Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

Vzdělávací modul

Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

 

Název modulu

Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní předpoklady

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému prvnímu ročníku učebního nebo studijního oboru s technickým zaměřením (elektrotechnický směr).

Stručná anotace vymezující cíle

Absolvent popíše jednotlivé druhy zdrojů obnovitelné energie, porovná je mezi sebou a uvede jejich klady a zápory. Vysvětlí význam získávání energie z těchto zdrojů a popíše jejich vztah k ekonomice, ekologii a energetice v celosvětovém měřítku. Popíše vývoj systémů pro získávání alternativní energie.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • charakterizuje a kategorizuje energetické zdroje, objasní význam a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie
 • vysvětlí, proč jsou obnovitelné zdroje energie pro lidstvo důležité
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie: slunce, voda, vítr, zdroje živé přírody - biomasa, energie akumulovaná v prostředí, hlubinné geotermální zdroje apod.
 • porovná obnovitelné zdroje energie se zdroji klasickými (uhelné a jaderné elektrárny)
 • vysvětlí obecné výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu k udržitelnému rozvoji, tj. k ochraně prostředí i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji
 • objasní význam hledání nových energetických zdrojů
 • vyhledá informace v souvisejících normách a využívat je při práci
 • čte a používá technickou dokumentaci
 • používá základní pojmy a vztahy z odborné praxe
 • provádí jednoduché výpočty využitelnosti obnovitelných zdrojů v různých prostředích
 • uvede ekonomickou návratnost jednotlivých systémů s ohledem na aktuální ceny energie
 • vyhledá odborné informace v různých médiích (knihy, internet), zpracuje je a následně je vyhodnotí
 • zhodnotí vztah současné energetiky k obnovitelným zdrojům energie
 • vyhledá, popíše a zhodnotí programy na podporu „zelené energie"

Obsah modulu

Význam obnovitelných zdrojů energie

Druhy obnovitelných zdrojů energie

Vývoj a budoucnost obnovitelných zdrojů energie

Programy pro zelenou energii

Doporučené postupy výuky

Přednáška s použitím moderních metod výuky (dataprojektor, interaktivní tabule, PC) s použitím názorných ukázek - obrázky, schémata, mapy, prezentace.

Samostudium dle doporučené literatury.

Způsob ukončení

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Hodnocení výsledků vzdělávání

Úspěšnost v písemné zkoušce - 50 %

Úspěšnost v ústní zkoušce - 50 %

 

Hodnocení v procentech:

Výborný: 100 % - 88 %

Chvalitebný: 87 % - 75 %

Dobrý: 74 % - 52 %

Dostatečný: 51 % - 36 %

Nedostatečný: 35 % - 0 %

Doporučená literatura

Benda, V., Brož, K. Slunce ve školách a jak dál .....? Chomutov: Integrovaná Střední škola energetická Chomutov 2005.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Halley, A., Humm, O., Voss,K. Solární energie. Využití při obnově budov. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN 80-7169-580-7

Ladener, H., Späte, F. Solární zařízení. Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0362-9

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Sequens, E. Slunce - energie budoucnosti. Praha: CALLA 2003.

Zákon o podpoře výroby elektřiny zobnovitelných zdrojů energie a o změna některých zákonů.

Ing. Marie Dufková, Milan Lipavský: Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a.s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. sr.o., 2001.

Mittermair, Bauer, Weisse, Zařízení se slunečními kolektory. Ostrava: HEL, 1999.

Heinz Schulz, Teplo ze slunce a země. Ostrava: HEL, 1999

Dufka, Jaroslav. Vytápění netradičními zdroji tepla. Praha: BEN - technická literatura, 2003

 

Kontaktní osoba:

 

Nahoru