Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Solární energie

OBSAHOVÝ A KOMPETENČNÍ RÁMEC

SOLÁRNÍ ENERGIE 

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

 • kategorizuje energetické zdroje, objasní význam a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie: slunce, voda, vítr, zdroje živé přírody - biomasa, energie akumulovaná vprostředí, hlubinné geotermální zdroje apod.;
 • vysvětlí obecné výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj;
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu kudržitelnému rozvoji, tj. k ochraně prostředí i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a objasní význam hledání nových energetických zdrojů.

1. Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

 • rozdíl mezi neobnovitelnými, nevyčerpatelnými a obnovitelnými přírodními zdroji
 • přehled obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů
 • vztah energetiky křešení současných globálních a regionálních problémů
 • vysvětlí význam, možnosti a obecné podmínky pro využití slunce jako zdroje energie a podíl solární energie ze všech energetických zdrojů zejména u nás, ale i ve světě;
 • stručně popíše historický vývoj využití solární energie;
 • uvede možnosti pasivního využívání solární energie včetně praktických příkladů.

2. Význam a využití sluneční energie

 • solární architektura
 • čte a používátechnickou a schvalovací dokumentaci obsaženou hlavně v normách;
 • používá základní elektrotechnické pojmy a vztahy;
 • měří elektrické a neelektrické veličiny a vyhotovuje záznamy;
 • volí správné pracovní postupy a technické prostředky při instalaci
 • montuje a zapojuje systémy;
 • diagnostikuje poruchy;
 • udržuje a opravuje systémy;
 • popíše princip akumulace energie vsolárních kolektorech a systémech.

3. Solární kolektory a solární systémy

 • technická dokumentace
 • druhy kolektorů
 • montáž systémů
 • opravy, údržba a diagnostikování
 • způsoby akumulace energie

 

 • čte a používá technickou a schvalovací dokumentaci obsaženou hlavně v normách;
 • používá základní elektrotechnické pojmy a vztahy;
 • měří elektrické a neelektrické veličiny a vyhotovuje záznamy;
 • volí správné pracovní postupy a technické prostředky při instalaci;
 • montuje a zapojuje systémy;
 • diagnostikuje poruchy;
 • udržuje a opravuje systémy;
 • popíše princip akumulace energie ve fotovoltaických systémech.

4. Fotovoltaické systémy

 • technická dokumentace
 • druhy panelů
 • montáž systémů
 • opravy, údržba a diagnostikování
 • způsoby akumulace energie

 

 • využívá informace o solární energii k její propagaci v jednání s veřejnou správou a veřejností;
 • řídí se právními předpisy;
 • zná a dodržuje předpisy a zásady BOZP.

5. Podpora a osvěta pro různé způsoby využívání solární energie

 • propagace
 • právní předpisy
 • předpisy BOZP

Nahoru