Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tepelná čerpadla

Vzdělávací modul

Tepelná čerpadla

 

Název modulu

Tepelná čerpadla

Kód modulu

 

Nominální délka

120 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Praktický

Vstupní

předpoklady

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému prvnímu ročníku učebního nebo studijního oboru s technickým zaměřením (elektrotechnický směr).

Stručná anotace vymezující cíle

Absolvent se naučí provádět návrh či posouzení systému a rovněž provádí instalaci tepelného čerpadla (mechanickou, instalatérskou i elektrickou). Dále v případě poruchy diagnostikuje chybu a odstraní ji. Zvládá také nastavení a ovládání systému.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • čte a používá technickou a schvalovací dokumentaci a normy
 • orientuje se v možnostech spojování částí elektrického nebo konstrukčního systému
 • orientuje se ve výkresové dokumentaci v rámci základních technologií
 • používá základní pojmy a vztahy v elektrotechnice
 • měří elektrické a neelektrické veličiny a vyhotovuje záznamy
 • volí odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření, odečítá a vyhodnocuje údaje z měřicích přístrojů, správně interpretuje naměřené výsledky teploty, příkony, výkony, zatížení a měření parametrů elektronických obvodů a prvků
 • volí správné pracovní postupy a technické prostředky při instalaci
 • montuje, zapojuje systémy, obsluhuje a udržuje v provozu tepelná čerpadla
 • provádí instalatérské práce - montáž potrubí, ventilů, čerpadel, izolací apod.
 • provádí mechanické práce - rozvody, příprava a upevnění konstrukcí a zámečnické práce při montování zařízení
 • provádí elektrické zapojení - připojení čerpadla, výměníků, teplotní čidla, přepouštěcí ventil apod.
 • osvojí si podstatu funkce a základy konstrukce strojních součástí, částí a mechanismů používaných v tepelném čerpadle
 • používá, spojuje a opravuje plastové i měděné potrubí při instalaci rozvodů
 • dodržuje bezpečnost práce a používá při práci ochranné pomůcky
 • ovládá systém tepelného čerpadla pomocí uživatelského rozhraní
 • nastaví a uvede do provozu systém tepelného čerpadla a nastaví jeho optimální výkon
 • orientuje se v možnostech spojování částí systému
 • navrhuje a používá vhodné izolační materiály
 • provádí běžnou údržbu systému
 • diagnostikuje chyby systému pomocí vhodného postupu (měření)
 • vybírá vhodný postup opravy, systém opraví a opětovně uvede do chodu
 • provádí dálkové měření výkonu v různých instancích pomocí počítače a internetu

Obsah modulu

Tepelná čerpadla - druhy, výhody, nevýhody, parametry

Instalace tepelných čerpadel

Ovládání, měření, nastavování a opravy systémů tepelných čerpadel

Doporučené postupy výuky

Přednáška s použitím moderních metod výuky (dataprojektor, interaktivní tabule, PC) s použitím názorných ukázek - obrázky, schémata, mapy, prezentace.

Samostudium dle doporučené literatury.

Praktická cvičení

Exkurze v zařízení s tepelným čerpadlem

Způsob ukončení

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Praktická zkouška

Hodnocení výsledků vzdělávání

Úspěšnost v písemné zkoušce - 25 %

Úspěšnost v ústní zkoušce - 25 %

Úspěšnost v praktické zkoušce - 50 %

 

Hodnocení v procentech:

Výborný: 100 % - 88 %

Chvalitebný: 87 % - 75 %

Dobrý: 74 % - 52 %

Dostatečný: 51 % - 36 %

Nedostatečný: 35 % - 0 %

Doporučená literatura

Beranovský, J., Truxa, J. Alternativní energie pro váš dům. Brno: ERA 2003. ISBN 80-86517-59-4

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001.ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Ing.Marie Dufková, Milan Lipavský: Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a.s. 2005, www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. sr.o., 2001

Kolektiv autorů: Průvodce energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji energie, Regionální energetické centrum Valašské Meziříčí 2006 . ISBN 80-903680-1-8

Kolektiv autorů: Energetická legislativa vkostce, Done, s.r.o 2002. ISBN 80-903114-0-7

Schulz, H. Teplo ze slunce a země. HEL 1999. ISBN 80-86167-09-7

Dufka, J. Vytápění netradičními zdroji tepla, BEN 2003 . ISBN 80-7300-079-2

www.Dimplex.cz

www.tcmach.cz

www.pzp.cz

www.stibel-eltron.cz

Bednář, J., Kliment, J., Kohout, L.: Druhotné a obnovitelné zdroje energií - Střední škola energetická a stavební, Chomutov 2008.

Kontaktní osoba:

 

Nahoru