Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Podpora a osvěta pro využívání tepelných čerpadel

Vzdělávací modul

Podpora a osvěta pro využívání tepelných čerpadel

 

Název modulu

Podpora a osvěta pro využívání tepelných čerpadel

Kód modulu

 

Nominální délka

60 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní

předpoklady

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému prvnímu ročníku učebního nebo studijního oboru s technickým zaměřením (elektrotechnický směr).

Stručná anotace vymezující cíle

Absolvent se naučí provádět návrh či posouzení systému a rovněž provádí instalaci tepelného čerpadla (mechanickou, instalatérskou i elektrickou). Dále v případě poruchy diagnostikuje chybu a odstraní ji. Zvládá také nastavení a ovládání systému.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • využívá informací o tepelných čerpadlech a akumulované energie v prostředí k jejich propagaci v jednání s veřejnou správou a veřejností
 • vysvětlí vhodné použití tepelných čerpadel
 • popíše nevýhody tepelných čerpadel a oblasti a případy, ve kterých je jejich použití nevhodné
 • využívá a řídí se legislativními dokumenty
 • zná a dodržuje předpisy BOZP
 • vyhledává potřebné informace v odborných normách a literatuře
 • má přehled o možnostech dalšího vzdělávání v oboru a uplatnění na trhu práce
 • efektivně vyhledává, zpracovává a využívá informace z oblasti tepelných čerpadel k jejich propagaci
 • využívá různé informační zdroje (časopisy, knihy, internet, datová media) a soustavně sleduje vývoj a novinky ve svém oboru
 • sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů své práce, přijímá hodnocení výsledků od jiných lidí
 • porovnává jednotlivé typy výrobků a vyhodnocuje jejich klady a zápory
 • rozumí technické terminologii používané při popisu tepelných čerpadel
 • vysvětlí jednotlivé parametry a technické výrazy laikům
 • volí vhodné prostředky a způsoby pro splnění úkolu, využívá zkušeností a vědomostí nabytých již dříve
 • pracuje s osobním počítačem v základních uživatelských programech (Word, Excel)
 • využívá i jiné programy vhodné pro tvorbu propagačních materiálů (PowerPoint, grafické editory apod.)
 • používá nové aplikace a zdokonaluje se v jejich ovládání
 • vytváří prezentace a předvádí je před lidmi
 • používá kancelářská zařízení (kopírky, scannery, tiskárny, PC, záznamová zařízení apod.)
 • orientuje se mezi zelenými bonusy a výkupní cenou zelené energie a je schopen doporučit vhodné zařízení

Obsah modulu

Využívání informací k propagaci

Práce s PC, softwarovým vybavením a kancelářským zařízením

Porovnání a vyhodnocení výsledků činnosti

Doporučené postupy výuky

Přednáška s použitím moderních metod výuky (dataprojektor, interaktivní tabule, PC) s použitím názorných ukázek - obrázky, schémata, mapy, prezentace.

Samostudium dle doporučené literatury.

Způsob ukončení

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Hodnocení výsledků vzdělávání

Úspěšnost v písemné zkoušce - 50 %

Úspěšnost v ústní zkoušce - 50 %

Hodnocení v procentech:

Výborný: 100 % - 88 %

Chvalitebný: 87 % - 75 %

Dobrý: 74 % - 52 %

Dostatečný: 51 % - 36 %

Nedostatečný: 35 % - 0 %

Doporučená literatura

Beranovský, J., Truxa, J. Alternativní energie pro váš dům. Brno: ERA 2003. ISBN 80-86517-59-4

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001.ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Ing.Marie Dufková, Milan Lipavský: Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a.s. 2005, www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L.A. Consulting Agency, spol. sr.o., 2001

www.Dimplex.cz

www.tcmach.cz

www.pzp.cz

www.stibel-eltron.cz

Bednář, J., Kliment, J., Kohout, L.: Druhotné a obnovitelné zdroje energií - Střední škola energetická a stavební, Chomutov 2008.

 

Kontaktní osoba:

 

Nahoru