transformování záření
 • využívá zdroje obnovitelných energií (buď okamžitě v primární podobě elektromagnetického záření nebo později jako vyzářené určitým způsobem po jeho přeměně uložené v jiný druh energie)
 • zvolí zdroj nízkopotenciálního tepla potřebných vlastností pro realizaci tepelného čerpadla
 • spočítá topný faktor tepelného čerpadla
 • popíše cyklus vypařování, komprese, kondenzace a expanze při funkci tepelných čerpadel
 • spočítá ekonomický provoz získání nízkopotenciálního tepla
 • volí možnosti bivalentního provozu činnosti tepelného čerpadla
 • vysvětlí funkci zemního kolektoru při činnosti topení nebo chlazení
 • popíše princip akumulace energie

Obsah modulu

Využívání energie akumulované v prostředí

Tepelná čerpadla

Elektrotechnické výpočty

Doporučené postupy výuky

Přednáška s použitím moderních metod výuky (dataprojektor, interaktivní tabule, PC) s použitím názorných ukázek - obrázky, schémata, mapy, prezentace.

Samostudium dle doporučené literatury.

Způsob ukončení

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Hodnocení výsledků vzdělávání

Úspěšnost v písemné zkoušce - 50 %

Úspěšnost v ústní zkoušce - 50 %

 

Hodnocení v procentech:

Výborný: 100 % - 88 %

Chvalitebný: 87 % - 75 %

Dobrý: 74 % - 52 %

Dostatečný: 51 % - 36 %

Nedostatečný: 35 % - 0 %

Doporučená literatura

Beranovský, J., Truxa, J. Alternativní energie pro váš dům. Brno: ERA 2003. ISBN 80-86517-59-4

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Ing. Marie Dufková, Milan Lipavský: Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a.s. 2005, www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. sr.o., 2001

Kolektiv autorů: Průvodce energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji energie, Regionální energetické centrum Valašské Meziříčí 2006. ISBN 80-903680-1-8

Kolektiv autorů: Energetická legislativa vkostce, Done, s. r. o 2002. ISBN 80-903114-0-7

Schulz, H. Teplo ze slunce a země. HEL 1999. ISBN 80-86167-09-7

Dufka, J. Vytápění netradičními zdroji tepla, BEN 2003. ISBN 80-7300-079-2

www.Dimplex.cz

www.tcmach.cz

www.pzp.cz

www.stibel-eltron.cz

Bednář, J., Kliment, J., Kohout, L.: Druhotné a obnovitelné zdroje energií - Střední škola energetická a stavební, Chomutov 2008

 

Kontaktní osoba

Nahoru