Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Podpora vzdělávání

12.11.2009  Veřejná správa, Ing. Ivana Jungová    Jakým způsobem kraj podporuje vzdělávání dospělé populace, zejména v menších obcích či organizacích zřizovaných krajem? Na kterou skupinu se kraj více zaměřuje? Je zvlášť podporováno například technické vzdělávání nebo vzdělávání seniorů?  

Jihočeský kraj Bc. Kateřina Koželuhova tisková mluvčí: Kraj poskytuje finanční prostředky ze státního rozpočtu obcím pro zajištění předškolního a základního vzdělávání. Na podporu těchto segmentů vzdělávací soustavy a především rozvoje učebních oborů zpracovává kraj celou řadu grantových programů s dopadem na střední školy a vyšší odborné školy. Například se jedná o grantový program „Podpora firem při přípravě učňů", který je směrován do oblasti strojírenství a stavebnictví na kvalitní zajištění praktického vyučování pro žáky učebních oborů ve firmách na základě smluv uzavřených mezi školou a příslušnou firmou. Dále existuje grantový program „Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech". Ve vybraných, trhem práce požadovaných a nedostatkových učebních oborech budou za určitých podmínek finančně podporováni žáci v době studia formou stipendií.

            Další grantový program „Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol" je zaměřen na využívání nových technologií za účelem zlepšení kvality praktického vyučování ve školách. Jihočeský kraj kromě jiného podpoří například i projekt Jihočeské hospodářské komory předložený do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nazvaný „Impuls pro kariéru", který je zaměřen především na žáky základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání. V rámci realizace projektu by jim mělo být lépe přiblíženo prostředí příslušného učebního oboru na škole a také přímo v konkrétní firmě. Kraj nemá zákonem uloženu péči o vzdělávání dospělé populace, přesto se však Jihočeský kraj prostřednictvím zřizovaných organizací snaží podporovat i tuto oblast v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Například se jedná o program UNIV I a UNIV II (Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení). Obecným cílem programu je podpora dalšího vzdělávání poskytovaného středními a vyššími odbornými školami. Díky tomuto projektu se zvyšuje počet vzdělávacích příležitostí pro dospělé, přičemž se orientuje i na vzdělávání starší populace (50+). Velkým přínosem uvedeného projektu je také efektivní využití materiálních a personálních kapacit stávajících středních škol a vyšších odborných škol. Program je v souladu s Evropským konceptem celoživotního učení i dlouhodobým záměrem kraje a je financován Evropským sociálním fondem. Kromě toho je celá řada středních škol centrem celoživotního učení, je nabízeno dále mnoho programů vzdělávání pro dospělé, včetně různých rekvalifikačních kurzů ve spolupráci s úřady práce. Jihočeský kraj vidí, především v době demografického poklesu, podporu škol pro vzdělávání dospělých jako jeden z důležitých cílů.

lihomoravsky kraj PhDr. Jan Chmelíček, tiskový mluvčí: Nepočítáme-li pravidelná odborná proškolování starostů či úředníků obecních úřadů, kraj se vzděláváním dospělých nezabývá a žádné dotačvajících ní programy v tomto smyslu neadministruje.

Podle vedoucí odboru školství krajského úřadu JUDr. Hany Polákové jsou nositelkami iniciativy přímo školy, zejména střední, kterým jsme ve zřizovací listině povolili vykonávat jako doplňkovou činnost organizování vzdělávacích kurzů. Ke zdařilým projektům patřil například projekt Obchodní akademie Břeclav, zaměřený na vzdělávání seniorů ve výpočetní technice. Byl financován z prostředků Evropské unie. S úřady práce spolupracují jihomoravské školy na rekvalifikačních kursech pro nezaměstnané.

Karlovarský kraj Mgr. Andrea Bočková, tisková mluvčí: V červnu 2008 byl ukončen dvouletý projekt UNIV-„Uznávání výsledků neformálního vzdelávania informálního učení", do něhož bylo zapojeno jedenáct příspěvkových organizací vykoná

            činnost středních škol. Záměrem bylo vytvořit síť škol, které budou připraveny poskytovat různě zaměřené další vzdělávání. Vytvořeny také byly vzdělávací moduly, které mohou být při výuce dospělých využívány. Na zmiňovaný projekt naváže v roce 2009 projekt UNIV II - kraje (Proměna škol v centra celoživotního učení) do kterého bude zapojeno dvanáct středních škol z Karlovarského kraje. Cílem projektu je vytvořit a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního učení a rozšířit nabídku dalšího vzdělávání ve středních školách zapojených do projektu. Začátkem listopadu proběhl za podpory kraje Týden vzdělávání dospělých. Představily se zde vzdělávací instituce z Karlovarského kraje, které poskytují vzdělávání dospělým osobám. V témže období bude vyhlášena v rámci globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva do oblasti podpory 3.2 -Podpora nabídky dalšího vzdělávání, která bude určena zejména pro poskytovatele dalšího vzdělávání dospělých a školy. Dále krajský úřad organizuje vzdělávání daná zákonem (například vstupní vzdělávání úředníků či vzdělávání pro pracovníky E-GON centra). Mimo jiné Karlovarský kraj poskytuje své prostory pro výuku studijního programu Územní technická a správní služba, který zde již třetím rokem realizuje Fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Při vzdělávání dospělé populace se kraj zaměřuje více na skupinu, kterou tvoří zejména zaměstnanci obecních úřadů. Vyplývá to i z povinností, které jsou stanoveny zákony.

V současné době jsou připravovány projekty zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Technické vzdělávání je krajem podporováno zejména v rámci počátečního vzdělávání ve středních školách. Některé střední školy poskytují vzdělávání v technických oborech pro dospělé nebo spolupracují s některou vysokou školou. Cílem Karlovarského kraje je podpora vzdělávání v těch oborech, které mu do budoucna přinesou přidanou hodnotu.

Pardubický kraj Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí: V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsou poskytovány dotace na vzdělávání určené pro dospělou populaci, která již dosáhla určitého stupně vzdělání. Uvedené dotace mohou využívat například střední a vysoké školy, nestátní neziskové organizace, hospodářská komora, města, obce a svazky obcí. Dotace mají přispět zejména k podpoře vzdělávání pedagogů, lektorů, řídících a organizačních pracovníků škol a dalších vzdělávacích a poradenských středisek. Dále slouží k provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním, k rozvoji sítí a partnerství subjektů působících v oblasti dalšího vzdelávania poradenství. Napomáhají také k poradenství a metodické pomoci při zavádění moderních a inovativních vzdělávacích technologií a metod. Pro uvedenou oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání by měla být do konce tohoto roku vyhlášena první výzva k předkládání projektů. Co se týká technického vzdělání, dokončujeme analýzu technických oborů, které jsou v kraji potřebné a profilují ho. Chystáme setkání s vedením největších firem strojních a podobných oborů. Z analýzy vyjde taktéž konkrétní potřeba pracovníků a oborů ve školách. Připravujeme rovněž udílení stipendií pro učně od 1. září 2010. Máme vlastní příspěvkovou organizaci, a to Centrum celoživotního vzdělávání. Odborný pracovník kraje se stará o agendu rozvoje lidských zdrojů. Radní Pardubického kraje zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová převzala záštitu nad Týdnem vzdělávání, který proběhl koncem října v Pardubicích. Podpořila ho částkou deset tisíc korun.

Plzeňsky kraj Mgr. Jana Filípková, oddělení mediální komunikace: Plzeňský kraj v rámci realizace konceptu zavádění celoživotního učení do praxe administroval grantové schéma pro podporu rozvoje kapacit dalšího profesního vzdělávání v kraji. Program byl financován z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů a proběhl v letech 2004 - 2008.

Bylo podpořeno 25 projektů v celkové výši 48 958 600 korun. Většina projektů se zaměřovala na zlepšení nabídky dalšího profesního vzdělávání. Příjemci se staly nejen instituce zřizované krajem a městy, ale i nestátní neziskové organizace a podnikatelské subjekty zabývající se vzděláváním. Jedním z problémů projevujících se na trhu práce je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, především ve strojírenských a stavebních oborech. Zájem u žáků základních škol o studium uvedených oborů neustále klesá, navíc se projevuje také snížení počtu žáků devátých ročníků. To vše má za následek úbytek počtu žáků zejména na středních odborných školách. Ve snaze po zachování existence školy bývá řešením využití kapacity škol právě k dalšímu profesnímu vzdělávání. Důkazem toho je například vznik Střediska celoživotního vzdělávání při Střední škole v Horní Bříze či projekt „Gymnázium Stříbro - centrum vzdělávání pro dnešek i pro budoucnost Stříbrska".

Střední průmyslová škola dopravní v Plzni organizuje profesní vzdělávání pro autoopravárenství a dopravu, Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Jazyková škola Klatovy pořádá rekvalifikační kurzy pro nezaměstnané a jazykové kurzy pro pracovníky různých firem. Do budoucna se jistě budou aktivity středních škol zacílené na další vzdělávání rozšiřovat. Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpoří částkou zhruba 554 mil. korun rozvoj školství v Plzeňském kraji. Jeden ze čtyř grantů se zabývá podporou rozvoje dalšího vzdělávání lidí mimo školy a školská zařízení. V letech 2009 až 2015 by měl do regionu přinést zhruba 173 milionů korun.

V letošním roce vyhlásil Plzeňský kraj také dotační program „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje 2009" a ve svém rozpočtu na něj vyčlenil částku jeden milion korun.

Přihlásilo se šestnáct středních škol se 42 projekty. Školy se budou snažit motivovat žáky základních škol zajímavou a podnětnou formou ke studiu, především konkrétními pracemi ve školních dílnách. Celoživotní učení by se mělo týkat v podstatě všech věkových skupin. Podstatná část probíhá ve školách a školských zařízeních. Za další vzdělávání je však většinou považováno vzdělávání realizované souběžně s pracovním procesem, tedy ve středním věku. Vzdělávání seniorů v Plzni zabezpečuje Západočeská univerzita organizováním Univerzity třetího věku, o kterou je velký zájem. Mezi středními školami Plzeňského kraje zaujímá při poskytování uvedeného vzdělávání jedinečné postavení Gymnázium J. Š. Baara v Domažlicích. Pod heslem „Gymnázium pro seniory aneb Kdo se učí, nestárne", se senioři vzdělávají v různých tématických cyklech jako jsou dějiny umění, světová a česká literatura po roce 1945, základy práce s počítačem či přírodovědné obory. Požadavky kladené pracovním trhem na pracovní sílu jsou stále náročnější. Nestačí již znalosti získané v rámci počátečního vzdělávání. Proto má další vzdělávání stále větší význam.

Středočesky kraj Berill Mascheková, tisková mluvčí: Odbor školství a sportu Středočeského kraje podporuje celoživotní vzdělávání zejména tím, že pomáhá vytvářet na středních a vyšších odborných školách možnosti pro další vzdělávání dospělých zejména formami, které jsou vhodné pro uchazeče o studium při zaměstnání, t.j. dálkovou, večerní, distanční nebo i kombinovanou formou vzdělávání. Stejně tak se zaměřuje na podporu možností využití volných kapacit středních a vyšších odborných škol při rekvalifikacích. Velmi se odbor soustřeďuje na další vzdělávání pedagogických pracovníků (pro tento účel kraj zřizuje školské účelové zařízení - Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Středočeského kraje se sídlem v Nymburce), jako na přesně vymezenou skupinu dospělých. Záměrem je zvyšování jejich odborné a pedagogické úrovně zejména v souvislosti s průběhem kurikulární reformy ve školství a požadavky platných právních předpisů. Na řadě vyšších odborných škol zřizovaných krajem se dále velmi výrazně podporuje spolupráce s vysokými školami směrem k bakalářskému typu studia, které se již na několika z nich realizuje. V současné době je intenzivně připravován projekt vybudování centra dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji, které by mělo pokrýt nejenom oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale i jiné profese.

Nahoru