Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Podpora a osvěta pro různé způsoby využívání solární energie

Vzdělávací modul

Podpora a osvěta pro různé způsoby využívání solární energie

 

Název modulu

Podpora a osvěta pro různé způsoby využívání solární energie

Kód modulu

 

Nominální délka

60 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Teoretický

Vstupní

předpoklady

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému prvnímu ročníku učebního nebo studijního oboru s technickým zaměřením (elektrotechnický směr).

Stručná anotace vymezující cíle

Absolvent umí pracovat s informacemi získanými z různých zdrojů a použít je k propagaci solární energie. Pracuje s počítačem a používá programy při přípravě propagačních materiálů. Ovládá legislativní rámce i odborné normy týkající se oboru solárních systémů a alternativní energie. Zná a dodržuje předpisy BOZP.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • využívá informace o solární energii a systémech k jejich propagaci v jednání s veřejnou správou a veřejností
 • vysvětlí, kde je vhodné solární systémy použít
 • popíše i nevýhody solárních systémů a oblasti a případy, ve kterých je jejich použití nevhodné
 • využívá a řídí se legislativními dokumenty
 • zná a dodržuje předpisy BOZP
 • vyhledává potřebné informace v odborných normách a literatuře
 • má přehled o možnostech dalšího vzdělávání v oboru
 • má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v oboru
 • - efektivně vyhledává, zpracovává a využívá informace z oblasti solární energie k jejich propagaci
 • využívá různé informační zdroje (časopisy, knihy, internet, datová media)
 • sleduje a hodnotí pokrok při dosahování cílů své práce, přijímá hodnocení výsledků od jiných lidí
 • soustavně sleduje vývoj a novinky v oboru solárních technologií a v odvětvích s tím souvisejících
 • porovnává jednotlivé typy výrobků a vyhodnocuje jejich klady a zápory
 • rozumí technické terminologii používané při popisu solárních systémů
 • popíše jednotlivé parametry, technické výrazy a principy laikům
 • volí vhodné prostředky a způsoby pro splnění úkolu, využívá zkušeností a vědomostí nabytých již dříve
 • pracuje s osobním počítačem v základních uživatelských programech (Word, Excel)
 • využívá i jiné programy vhodné pro tvorbu propagačních materiálů (PowerPoint, grafické editory apod.)
 • používá nové aplikace a zdokonaluje se v jejich ovládání
 • vytváří prezentace a předvádí je posluchačům
 • používá kancelářská zařízení (kopírky, scannery, tiskárny, PC, záznamová zařízení apod.)
 • orientuje se mezi zelenými bonusy a výkupní cenou zelené energie a je schopen doporučit vhodné zařízení

Obsah modulu

Využívání informací k propagaci

Práce s PC, softwarovým vybavením a kancelářským zařízením

Porovnání a vyhodnocení výsledků činnosti

Doporučené postupy výuky

Přednáška s použitím moderních metod výuky (dataprojektor, interaktivní tabule, PC) s použitím názorných ukázek - obrázky, schémata, mapy, prezentace.

Samostudium dle doporučené literatury.

Způsob ukončení

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Hodnocení výsledků vzdělávání

Úspěšnost v písemné zkoušce - 50 %

Úspěšnost v ústní zkoušce - 50 %

 

Hodnocení v procentech:

Výborný: 100 % - 88 %

Chvalitebný: 87 % - 75 %

Dobrý: 74 % - 52 %

Dostatečný: 51 % - 36 %

Nedostatečný: 35 % - 0 %

Doporučená literatura

Benda, V., Brož, K. Slunce ve školách a jak dál .....? Chomutov: Integrovaná Střední škola energetická Chomutov 2005.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Halley, A., Humm, O., Voss, K. Solární energie. Využití při obnově budov. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN 80-7169-580-7

Ladener, H., Späte, F. Solární zařízení. Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0362-9

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001.ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Sequens, E. Slunce - energie budoucnosti. Praha: CALLA 2003.

Ing.Marie Dufková, Milan Lipavský: Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a.s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. sr.o., 2001.

Mittermair, Bauer, Weisse, Zařízení se slunečními kolektory. Ostrava: HEL, 1999.

Heinz Schulz, Teplo ze slunce a země. Ostrava: HEL, 1999

Dufka, Jaroslav. Vytápění netradičními zdroji tepla. Praha: BEN - technická literatura, 2003

 

Kontaktní osoba:

Nahoru