Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Hlavní cíle

Ve spolupráci s MŠMT a ostatními orgány veřejné správy, představiteli zaměstnavatelů a dalšími sociálními partnery na straně jedné a školami a dalšími pedagogickými pracovišti na straně druhé:  

  • Vytvářet a realizovat koncepci a strategii rozvoje odborného vzdělávání a řešit s tím související otázky (kurikulum, prostupnost vzdělávacích cest, ukončování studia, soustava kvalifikací, certifikace, akreditace, evaluace, zajišťování kvality atd.).
  • Zajišťovat tvorbu a implementaci kurikula středního odborného vzdělávání a významně se podílet na tvorbě a implementaci koncepce a strategie rozvoje dalšího odborného vzdělávání, vč. tvorby kurikula dalšího odborného vzdělávání a uznávání výsledků neformálního a informálního učení.
  • Spolupracovat s orgány EU (Evropská komise, CEDEFOP, ETF) i s dalšími zahraničními partnery (OECD, bilaterální spolupráce) při vzájemné koordinaci rozvoje odborného vzdělávání a naplňování strategických cílů v této oblasti (Kodaňský proces, Maastrichtské komuniké).
  • Zajišťovat koordinaci sféry vzdělávání a trhu práce, zejména z hlediska zlepšování zaměstnatelnosti absolventů, a vytvářet výraznou informační základnu pro systém kariérového poradenství a pro proces uznávání odborných kvalifikací. 
  • Významně se podílet na přípravě a realizaci opatření směřujících k posílení hospodářské a sociální soudržnosti v rámci Evropské strategie zaměstnanosti (Národního akčního plánu zaměstnanosti) zejména prostřednictvím realizace projektů ESF.
  • Být hlavním zdrojem informaci z oblasti odborného vzdělávání pro všechny uvedené partnery i pro širokou veřejnost.

schema.jpg

Související dokumenty: 

Koncept činnosti
Vize a strategie
Firemní hodnoty

Nahoru