Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Úspora energie v průmyslu

OBSAHOVÝ A KOMPETENČNÍ RÁMEC

 ÚSPORA ENERGIE V PRŮMYSLU

 

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

 • kategorizuje energetické zdroje, objasní význam a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie: slunce, voda, vítr, zdroje živé přírody - biomasa, energie akumulovaná v prostředí, hlubinné geotermální zdroje apod.;
 • vysvětlí obecné výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj;
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu kudržitelnému rozvoji, tj. k ochraně prostředí i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a objasní význam hledání nových energetických zdrojů.

1. Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

 • rozdíl mezi neobnovitelnými, nevyčerpatelnými a obnovitelnými přírodními zdroji
 • přehled obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů
 • vztah energetiky k řešení současných globálních a regionálních problémů
 • charakterizuje různé zdroje a způsoby využití odpadního tepla v průmyslu;
 • popíše využití odpadního tepla z transformátorů, tavení skla, kovů a dalších technologických procesů.

2. Využití odpadního tepla z průmyslových a technologických procesů

 • způsoby získávání odpadního tepla
 • rekuperace odpadních vod avzduchu
 • vysvětlí principy výroby technologického chladu, porovná kompresorové a absorpční systémy;
 • vysvětlí vznik odpadního tepla z kompresorového chlazení;
 • objasní využití odpadního tepla pro absorpční chlazení;
 • uvede příklady použití průmyslového chlazení, např. pro chlazení zemědělských a potravinářských produktů.

3. Snižování energetické náročnosti průmyslového chlazení

 • zpětné získávání tepla z chlazení
 • vysvětlí význam současného využití obou částí tepelných čerpadel (chlazení a topení) a uvede příklady jejich instalací;
 • porovná ekonomickou návratnost a účinnost čerpadel s oddělenými systémy chlazení a topení.

4. Využití tepelných čerpadel k odebírání tepla

 • synergické efekty (např. zimní stadion, mrazírny, koupaliště)
 • jednotné rozvody tepla a chladu
 • bilančně vyčíslí energetickou úsporu, poukáže na realizované aplikace.

5. Trigenerace

 • kombinovaná výroba elektrické energie a chladu
 • vysvětlí obecný princip a současné využití kogeneračních jednotek jako záložního zdroje elektrické energie;
 • uvede možné způsoby využití zejména v areálech nemocnic a dalších provozech s trvalou spotřebou elektrické energie a tepla;
 • vysvětlí základní zásady správného dimenzování a provozování kogeneračních jednotek.

6. Kogenerace

 • obecný princip a režim záložního zdroje elektrické energie
 • způsoby nasazení kogeneračních jednotek
 • charakterizuje jednotlivé systémy měření a regulace energetických veličin jako účinného nástroje pro monitorování potenciálu energetických úspor;
 • definuje energetické systémy pro monitorování a řízení.

7. Měření a regulace energetických veličin

 • uvede legislativní rámec energetického auditu jako nástroje k odhalení a využití potenciálu energetických úspor;
 • vymezí okruhy (energetické celky a provozy) podléhající energetickému auditu.

8. Energetický audit

 • využívá informace o vodní energii k její propagaci v jednání s veřejnou správou a veřejností;
 • řídí se právními předpisy;
 • zná a dodržuje předpisy a zásady BOZP.

9. Podpora a osvěta pro využívání vodní energie

 • propagace
 • právní předpisy
 • předpisy BOZP

Nahoru