Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Větrná energie (předpokládá úvodní kurz o OZE)

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Větrná energie (předpokládá úvodní kurz o OZE)

Kód modulu

 

Nominální délka

50 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní

předpoklady

Ukončená základní školní docházka.

Modul "Úvod do OZE" (výuka může probíhat i paralelně).

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu absolventi získají celkový přehled, který jim umožní dobře se orientovat v problematice větrné energetiky, a to jak v obecném smyslu ohledně významu, výhod a nevýhod větrné energetiky, tak i v praktických otázkách spojených s plánováním, výstavbou a provozem větrných elektráren. Budou mít představu o fungování větrných elektráren, budou znát technická a jiná úskalí VTE a budou schopni argumentovat o VTE při jednání s veřejnou správou a veřejností.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • popíše princip fungování současných VTE
 • popíše alternativní technologie využívání energie větru (vč. malých VTE)
 • popíše technické řešení současných VTE a jejich komponent*
 • charakterizuje provoz a podmínky provozu větrné elektrárny
 • zajišťuje provoz a údržbu VTE*
 • má přehled o současném stavu a trendech ve větrné energetice ve světě avČeské republice a o perspektivě budoucího vývoje
 • hodnotí pozitivní a negativní stránky využívání VTE a porovná je spozitivy anegativy výroby elektřiny z jiných zdrojů
 • popíše problémy spojené s integrací větrné energie do elektroenergetické soustavy a možnosti jejich řešení (předpověď výroby, transport či skladování energie, inteligentní/chytré sítě)
 • využívá informací o VTE k jednání s veřejnou správou a veřejností
 • posoudí podmínky pro výstavbu VTE z hlediska přírodního, ekonomického, technického a environmentálního
 • vybere vhodnou technologii VTE pro dané podmínky
 • popíše kroky nutné k výstavbě VTE od počátečních plánů až po výstavbu
 • orientuje se v povolovacím procesu VTE
 • orientuje se v legislativě vztahující se k VTE
 • orientuje se v ekonomice výstavby VTE
 • popíše hlavní bariéry výstavby VTE a možnosti jejich překonání (připojení k síti, postoj obyvatel, radary, hluk, ...)

Obsah modulu

 • princip fungování současných VTE
 • technické řešení současných VTE a jejich komponent*
 • alternativní technologie využívání energie větru (vč. malých VTE)
 • provoz a údržba VTE, příčiny poruch a jejich řešení*
 • historický vývoj využití větrné energie
 • současný stav větrné energetiky ve světě a v ČR
 • trendy ve větrné energetice
 • projekt VTE: od záměru až po výstavbu
 • přírodní podmínky pro VTE: výkon a výroba VTE, výkonová křivka, větrná růžice, modelování a měření větru, nárůst průměrné rychlosti větru s výškou, vliv lesa a terénu, turbulence a extrémní větrné podmínky, námraza
 • vyvedení výkonu VTE do elektrické sítě
 • vzájemné ovlivnění VTE
 • VTE a střety s jinými technologiemi (radary, telekomunikace, infrastruktura)
 • doprava, výstavba a demontáž VTE
 • ekonomika VTE
 • legislativa vztahující se k VTE
 • povolovací proces VTE
 • negativní vlivy VTE na prostředí (hluk, stroboskopický efekt, ptáci a netopýři, krajinný ráz) a možnosti jejich zmírňování
 • percepce VTE ze strany obyvatel
 • integrace (využití) kolísajícího výkonu VTE, metody předpovědi výroby
 • komunikační dovednosti

Doporučené postupy výuky

Výklad, interaktivní metody a formy, využívání audiovizuálních prostředků, projektové metody, vyhledávání informací, aktivní kontakty s okolím, exkurze na stávající větrnou elektrárnu případně též do firmy zabývající se developmentem či výrobou VTE.

Způsob ukončení

Zkouška, prezentace projektů a diskuze

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. s r. o., 2001.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

ČEZ, a. s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Motlík, J. a kol. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití pro ČR. ČEZ, a. s.

*výběr učiva závisí na typu školy

 

Kontaktní osoba:

David Hanslian, hanslian@ufa_cas_cz

Nahoru