Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Fotovoltaické systémy

Vzdělávací modul

Fotovoltaické systémy

 

Název modulu

Fotovoltaické systémy

Kód modulu

 

Nominální délka

120 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

Praktický

Vstupní

předpoklady

Znalosti a dovednosti odpovídající ukončenému prvnímu ročníku učebního nebo studijního oboru s technickým zaměřením (elektrotechnický směr).

Stručná anotace vymezující cíle

V modulu absolvent pochopí význam sluneční energie jakožto obnovitelného zdroje energie. Dokáže provést návrh a instalaci fotovoltaického systému. Absolvent umí fotovoltaický systém uvést do provozu, správně jej nastavit a ovládat. Při poruše správně diagnostikuje chybu a dokáže odstranit závadu.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • pochopí princip fotovoltaického článku a popíše jej
 • porovná výrobu elektrické energie ze solárních panelů vůči ostatním zdrojům elektrické energie (tepelná, jaderná, větrná, vodní aj.)
 • používá odbornou terminologii 
 • pracuje s odbornými normami a literaturou 
 • zná rámce legislativy týkající se výroby elektrické energie ze solárních panelů 
 • spočítá kolik m2 slunečních panelů je třeba k nahrazení jednoho jaderného bloku 
 • vyjmenuje a popíše základní typy fotovoltaických systémů 
 • vysvětlí výhody a nevýhody jednotlivých druhů solárních kolektorů 
 • nakreslí a popíše základní schémata fotovoltaických systémů 
 • rozezná jednotlivé typy fotovoltaických článků 
 • popíše výrobu fotovoltaických článků 
 • rozdělí fotovoltaické články podle druhu jejich využití 
 • vypočítá potřebnou velikost a výkon systému
 • popíše význam měniče napětí v solárním systému
 • vypočítá ideální sklon panelu
 • spočítá účinnost panelu při různých úhlech usazení
 • vypočítá návratnost investice do fotovoltaických článků
 • popíše význam regulátoru v solárním systému
 • popíše způsoby akumulace získané energie
 • uvede rozdíly, výhody a nevýhody alkalických a olověných akumulátorů
 • navrhne fotovoltaický systém pro rodinný dům, karavan či jiný objekt včetně cenové nabídky a parametrů
 • umístí a zapojí akumulátor, regulátor, měnič a ostatní části fotovoltaického systému
 • připojí solární systém na veřejnou síť elektrické energie
 • vypočítá, jaký akumulátor bude potřeba do daného solárního systému
 • orientuje se v mapě globálního slunečního záření
 • provádí elektrickou instalaci podle platných elektrotechnických norem
 • zapojí základní solární systém pro domácnost (elektrické rozvody, napojení akumulátorů, připojení spotřebičů apod.)
 • provádí mechanické práce - příprava a upevnění konstrukcí, zámečnické práce
 • provádí elektrické zapojení - připojení regulátoru, baterie, měniče napětí apod.
 • volí správné metody, postupy a měřicí přístroje při měření elektrických ineelektrických veličin
 • používá správné technické prostředky a nářadí při instalaci panelů i rozvodů
 • dodržuje bezpečnost práce a používá při práci ochranné pomůcky
 • ovládá fotovoltaický systém pomocí uživatelského rozhraní
 • nastaví a uvede do provozu fotovoltaický systém a nastaví jeho optimální výkon
 • orientuje se v možnostech spojování částí systému
 • provádí běžnou údržbu systému
 • diagnostikuje chyby systému pomocí vhodného postupu (měření)
 • vybere vhodný postup opravy, systém opraví a opětovně uvede do chodu
 • ovládá polohovací zařízení natáčení kolektoru za Sluncem
 • provede pomocí počítače a internetu dálkové měření výkonu v různých instancích

Obsah modulu

Fotovoltaické solární systémy - druhy, výhody, nevýhody, parametry

Instalace fotovoltaických systémů

Ovládání, měření, nastavování a opravy fotovoltaických systémů

Doporučené postupy výuky

Přednáška s použitím moderních metod výuky (dataprojektor, interaktivní tabule, PC) s použitím názorných ukázek - obrázky, schémata, mapy, prezentace.

Samostudium dle doporučené literatury.

Praktická cvičení

Exkurze v zařízení s fotovoltaickým systémem

Způsob ukončení

Písemná zkouška

Ústní zkouška

Praktická zkouška

Hodnocení výsledků vzdělávání

Úspěšnost v písemné zkoušce - 25 %

Úspěšnost v ústní zkoušce - 25 %

Úspěšnost v praktické zkoušce - 50 %

 

Hodnocení v procentech:

Výborný: 100 % - 88 %

Chvalitebný: 87 % - 75 %

Dobrý: 74 % - 52 %

Dostatečný: 51 % - 36 %

Nedostatečný: 35 % - 0 %

Doporučená literatura

Benda, V., Brož, K. Slunce ve školách a jak dál .....? Chomutov: Integrovaná Střední škola energetická Chomutov 2005.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Halley, A., Humm, O., Voss, K. Solární energie. Využití při obnově budov. Praha: Grada Publishing 2001. ISBN 80-7169-580-7

Ladener, H., Späte, F. Solární zařízení. Praha: Grada Publishing 2003. ISBN 80-247-0362-9

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001.ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Sequens, E. Slunce - energie budoucnosti. Praha: CALLA 2003.

Ing. Marie Dufková, Milan Lipavský: Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a.s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. sr.o., 2001.

Mittermair, Bauer, Weisse, Zařízení se slunečními kolektory. Ostrava: HEL, 1999.

Heinz Schulz, Teplo ze slunce a země. Ostrava: HEL, 1999

Dufka, Jaroslav. Vytápění netradičními zdroji tepla. Praha: BEN - technická literatura, 2003

 

Kontaktní osoba:

 

Nahoru