Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Solární kolektory a solární systémy

Vzdělávací modul

Solární kolektory a solární systémy

 

Název modulu

Solární kolektory a solární systémy

Kód modulu

 

Nominální délka

120 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Praktický

Vstupní

předpoklady

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému prvnímu ročníku učebního nebo studijního oboru s technickým zaměřením (elektrotechnický směr).

Stručná anotace vymezující cíle

Absolvent se naučí provádět návrh, výpočet i posouzení systému a rovněž provádí instalaci termického solárního systému (mechanickou, instalatérskou i elektrickou). V případě poruchy diagnostikuje chybu a odstraní ji. Zvládá také nastavení a ovládání systému.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • pochopí princip solárního termického systému a popíše jej
 • vyhledává informace v souvisejících normách a využívá je při práci
 • čte a používá technickou dokumentaci
 • používá základní pojmy a vztahy z elektrotechnické, instalatérské a zámečnické praxe
 • vyjmenuje a definuje jednotlivé části termického systému
 • spočítá základní požadované hodnoty při konstrukci a instalaci solárního termického systému
 • rozezná jednotlivé typy termických panelů a pracuje s nimi
 • volí správné metody, postupy a měřicí přístroje při měření elektrických ineelektrických veličin
 • provádí instalaci jednotlivých částí systému
 • volí správný pracovní postup a správné prostředky a nářadí
 • provádí instalatérské práce - montáž potrubí, ventilů, čerpadel apod.
 • provádí mechanické práce - rozvody, příprava a upevnění konstrukcí, zámečnické práce apod.
 • provádí elektrické zapojení - připojení čerpadla, teplotní čidla, ovládacího panelu apod.
 • dodržuje zásady při instalaci solárních rozvodů (spád, minimální a maximální délka, převýšení, průměr)
 • dodržuje bezpečnost práce a používá při práci ochranné pomůcky
 • ovládá solárně termický systém pomocí uživatelského rozhraní
 • uvede do provozu solárně termický systém a nastaví jeho optimální výkon
 • orientuje se v možnostech spojování částí systému
 • navrhuje a používá vhodné izolační materiály
 • provádí běžnou údržbu systému
 • popíše princip akumulace energie
 • vypočítá a zrealizuje zapojení zařízení k akumulaci energie (zásobníkové ohřívače)
 • diagnostikuje chyby systému pomocí vhodného postupu (měření)
 • vybere vhodný postup opravy, systém opraví a opětovně uvede do chodu
 • spočítá a nastaví nasměrování termického systému
 • ovládá polohovací zařízení natáčení kolektoru nebo absorbéru za Sluncem
 • pomocí počítače a internetu provede dálkové měření výkonu v různých instancích

Obsah modulu

Termické solární systémy - druhy, výhody, nevýhody, parametry

Instalace termických systémů

Ovládání, měření, nastavování a opravy solárních systémů

Doporučené postupy výuky

Přednáška s použitím moderních metod výuky (dataprojektor, interaktivní tabule, PC) s použitím názorných ukázek - obrázky, schémata, mapy, prezentace.

Samostudium dle doporučené literatury.

Praktická cvičení

Exkurze zařízení se solárními kolektory.

Způsob ukončení

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Praktická zkouška

Hodnocení výsledků vzdělávání

Úspěšnost v písemné zkoušce - 25 %

Úspěšnost v ústní zkoušce - 25 %

Úspěšnost v praktické zkoušce - 50 %

 

Hodnocení v procentech:

Výborný: 100 % - 88 %

Chvalitebný: 87 % - 75 %

Dobrý: 74 % - 52 %

Dostatečný: 51 % - 36 %

Nedostatečný: 35 % - 0 %

Doporučená literatura

Benda, V., Brož, K. Slunce ve školách a jak dál .....? Chomutov: Integrovaná Střední škola energetická Chomutov 2005.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Halley, A., Humm, O., Voss,K. Solární energie. Využití při obnově budov. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN 80-7169-580-7

Ladener, H., Späte, F. Solární zařízení. Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0362-9

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001.ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Sequens, E. Slunce - energie budoucnosti. Praha: CALLA 2003.

Ing. Marie Dufková, Milan Lipavský: Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a.s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. sr.o., 2001.

Mittermair, Bauer, Weisse, Zařízení se slunečními kolektory. Ostrava: HEL, 1999.

Heinz Schulz, Teplo ze slunce a země. Ostrava: HEL, 1999

Dufka, Jaroslav. Vytápění netradičními zdroji tepla. Praha: BEN - technická literatura, 2003

 

Kontaktní osoba:

 

Nahoru