Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Biomasa pro energii

OBSAHOVÝ A KOMPETENČNÍ RÁMEC

 BIOMASA PRO ENERGII

 

Výsledky vzdělávání

Učivo

Žák:

 • kategorizuje energetické zdroje, objasní význam a perspektivy využívání obnovitelných zdrojů energie;
 • vyjmenuje a stručně charakterizuje všechny druhy obnovitelných a nevyčerpatelných zdrojů energie: slunce, voda, vítr, zdroje živé přírody - biomasa, energie akumulovaná v prostředí, hlubinné geotermální zdroje apod.;
 • vysvětlí obecné výhody a nevýhody využívání obnovitelných zdrojů energie pro udržitelný rozvoj;
 • zdůvodní význam energetických úspor ve vztahu k udržitelnému rozvoji, tj. k ochraně prostředí i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji a objasní význam hledání nových energetických zdrojů.

1. Význam a přehled využití obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů

 • rozdíl mezi neobnovitelnými, nevyčerpatelnými a obnovitelnými přírodními zdroji
 • přehled obnovitelných a nevyčerpatelných energetických zdrojů
 • vztah energetiky k řešení současných globálních a regionálních problémů
 • vysvětlí proces vytváření biomasy za různých podmínek a tok energie v trofických vztazích;
 • vysvětlí význam, možnosti a obecné podmínky pro nepotravinářské využití fytomasy (např. v energetice, stavebnictví) a organických zbytků (vedlejších produktů, odpadů) jako alternativního zdroje energie;
 • uvede podíl biomasy ve využití ze všech energetických zdrojů zejména u nás, ale i ve světě.

2. Biomasa a její produkce

 • fytomasa jako primární produkce různých ekosystémů (různý podíl dodatkové energie)
 • nepotravinářská fytomasa, její produkce a využívání (agro, lesní a jiné ekosystémy)
 • energie v biologických zbytcích a odpadech (zemědělství, potravinářství, lesnictví, komunální sféra, další odvětví)
 • uvede hlavní druhy pěstovaných energetických rostlin (dřeviny, byliny a řasy) a jejich biologickou a energetickou charakteristiku;
 • objasní technologii pěstování hlavních druhů energetických rostlin.

3. Energetické rostliny

 • druhy rostlin
 • způsoby pěstování
 • možnosti využití
 • uvede příklady využití polních plodin pro energetické účely;
 • zhodnotí význam rozptýlené zeleně v krajině, vyjmenuje a pozná hlavní druhy rostlin;
 • uvede možnosti využití zbytkové biomasy (lesy, sady, stromořadí, porost kolem vodotečí apod.);
 • vyhledá a hodnotí potenciál biomasy z vedlejších zemědělských produktů;
 • popíše způsoby využití dřevní hmoty po lesní těžbě;
 • odhadne potenciál biomasy z lesa;
 • objasní způsoby zpracování dřevní hmoty pro využití ke spalování (dřevní štěpka, dřevěné brikety, dřevěné pelety);
 • zhodnotí využitelnost těžebního odpadu pro energetické účely.

4. Další biomasa využitelná jako zdroj energie

 • polní plodiny
 • rozptýlená zeleň v krajině
 • zbytková biomasa vkrajině
 • využívání vedlejších produktů ze zemědělství a potravinářství
 • lesní biomasa
 • dřevní hmota po lesní těžbě a její zpracování
 • popíše přípravu pro energetické využití rostlin;
 • uvede a popíše stroje a zařízení používané pro pěstování, sklizeň a zpracování energetických rostlin (např. sklízecí mechanizmy, sušárny apod.);
 • objasní možnosti logistiky pro energetiku.

5. Zpracování biomasy pro energetické využití a její distribuce

 • stroje a zařízení pro pěstování, sklizeň, úpravy a dopravu biomasy
 • ekonomické, ekologické a bezpečnostní aspekty využívání biomasy
 • popíše výrobu tepla z biomasy ve velkých i malých provozech;
 • popíše výrobu elektřiny z biomasy;
 • vysvětlí principy kogenerace (společné výroby tepla a elektřiny);
 • porovná výrobu tepla a společnou výrobu elektrické energie a tepla z ekonomického i technického hlediska;
 • zhodnotí význam malých decentralizovaných komunálních energetických zdrojů;
 • vysvětlí klasickou technologii výroby dřevoplynu.

6. Energetické využití biomasy

 • výroba tepla
 • výroba elektřiny
 • nové vývojové trendy
 • znovuobjevený dřevní plyn
 • vysvětlí princip tvorby bioplynu;
 • vyjmenuje zdroje biomasy vhodné pro výrobu bioplynu (zemědělství, potravinářství, komunální odpad);
 • popíše technická zařízení používaná k výrobě bioplynu;
 • vysvětlí možnosti využití digestátů (kapalný podíl) z bioplynových stanic;
 • vyjmenuje způsoby a možnosti využití bioplynu;
 • uvede vliv zušlechťování bioplynu na kvalitu zemního plynu z bioplynových stanic;
 • nízkoteplotní depolymerizace (základ pro výrobu kapalných motorových paliv II. generace);
 • vysvětlí princip výroby a využití pyrolýzního plynu.

7. Biotechnologické využití biomasy

 • bioplyn
 • pyrolýzní plyn
 • popíše technologii kompostování, uvede způsoby využití kompostu;
 • charakterizuje zpracování a využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu;
 • charakterizuje zpracování a využití čistírenských kalů.

8. Využití bioodpadů

 • kompostování
 • biologicky rozložitelný komunální odpad
 • čistírenské kaly
 • vysvětlí principy chemických procesů (fermentační procesy, esterifikace, depolymerizace, pyrolýza, krakování);
 • uvede suroviny, popíše způsob výroby bionafty;
 • uvede suroviny, popíše způsob výroby bioetanolu;
 • uvede další kapalná biopaliva (např. butanol).

9. Využití dalších chemických procesů pro zpracování biomasy

 • bionafta
 • bioetanol
 • analyzuje potřeby pěstování a využívání biomasy na regionální i celostátní úrovni ve vztahu k ekonomickým a sociálním aspektům;
 • prakticky hodnotí možnosti získávání a využívání biomasy v okolní krajině;
 • komunikuje se zemědělci, vlastníky pozemků, občany a s místní samosprávou, zajišťuje osvětu;
 • vyjmenuje předpisy a možnosti podpory ze strany státu, vztahující se k pěstování a využívání biomasy;
 • využívá a řídí se právními předpisy;
 • zná a dodržuje předpisy a zásady BOZP.

10. Podpora a osvěta pro využívání biomasy

 • propagace
 • právní předpisy
 • předpisy BOZP

 

Nahoru