Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Člověk a energie

Vzdělávací modul

 

Název modulu

Člověk a energie

Kód modulu

 

Nominální délka

30 hodin

Platnost od

 

Typ modulu

 

Vstupní

předpoklady

Ukončená základní školní docházka

Stručná anotace vymezující cíle

Modul je koncipován jako součást všeobecného ekologického vzdělání. Cílem modulu je poskytnout přehled o využívání energie lidskou společností, o problémech a rizicích spojených se současnou skladbou energetických zdrojů a o možnostech řešení tohoto neuspokojivého stavu. Absolventi získají přehled o jednotlivých druzích obnovitelných zdrojů energie, o jejich možnostech, výhodách a nevýhodách a o druzích a možnostech energetických úspor.

Předpokládané výsledky vzdělávání

Absolvent:

 • popíše využití energetických zdrojů v minulosti a současnosti
 • vysvětlí základní fyzikální pojmy vztahující se k využívání energie
 • charakterizuje a kategorizuje vsoučasnosti využívané energetické zdroje
 • popíše roli transportu energie (elektřina, paliva) a rovnováhu mezi její výrobou a spotřebou
 • vysvětlí princip externích nákladů spojených s výrobou, transportem aspotřebou energie
 • popíše nevýhody hlavních současných zdrojů elektrické energie, objasní význam hledání nových energetických zdrojů
 • stručně vyjmenuje a charakterizuje perspektivní možnosti "klasických" zdrojů energie (kogenerace, "clean coal", ukládání CO2, jaderná fúze), jejich výhody, nevýhody a omezení
 • vysvětlí, které druhy OZE jsou vhodné k:

1. výrobě elektřiny do elektrické sítě

2. vytápění a ohřevu vody

3. využití vdopravě

4. lokálnímu zásobování elektřinou (místa bez připojení k síti)

5. jinému využití

 • popíše výhody a nevýhody jednotlivých druhů OZE
 • stručně popíše současné trendy v oblasti OZE
 • popíše způsoby spotřeby energie
 • vysvětlí princip nepřímé spotřeby energie prostřednictvím spotřeby výrobků
 • zdůvodní význam energetických úspor
 • popíše způsoby snížení energetické náročnosti domácnosti
 • posoudí energetickou náročnost různých činností a význam různých druhů úspor
 • popíše současné trendy v oblasti energetických úspor
 • charakterizuje význam a potenciál jednotlivých typů OZE a úspor energie včetně geografických souvislostí
 • stručně popíše problémy spojené s integrací OZE do elektroenergetické soustavy (vyvedení výkonu, kolísání výroby) a možnosti jejich řešení (transport či skladování energie, inteligentní /chytré sítě)
 • vyjmenuje hlavní mezinárodní dohody týkající se změn klimatu a životního prostředí

Obsah modulu

 • využívání energetických zdrojů člověkem v historické perspektivě
 • základní fyzikální pojmy vztahující se k využívání energie
 • princip výroby, transportu, uskladnění a spotřeby energie
 • externí náklady výroby, transportu a spotřeby energie
 • vyčerpatelnost a geopolitická rizika neobnovitelných zdrojů energie
 • růst koncentrací CO2 a globální změna klimatu
 • rizika jaderných zdrojů
 • perspektivní možnosti "klasických" zdrojů: kombinovaná výroba energie a tepla, "clean coal", ukládání CO2
 • nejistá perspektiva jaderné fúze
 • vodní energie: velké hydroenergetické systémy vs. MVE, "špičkovací" a přečerpávací VE
 • solární energie: výroba tepla pro ohřev vody a vytápění, fotovoltaické systémy, jiné způsoby výroby elektřiny (zejména solárně-termické)
 • energie větru
 • geotermální energie: výroba elektřiny z tepla hlubinných vrtů, přímé využití tepla pro vytápění, tepelná čerpadla
 • energie biomasy: produkce biomasy: využití odpadů a zbytků vs. cílené pěstování biomasy, využití biomasy pro vytápění a vaření, využití biomasy pro výrobu elektřiny, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, motorová biopaliva, bioplyn, ekologické a společenské aspekty využívání biomasy
 • jiné typy OZE
 • současné využívání OZE a jeho aktuální trendy
 • spotřeba energie v denním životě: přímá spotřeba energie a energie spotřebovaná na životní cyklus výrobků (výroba, transport, likvidace)
 • možnosti úspor elektrické energie v domácnostech
 • možnosti úspor energie ve stavebnictví
 • současný stav v oblasti úspor energii a aktuální trendy
 • potenciál jednotlivých typů OZE a úspor energie, geografické souvislosti
 • limity integrace OZE do elektroenergetické soustavy (vyvedení výkonu, kolísání výroby)
 • inteligentní (chytré) elektrické sítě
 • perspektivy skladování a transportu elektrické energie
 • ekonomické aspekty využívání OZE a energetických úspor
 • mezinárodní dohody, týkající se změn klimatu a životního prostředí
 • česká a evropská legislativa týkající se OZE

Doporučené postupy výuky

Výklad, interaktivní metody a formy, využívání audiovizuálních prostředků, projektové metody, vyhledávání informací, aktivní kontakty s okolím, exkurze na blízký zdroj OZE

Způsob ukončení

Zkouška, prezentace projektů a diskuze

Hodnocení výsledků vzdělávání

Hodnotící kriteria stanoví vzdělavatel.

Doporučená literatura

Kolektiv autorů: Velká kniha o energii - L. A. Consulting Agency, spol. s r. o., 2001.

Cenek, M. a kolektiv. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC 2001. ISBN 80-901985-8-9

Šubrt, R. Alternativní zdroje energie. České Budějovice: Energy Centre 2002.

Dufková, M., Lipavský, M. Obnovitelné zdroje energie - ČEZ, a. s. 2005.

www.cez.cz/vzdelavaciprogram

Motlík, J. a kol. Obnovitelné zdroje energie a možnosti jejich využití pro ČR. ČEZ, a. s.

 

Kontaktní osoba:

David Hanslian, hanslian@ufa_cas_cz

Nahoru