Výběr jazyka
Cz | En
Web není aktualizován od roku 2012

Přehled o odborném vzdělávání v České republice

Česká republika (ČR) je od roku 2000 z hlediska správního rozdělena do čtrnácti územněsprávních celků nazývaných kraje (NUTS 3), řízených krajskými samosprávami, v jejichž čele stojí volení hejtmani.   Z hlediska dlouhodobých vývojových trendů předpokládá střední varianta demografické prognózy změnu struktury obyvatelstva v neprospěch mladších věkových skupin.    

Ekonomika a ukazatele trhu práce

Struktura české ekonomiky se výrazně změnila po roce 1989, dosud ale přetrvávají některé strukturální rozdíly: v ČR je výrazně vyšší podíl průmyslu a stavebnictví na hrubé přidané hodnotě a zaměstnanosti oproti stavu v EU-25, naopak ČR zaostává v případě podílu sektoru služeb. Význam sektoru služeb se přitom soustavně zvyšuje zejména díky rostoucímu podílu služeb pro podniky. Míra zaměstnanosti v České republice dosud převyšuje úroveň EU-25, nicméně od roku 1989 s menšími výkyvy soustavně klesá. Tento pokles byl od druhé poloviny 90. let spojen s nárůstem nezaměstnanosti (míra nezaměstnanosti vzrostla ze 4 % v roce 1995 na 7,1 % v roce 2006) a rovněž počtu ekonomicky neaktivních (míra ekonomické participace obyvatelstva se snížila z 61,5 % v roce 1995 na 59,4 % v roce 2005). ČR vykazuje oproti EU‑25 větší rozdíl mezi mírou zaměstnanosti mužů a žen, tento rozdíl se pohybuje na stabilní úrovni, cca 16% ve prospěch mužů. Vývoj nezaměstnanosti v České republice byl v období transformace značně odlišný oproti ostatním tranzitivním zemím. Míra nezaměstnanosti začala totiž v ČR výrazněji narůstat až od roku 1997 (do té doby se pohybovala kolem 4 %). Rozdíly v míře nezaměstnanosti mužů a žen jsou v ČR vyšší oproti EU-25. Rozdíl v EU-25 se pohybuje kolem 2% v neprospěch žen, v ČR je to až 4%. Míra nezaměstnanosti ve skupině mladší 25 let nepřesahuje výrazně úroveň EU-25 a udržuje se na úrovni cca 18,5 %.
Podíl veřejných výdajů na vzdělávání na celkových veřejných výdajích v ČR mírně klesl ze 4,6 % v roce 1995 na 4,5 % v roce 2003, stále však zaostává za hodnotou EU-25 (5,2 %).
Vzdělanostní struktura populace (25-64 let) podle základních úrovní ISCED se v ČR oproti EU-25 vyznačuje výrazně nižším podílem skupiny se základním vzděláním a nižším podílem skupiny s terciárním vzděláním, oproti tomu velmi vysoký je podíl skupiny se středoškolským vzděláním. Nízký podíl skupiny s terciárním vzděláním byl připisován zejména nedostatečné nabídce terciárního vzdělávání, hlavně krátkodobých studijních programů typu ISCED 5B v nedávné době. V současné době se nabídka zlepšila. Ve srovnání s EU-25 je velmi příznivá pozice České republiky v případě podílu populace ve skupině 18-24 let, která dosáhla nejvýše základního vzdělání a neúčastní se vzdělávání či dalšího vzdělávání. Přes mírný nárůst stále dosahuje méně než poloviční úrovně oproti EU-25.

Nahoru