Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zlaté české ručičky

6.4.2011    Pražský deník    str. 8       J.Šimek          

Až do 10. července je v Pedagogickém muzeu J. A. Komenského v Praze k vidění Zlaté české ručičky.

Výstava „Zlaté české ručičky“ poodhaluje dlouholetou historii českého odborného školství, která je velmi složitá, protože školy často spadaly pod kompetence jiných orgánů než Ministerstva školství. Proto je výstava rozčleněna do dvou tematických celků, z nichž první mapuje vznik odborných škol na konci 18. století a jejich rozvoj v 19. století. Vtěchto školách se tehdy vzdělávala většina tehdejší populace.

Návštěvník se seznámí se vzděláváním řemeslníků, obchodníků, zemědělců, dělníků v továrnách i prvních techniků. Druhá část výstavy je věnována proměně odborných škol ve druhé polovině 20. století a jejich začlenění do soustavy středních škol. V této části výstavy se prezentují mnohé střední odborné školy i projekty, které podporují odborné školství, jako je projekt Magistrátu hlavního města Prahy „Řemeslo žije“ či Centrum kariérového poradenství zřízené Národním ústavem odborného vzdělávání.

Výstava představuje mnoho reálií z odborných škol, jako jsou výuční listy, tovaryšské pracovní knížky, speciální pomůcky pro odborné školy apod. Pozoruhodné jsou zvláště školní obrazy zobrazující řemesla, jsou vystaveny i nejstarší školní obrazy ze sbírek muzea. Vzdělávací systém první poloviny 20. století dokresluje i několik životních příběhů absolventů odborných škol. Součástí výstavy je i replika kupeckého krámu z 30. let 20. století, používaného ve školách při výuce matematiky, se kterou si mohou hrát (nejen) malí návštěvníci. Exponáty pocházejí ze sbírek Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze, Muzea východních Čech v Hradci Králové, Vlastivědného muzea v Olomouci, Muzea hlavního města Prahy, Středního odborného učiliště potravinářského v Jílovém u Prahy, Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a ze soukromých sbírek.

K výstavě byly vydány dvě publikace, a to „Odborné školy. Tradice a současnost“ Národního ústavu odborného vzdělávání a „Vzácné školní obrazy. II. díl: Řemesla“ Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Nákupem studentských výrobků mohou návštěvníci podpořit Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově.

Doprovodné programy: Komentované prohlídky: 16. 4. a 21. 5. 2011 vždy od 14.00 hod. nebo na objednání pro skupinu min. 5 osob Edukační programy pro školy: Učedník-mučedník (pro základní školy) Znáš svoji školu? (pro střední školy) K dispozici jsou i pracovní listy pro základní a střední školy.

Během Pražské muzejní noci dne 11. června bude probíhat program „Šikovné ruce“, na kterém představí své dovednosti studenti středních odborných škol, a zároveň do nich zasvětí i návštěvníky (vazba květin, tkaní látek, lití papíru atd.).

 

Region| Střední Čechy

Nahoru