Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Obnovitelné zdroje a úspory energie

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Obnovitelné zdroje a úspory energie

Kód modulu

 

Nominální délka

120 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní

předpoklady

Ukončená základní školní docházka

Stručná anotace vymezující cíle

Cílem modulu je poskytnout základní znalosti v oblasti obnovitelných zdrojů a úspor energie. Absolventi získají přehled o využívání energie lidskou společností a o smyslu obnovitelných zdrojů a úspor energie. Díky přehledné znalosti jednotlivých druhů OZE a úspor, jejich výhod, nevýhod a omezení, budou schopni zodpovědně posoudit vhodnost využití OZE či energetických úspor v dané situaci a poskytovat osvětu v této oblasti. Po získání patřičných praktických zkušeností budou absolventi schopni se uplatnit též v oblasti poradenství či praktických aplikací OZE a úspor energie.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • popíše využití energetických zdrojů v minulosti a současnosti
 • vysvětlí základní fyzikální pojmy vztahující se k využívání energie
 • charakterizuje a kategorizuje základní, vsoučasnosti využívané, energetické zdroje
 • popíše roli transportu energie (elektřina, paliva) a rovnováhu mezi její výrobou a spotřebou
 • vysvětlí princip externích nákladů spojených s výrobou, transportem a spotřebou energie
 • popíše nevýhody hlavních současných zdrojů elektrické energie, objasní význam hledání nových energetických zdrojů
 • stručně vyjmenuje a charakterizuje perspektivní možnosti "klasických" zdrojů energie (kogenerace, "clean coal", ukládání CO2, jaderná fúze), jejich výhody, nevýhody a omezení
 • vysvětlí, které druhy OZE jsou vhodné k:

1. výrobě elektřiny do elektrické sítě

2. vytápění a ohřevu vody

3. využití vdopravě

4. lokálnímu zásobování elektřinou (místa bez připojení k síti)

5. jinému využití

 • popíše výhody a nevýhody jednotlivých druhů OZE
 • charakterizuje současný stav využívání OZE
 • popíše hlavní současné trendy v oblasti OZE
 • identifikuje vhodný způsob využití OZE pro danou situaci
 • popíše způsoby spotřeby energie
 • vysvětlí princip nepřímé spotřeby energie prostřednictvím spotřeby výrobků
 • zdůvodní význam energetických úspor
 • popíše způsoby snížení energetické náročnosti domácnosti
 • posoudí energetickou náročnost různých činností a význam různých druhů úspor
 • identifikuje vhodná úsporná opatření pro danou situaci
 • popíše současné trendy v oblasti energetických úspor
 • charakterizuje význam a potenciál jednotlivých typů OZE a úspor energie včetně geografických souvislostí
 • popíše problémy spojené s integrací OZE do elektroenergetické soustavy (vyvedení výkonu, kolísání výroby) a možnosti jejich řešení (transport či skladování energie, inteligentní (chytré) sítě)
 • charakterizuje hlavní mezinárodní dohody, týkající se změn klimatu a životního prostředí
 • vyjmenuje předpisy a možnosti podpory ze strany státu vztahující se k obnovitelným energetickým zdrojům a úsporám energie
 • využívá a řídí se legislativními dokumenty týkajícími se OZE, energetických úspor a jejich aplikace
 • komunikuje o obnovitelných zdrojích energie a energetických úsporách, přispívá k zajišťování osvěty

Obsah modulu

 • využívání energetických zdrojů člověkem v historické perspektivě
 • základní fyzikální pojmy vztahující se k využívání energie
 • princip výroby, transportu, uskladnění a spotřeby energie
 • externí náklady výroby, transportu a spotřeby energie
 • vyčerpatelnost a geopolitická rizika neobnovitelných zdrojů energie
 • růst koncentrací CO2 a globální změna klimatu
 • rizika jaderných zdrojů
 • perspektivní možnosti "klasických" zdrojů: kombinovaná výroba energie a tepla, "clean coal", ukládání CO2
 • perspektiva jaderné fúze
 • vodní energie: velké hydroenergetické systémy vs. MVE, "špičkovací" a přečerpávací VE
 • solární energie: výroba tepla pro ohřev vody a vytápění, fotovoltaické systémy, jiné způsoby výroby elektřiny (zejména solárně-termické)
 • energie větru
 • geotermální energie: výroba elektřiny z tepla hlubinných vrtů, přímé využití tepla pro vytápění, tepelná čerpadla
 • energie biomasy: produkce biomasy: využití odpadů a zbytků vs. cílené pěstování biomasy, využití biomasy pro vytápění a vaření, využití biomasy pro výrobu elektřiny, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, motorová biopaliva, bioplyn, ekologické a společenské aspekty využívání biomasy
 • jiné typy OZE
 • současné využívání OZE a jeho aktuální trendy
 • spotřeba energie v denním životě: přímá spotřeba energie a energie spotřebovaná na životní cyklus výrobků (výroba, transport, likvidace)
 • možnosti úspor elektrické energie v domácnostech
 • možnosti úspor energie ve stavebnictví
 • současný stav v oblasti úspor energií a aktuální trendy
 • potenciál jednotlivých typů OZE a úspor energie, geografické souvislosti
 • limity integrace OZE do elektroenergetické soustavy (vyvedení výkonu, kolísání výroby)
 • inteligentní /chytré elektrické sítě
 • perspektivy skladování a transportu elektrické energie
 • ekonomické aspekty využívání OZE a energetických úspor
 • mezinárodní dohody, týkající se změn klimatu a životního prostředí
 • česká a evropská legislativa týkající se OZE

Doporučené postupy výuky

Výklad, interaktivní metody a formy, využívání audiovizuálních prostředků, projektové metody, vyhledávání informací, aktivní kontakty s okolím, exkurze na místa instalace OZE, do firem zabývajících se OZE či úspornými technologiemi

Způsob ukončení

Zkouška, prezentace projektů a diskuze

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Kolektiv autorů : Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. s r. o., 2001.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Dufková, M., Lipavský, M. Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a. s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Motlík, J. a kol. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití pro ČR. ČEZ, a. s.

 

Kontaktní osoba:

David Hanslian, hanslian@ufa_cas_cz

Nahoru