Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Průběh stavebního řízení

Vzdělávací modul

 

 

Název modulu

Průběh stavebního řízení

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní předpoklady

Základní informace o obsahu Stavebního zákona

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému 3. ročníku střední školy stavební nebo 2.ročníku učebního oboru zedník, montér suchých staveb

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu získají absolventi přehled o průběhu stavebního řízení v souvislosti s povolováním stavby s nízkou energetickou náročností.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • orientuje se v členění a obsahu Zákona č.183/2006 Sb. - Stavební zákon
 • seznámí se s funkcí a strukturou stavebních úřadů
 • chápe význam územního plánování v souvislosti s umístěním stavby
 • rozlišuje význam jednotlivých přímých a nepřímých účastníků výstavby
 • určí rozsah projektové dokumentace pro jednotlivé stupně - PÚ, PP, PSP
 • posoudí, zda lze stavbu provádět na ohlášení nebo na stavební povolení
 • vyplní příslušný formulář pro územní řízení - informaci, souhlas, rozhodnutí
 • vyplní formulář nutný pro ohlášení
 • vyplní formulář nutný pro vydání stavební povolení
 • vyplní formuláře pro oznámení užívání stavby nebo pro vydání kolaudačního rozhodnutí
 • seznámí se s obsahem vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov
 • vysvětlí obsah souhrnné technické zprávy, která obsahuje část - úspora energie a ochrana tepla (dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.)
 • chápe význam energetického štítku obálky budovy
 • seznámí se s protokolem pro energetický štítek

Obsah modulu

 • Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon - členění, obsah
 • přímí a nepřímí účastníci investiční výstavby, jejich úloha
 • význam územního plánování - rozhodnutí o umístění stavby
 • stavby prováděné na ohlášení nebo na stavební povolení
 • vyplňování tiskopisů pro jednotlivé žádosti
 • obsah projektové dokumentace pro jednotlivé stupně
  • projektový úkol PÚ
  • projekt k ohlášení nebo ke stavebnímu povolení (je prováděcím projektem)
  • prováděcí projekt PP
  • projekt skutečného provedení stavby PSP
 • obsah souhrnné technické zprávy včetně části, která se týká úspory energie a ochrany tepla
 • obsah vyhlášky č. 148/2007 Sb.,výpočty součinitele prostupu tepla U= H/A
 • energetický štítek budovy
 • obsah protokolu energetického štítku

Doporučené postupy výuky

Základní teoretické znalosti - přednášky

Seznámení absolventů s Územním plánem pro danou lokalitu

Práce se Stavebním zákonem

Práce s vyhláškou č.148/2007 Sb.

Vyplňování formulářů různých podání na stavební úřad

Samostudium

Způsob ukončení

Písemná část - vyplnění formuláře pro vydání stavebního povolení - 75 %

Ústní část - 25 %

Hodnocení výsledků vzdělávání

Výborný: 100 - 85 %

Chvalitebný: 84 - 70 %

Dobrý: 69 - 50 %

Dostatečný: 49 - 30 %

Nedostatečný: 29 - 0 %

Z obou částí zkoušky

Doporučená literatura

Zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon

Vyhláška č. 148/2007 Sb.

Počinková, M., Čuprová, D. a kol. - Úsporný dům, ERA group spol. s r. o.

 

Kontaktní osoba:

Václava Kubešová, vaclava.kubesova@ssescv_cz

Hana Kollarová, hana.kollarova@ssescv_cz; www.ssescv.cz

 

Nahoru