Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Vysočina hodnotí proměnu v centra celoživotního učení

6.11.2012    Jihlavské listy - Do fáze hodnocení vstoupil projekt, který na Vysočině napomohl k většímu zapojení třiadvaceti středních odborných škol do vzdělávání dospělých  

Ve třinácti krajích ČR vstoupilo před více než třemi lety 325 škol do projektu UNIV 2 KRAJE. Ten z pověření ministerstva školství řeší Národní ústav pro vzdělávání Praha (NÚV) za využití prostředků z EU a státního rozpočtu. Projekt školám pomáhá umět si sáhnout na zakázky vzdělávání dospělých, vytvářet vzdělávací programy na míru, ovládat jejich marketing a lektorovat dospělé.

Na Vysočině se do projektu zapojilo 23 škol a jejich desetičlenných týmů. Každá během projektu vytvořila tři vzdělávací programy. Kantoři z týmů se také školili v potřebných dovednostech. V pedagogickém projektování se např. v kraji proškolilo 259 účastníků, v marketingu 46, v kariérovém poradenství 43 a kurz lektorských dovedností úspěšně ukončilo 230 účastníků.

To má školám pomoci prosperovat při nastalém poklesu počtu žáků v počátečním vzdělávání a řešit také konkrétní potřeby trhu práce. S kompetencemi získanými v projektu (a propojeny do funkčních sítí) se školy budou moci snadněji zapojovat např. do výběrových tendrů úřadů práce na rekvalifikace dospělých, v nichž se školám často nedařilo uspět.

Nízkou cenou jim totiž konkurují soukromé agentury, které si pak paradoxně najímají právě prostory ve školách i jejich odborné učitele. Navíc bylo problémem i široké spojování témat v zakázkách, kteŠkoly ré pak „osamělá“ škola nemůže obsáhnout. Soukromí vzdělavatelé se však zaměřují především na tzv. „měkké dovednosti“ v managementu a byznysu, a tady podle řešitelů projektu z NÚV vzniká školám prostor nabízet odborné vzdělávání dospělých zejména v řemeslech a sáhnout si pro tyto peníze. Podporu vůči rozvoji principu celoživotního vzdělávání na školách deklarují představitelé Krajského úřadu. Na Vysočině vytvořilo 23 zapojených škol v projektu celkem 69 programů dalšího vzdělávání. Programy školám před finalizací konzultovali sociální partneři v kraji (firmy, úřady práce).

Co do oborové struktury byly na Vysočině v projektu nejčastěji tvořeny programy zaměřené technicky a na řemesla (41%) a programy v oborech služeb (30%). „Především šlo o gastronomii a sociální služby,“ upřesňuje krajská metodička projektu Iveta Nemjová. Některé z programů byly v konečné verzi také pilotně ověřeny s prvními účastníky vzdělávání. Ti měli účast zdarma.

V rámci všech 13 krajů ČR bylo na 325 školách takto pilotně ověřeno 497 programů, což je v průměru 1,5 na školu. Na Vysočině bylo „pilotováno“ 41 programů, což je průměrně 1,8 programu na školu. „Ukončených pilotáží se v kraji celkem zúčastnilo 570 osob, přičemž 530 účastníků kurz úspěšně dokončilo,“ dodává Nemjová.

 

Dvojkou to nekončí

 

Projekt UNIV 2 KRAJE končí v závěru roku 2012. Jedná se ještě o jeho prodloužení do jara 2013. Už od února 2012 na něj také navazuje projekt UNIV 3. Ten má lidem pomoci využít při rekvalifikacích takové dovednosti, které se během života naučili mimo školu. To jim vzdělávání zkrátí a zlevní.

Tento projekt využívá nový prvek v českém školství – princip uznávání výsledků tzv. neformálního učení. Během života, na pracovištích nebo díky svým zájmům, se totiž mnozí lidé naučí řadu odborných znalostí a dovedností.

Nový zákon č. 179/2006 Sb. umožnil začít vytvářet standardy k tomu, aby takovéto znalosti mohly být oficiálně zhodnoceny. Systémem jednotlivých dílčích kvalifikací může klient dojít např. až k výučnímu listu.

 

***

 

Programy vytvořené na SŠ podle databáze NSK ?? Celkem 12 programů dalšího vzdělávání bylo na středních odborných školách Vysočiny v rámci projektu vytvořeno podle standardů Národní soustavy kvalifi kací (NSK). ?? V postupně doplňované databázi této NSK jsou popsány úplné kvalifi -kace, které člověk obvykle získá ve škole, a také kvalifi kace profesní (dříve nazývané dílčí), které jsou částí určitého povolání. ?? NSK tak vytváří pomoc lidem, kteří získali profesní dovednosti nad rámec svého původního vzdělání, ale nemají k tomu doklad. Díky existenci standardů se budou moci nechat přezkoušet a získat certifi kát o vzdělání. Databáze totiž přehledně popíše jednotlivé kvalifi kace tak, aby byly srozumitelné pro školy, zaměstnavatele i zájemce o další vzdělávání. ?? Z programů podle NSK byly na Vysočině pilotně ověřeny programy Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně, Jednoduchá obsluha hostů, Průvodce cestovního ruchu, Vazačské práce a Prodavač. Počet lidí v dalším vzdělávání přesáhl 10 procent ?? Projekty UNIV na středních školách pomohly začít zvyšovat podíl účasti české populace v produktivním věku na celoživotním vzdělávání. ?? Zatímco ještě v úvodních fázích projektu byl tento podíl 7,5 procenta, v současné době již statistiky ministerstva školství uvádějí podíl kolem 11%. ?? ČR se tím blíží k naplnění úkolu daného evropskými dohodami, totiž dostat se do roku 2020 na podíl účasti na celoživotním vzdělávání 15%. ?? V českém prostředí přesto přetrvává oproti Západní Evropě snížený zájem o další vzdělávání. Anketa provedená projektem UNIV 2 KRAJE mezi respondenty v ČR (odpovídalo 684 mužů a 670 žen) naznačuje, že ochota zaměstnavatelů vzdělávat své zaměstnance zůstává spíše malá. ?? Také mnozí zaměstnanci jsou podle výsledků ankety přesvědčeni, že zvyšování kvalifi kace by jejich zaměstnavatel v zásadě neocenil.

Nahoru