Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Výstupní/hodnoticí část vzdělávacího modulu

Úkolem výstupní/hodnoticí části vzdělávacího modulu je jasně specifikovat způsob ukončení vzdělávacího modulu a popsat požadavky kladené na absolventy. Součástí této části popisu vzdělávacího modulu by mělo být i vymezení doporučené literatury či jiných informačních zdrojů.

Způsob ukončení vzdělávacího modulu

  • návrh, jakým způsobem budou hodnoceny výsledky vzdělávání v závěru vzdělávacího modulu a jakých metod je možné pro toto hodnocení využít (např. písemná, ústní nebo praktická zkouška, projekt, znalostní testy apod.)

Hodnocení výsledků vzdělávání

  • tato část úzce souvisí se způsoby ukončení vzdělávacího modulu, jsou zde pro každý výsledek vzdělávání uvedena kritéria, na jejichž základě bude hodnocen výkon posluchače;
  • kritéria jsou orientační informací pro posuzování toho, zda bylo dosaženo vzdělávacích cílů, popisují, jak se přesvědčit, zda a v jaké míře bylo dosaženo předpokládaných výsledků vzdělávání.

Doporučená literatura

  • obsahově tato část souvisí především s obsahem vzdělávacího modulu, ale zdůvodu přehlednosti je řazena jako poslední položka;
  • doporučuje se zahrnout studijní literaturu, ta bude rozčleněna na základní tituly a rozšiřující literaturu, která poslouží posluchačům s hlubším zájmem o danou problematiku;
  • výběr literatury by měl být přiměřeně rozsáhlý a zohledňovat nejnovější poznatky v daném oboru, ale současně musí být přiměřený studijním předpokladům posluchačů.

Nahoru