Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

ECVET

ECVET

Pro konzultační proces k Evropskému systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) v České republice jsou připraveny k využití následující soubory:

Členové odborné skupiny se spolu s dalšími oslovenými odborníky zapojili do konzultačního procesu k Evropskému systému přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET) v České republice.
Pro informaci jsou na tomto místě ponechány některé z materiálů, které byly pro podporu konzultačního procesu připraveny.

Konzultační dokument Evropské komise „Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET)" - systém pro přenos, shromažďování a uznávání výsledků učení v Evropě.
Konzultační dokument obsahuje informace týkající se celkového záměru a účelu systému ECVET. Obsahuje i jeho základní charakteristiky a informace ke konzultačnímu procesu.
Odkaz na soubor pdf  Odkaz na soubor pdf (393,17 KB)

ECVET - technické specifikace

Myšlenka vytvořit v odborném vzdělávání a přípravě (OVP) systém přenosu kreditů podobný tomu, který existuje ve vysokoškolském vzdělávání, vyplynula z Kodaňské deklarace (2002) a Maastrichtského komuniké (2004). Oba tyto dokumenty se zabývaly otázkami zvýšení evropské spolupráce v OVP.

Byla ustavena odborná pracovní skupina (TWG), jejímž úkolem bylo navrhnout systém, známý nyní pod zkratkou ECVET. Skupina v polovině roku 2005 podala zprávu, v níž se zabývá technickými a organizačními záležitostmi navrhovaného systému pro přenos, shromažďování a uznávání výsledků učení v Evropě. Zpráva má pracovní charakter, včetně poznámek o tom, co je třeba doplnit.

K tomu však již nedošlo, protože na podzim roku 2006 byl zveřejněn pracovní dokument zaměstnanců Evropské komise, který předkládá ECVET ke konzultaci členským státům EU. Na rozdíl od původní zprávy TWG je v tomto dokumentu používán podmiňovací způsob, protože realizace ECVET závisí na výsledku konzultačního procesu, který právě probíhá.
Proč tedy číst původní zprávu TWG? Seznamuje s vývojem navrhování systému a podrobněji vysvětluje jeho možné fungování. Příloha zprávy obsahuje glosář a otázky a odpovědi, které poskytují lepší vhled do celé problematiky.

Odkaz na soubor pdf  Odkaz na soubor pdf (421,77 KB)

Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu:
Nástroj pro podporu přenášení, shromažďování a uznávání kreditů v odborném vzdělávání a přípravě v Evropě

Český překlad (NÚOV) prezentace zástupce Evropské komise - GŘ pro vzdělávání a kulturu - odd. A3  Michaela Aribauda.

Prezentaci přednesl na mezinárodní konferenci, která se konala v září 2006 v Praze.
Odkaz na soubor ppt  Odkaz na soubor ppt (389,00 KB)

Publikace CEDEFOP

K problematice přenosu kreditů v evropském odborném vzdělávání a přípravě vyšly v Cedefopu (Evropském středisku pro rozvoj profesní přípravy) dvě publikace.
První z nich se zabývá vytvářením referenčních úrovní a rámců kvalifikací. Zpráva odborné pracovní skupiny na ni odkazuje na straně 7.
Druhá publikace již mluví přímo o systému přenosu kreditů (ECVET) a dokument předkládaný ke konzultaci z ní do značné míry vychází. Virtuální prolistování obou publikací poskytne čtenáři možnost seznámit se s terminologií používanou v této oblasti.

Coles, Mike - Oates, Tim: European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. (1,13 MB)  Study commissioned to the Qualifications and Curriculum Authority - QCA, England. [Evropské referenční úrovně pro vzdělávání a profesní přípravu: podporování přenosu kreditů a vzájemné důvěry. Studie zadaná Úřadu pro kvalifikace a kurikulum - QCA, Anglie.] Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 2005. 126 s. (Cedefop Panorama series. Sv. 109) ISBN 92-896-0406-9  
Z obsahu: Výzkum a evropský kontext. Pochopení zón vzájemné důvěry (ZMT). Rámce kvalifikací. Vytváření nového meta-rámce úrovní kvalifikací v Evropě. Zavádění referenčních úrovní. Další úvahy pro odbornou pracovní skupinu (TWG). Národní rámce kvalifikací použité ve studii: Austrálie, Nový Zéland, Irsko, Skotsko, Jižní Afrika.

Le Mouillour, Isabelle: European approaches to credit (transfer) systems in VET.  European approaches to credit (transfer) systems in VET. (795,11 KB)  An assessment of the applicability of existing credit systems to a European credit (transfer) system for vocational education and training (ECVET). [Evropské přístupy k systémů (přenosu) kreditů v OVP. Hodnocení použitelnosti existujících kreditních systémů pro Evropský systém přenosu kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).] Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities 2005. 111 s. (Cedefop Dossier series ; Sv. 12) ISBN 92-896-0352-6

Z obsahu: Charakteristiky národních systémů OVP. Definice systému (přenosu) kreditů. Ustavení systému (přenosu) kreditů. Návrh souboru společných principů a směrnic pro ECVET.

Další informace k ECVET je možné nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Nahoru