Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Využívání biomasy jako zdroje energie

Vzdělávací modul

Využívání biomasy jako zdroje energie

 

Název modulu

Využívání biomasy jako zdroje energie

Kód modulu

 

Nominální délka

40 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní

předpoklady

Základní znalosti ze strojírenských předmětů, z fyziky, z chemie, z biologie

Stručná anotace vymezující cíle

Cílem modulu je připravit středoškolského odborníka, který bude informován o různých možnostech využití biomasy pro energetické účely, bude umět navrhovat, obsluhovat různá zařízení , instalovat je atp.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • popíše výrobu tepla z biomasy ve velkých i malých provozech
 • popíše výrobu elektřiny z biomasy
 • vysvětlí principy kogenerace - společné výroby tepla a elektřiny
 • porovná výrobu tepla a společnou výrobu elektrické energie a tepla z ekonomického i technického úhlu pohledu
 • zhodnotí význam malých decentralizovaných komunálních energetických zdrojů
 • vysvětlí klasickou technologii výroby dřevoplynu
 • vysvětlí princip tvorby bioplynu
 • vyjmenuje zdroje biomasy vhodné pro výrobu bioplynu (zemědělství, potravinářství, komunální odpad)
 • popíše technická zařízení používaná k výrobě bioplynu
 • vysvětlí možnosti využití digestátů (kapalný podíl) z bioplynových stanic
 • vyjmenuje způsoby využití bioplynu
 • uvede vliv zušlechťování bioplynu na kvalitu zemního plynu z bioplynových stanic
 • charakterizuje nízkoteplotní depolymerizaci - základ pro výrobu kapalných motorových paliv II. generace
 • vysvětlí princip výroby a využití pyrolýzního plynu
 • popíše technologii kompostování, uvede způsoby využití kompostu
 • charakterizuje zpracování a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu
 • charakterizuje zpracování a využití čistírenských kalů
 • vysvětlí principy chemických procesů (fermentační procesy, esterifikace, depolymerizace, pyrolýza, krakování)
 • uvede suroviny, popíše způsob výroby bionafty
 • uvede suroviny, popíše způsob výroby bioetanolu
 • uvede další kapalná biopaliva (např. butanol)

Obsah modulu

Energetické využití biomasy

 • výroba tepla
 • výroba elektřiny
 • doposud používané systémy
 • nové vývojové trendy
 • znovuobjevený dřevní plyn

Biotechnologické využití biomasy

Bioplyn a pyrolýzní plyn

 • výroby a využití bioplynu, pyrolýzní plyn

Využití bioodpadů

 • kompostování - principy, biologicky rozložitelný komunální odpad, čistírenské kaly

Využití dalších chemických procesů pro zpracování biomasy

 • bionafta, bioetanol

Doporučené postupy výuky

Výklad, audiovizuální prostředky, praktické práce, odborné exkurze a stáže, projektové metody, příklady řešení, přímé kontakty a využití prostředí

Způsob ukončení

Teoretická zkouška

Praktická zkouška

Řešení zadaného úkolu

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Kára, V., Petříková,V. Krmný šťovík pro výrobu bioplynu, Zemědělec 18.2.2008

Petříková, V. Rumex OK 2 - pro krmení a bioplyn, Zemědělec 22.6.2009

Sladký V. (1989): Využití dřevního odpadu k energ.účelům v zemědělství, ÚVTIZ, Praha

Simanov, Vl. (1993): Dříví jako energetická surovina.MZe, Praha

Sladký, V. (1994): Dálkové vytápění biomasou na venkově. ÚZPI, Praha

Sladký, V. (1995): Příprava paliva z biomasy. ÚZPI, Praha

Beranovský a k. (1994) Obnovitelné zdroje energie. FCC PUBLIC, Praha

Lázňovský, M. a kol. (1996) Vytápění rodinných domků. MALINA, Praha

Nátr, L. (2000): Koncentrace CO2 a rostliny. ISV, Praha

1. Kolektiv: (2001) Topenářská příručka. GAS, Říčany

Beranovský a kol.(2001): Obnovitelné zdroje energie. FCC PUBLIC, Praha

Sladký, V. a kol. (2002): OZE-Fytopaliva. VÚZT, Praha

Váňa, Sladký (2002): Biomasa pro vytápění v obcích i městech. CZ BIOM, Praha

Kolektiv (2003): Energetické a průmyslové rostliny IX.CZ BIOM, Praha

Klobásník, L. (2003): Pelety, palivo budoucnosti SDRUŽENÍ HARMONIE, Č. Budějovice

Kolektiv, (2004): Materiálové a energetické využití odpadů. CZ BIOM, Praha

Pastorek, Zd. a kol. (2004): Biomasa - obnovitelný zdroj energie. FCC PUBLIC, Praha

Ustjak, S. a k. (2004): Anaerobní digesce BM a komunálních odpadů. CZ BIOM, Praha.

Kolektiv (2006): Energetické a průmyslové rostliny XI.CZ BIOM, Praha

Řezbová, H. a kol. (2007): Bioplyn v zemědělství 2007. OBV Pardubice

Holz, T. (2007): Topíme dřevěnými peletami. GRADA, Praha

Kolektiv CZ BIOM (2007): Desatero bioplynových stanic. MZe, Praha

Kára, J. a kol. (2008): Využití organických odpadů ze zemědělské výroby a venkovských sídel. VÚZT, Praha

Zahraniční literatura:

Nossek, E. a kol. (1985): Holz-Heizen.Verlag für Baudokumentationen, Wien

Stockinger, H. a kol. (1998): Systemanalyse der Nahwärmeversorgung mit Biomasse.

Verlag für die Technische Universität Graz ,Rakousko

Bassam, N. El. a kol. (1998): Energy Plant Species. James & James, London

Marutzky, R. a kol. (1999): Energie aus Holz und anderer Biomasse. DRW Verlag

Leinfelden-Echterdingen, SRN

 

Kontaktní osoba:

 

Nahoru