Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Lesnické školy Písek nabízejí kvalitní zázemí pro výuku i volný čas

1.11.2012    Českobudějovický deník Lidská společnost se v posledních desetiletích vyvíjí neuvěřitelným tempem. Co platilo dříve po staletí, dnes se může změnit během dne. V ukvapeném světě plném nových informací se obtížně hledá chvilka k zamyšlení, zdali se náš překotný životní běh ubírá správným směrem, jestli dosáhneme cíle a spokojenosti vnitřní i ve vztahu ke svému okolí. Tato doba plná změn se promítá velmi intenzivně i do škol, kde se tradičně předávají znalosti a vědomosti „starší generace“ generaci mladé, perspektivní a zanedlouho přebírající odpovědnost za budoucnost.  

Není to pro školy jednoduché, mnohé tradiční postupy výuky už neplatí, a také učitelé jsou nuceni neustále rozšiřovat svoje poznání a doplňovat vědomosti, aby udrželi aktuálnost předávaných poznatků. V oboru lesnictví je tradiční pojetí umocněno tím, že produkční doba lesního porostu trvá 100 i více let a lze tedy jen obtížně vždy přesně reagovat na nové aktuální potřeby lidské civilizace. Jak se vyrovnat s dilematem konzervativního přístupu lesnictví a rychle se měnících požadavků současné doby? Jak aplikovat nové poznatky, přístupy a technologie ve výuce? Jak zatraktivnit vzdělání pro mladou generaci? Tyto otázky řešíme na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek každodenně.

A věřím, že úspěšně.

Dlouholetá tradice školy je závazkem, který nám ukládá pokračovat v práci našich předchůdců a udržet vysokou úroveň kvality samotného vzdělávacího procesu i zázemí školy. Důležitými předpoklady kvalitní výuky je samozřejmě dobrý pedagogický sbor, ale také materiální vybavení školy. Právě v oblasti materiálního vybavení pro výuku se podařilo v posledních letech udělat velký pokrok a to díky finančním příspěvkům od zřizovatele školy – Jihočeského kraje, ale také z prostředků různých projektů a grantů, z prostředků sponzorů aj.

Žáci a studenti tak využívají novou chemickou laboratoř, rekonstruovanou speciální učebnu zoologie a myslivosti a při praktické výuce mají k dispozici nejmodernější měřící techniku pro zjišťování zásob lesních porostů. Nové vybavení mají také odborné předměty geodézie a lesní stavby, lesní těžba, myslivost aj. Snahou je pořizovat ucelené řady pomůcek s cílem co nejlépe připravit absolventy školy pro práci v lesnictví. Učitelé školy také ve spolupráci s lesnickým provozem připravují nebo inovují učební texty a další studijní materiály.

Vzhledem k velkému počtu žáků a studentů ubytovaných v domově mládeže je zájem zabezpečit i aktivity v jejich volném čase. Je logické, že velký zájem je o aktivity blízké profesnímu zaměření žáků. Velkému zájmu se tak těší trubačský soubor, kde probíhá výuka pod vedením odborných lektorů a trubači svými vystoupeními dokreslují mnohé myslivecké a kulturní akce v celé ČR, dále sokolnický kroužek, myslivecký kroužek, kynologický kroužek, kroužek myslivecké kuchyně aj. Střelectví je profesionálně vedeno trenéry Českého střeleckého svazu v olympijských disciplínách skeet a trap v rámci Regionálního sportovního centra mládeže ČSS a dále střelby ze vzduchové pistole. Ve všech disciplínách dosahují žáci velmi dobrých výsledků – Jiří Hoffman (3. B) se stal Mistrem republiky v kategorii dorostenců pro rok 2012 v disciplíně sportovní pistole SP 30+30, Jan Zámečník (1. A) – získal v kategorii dorostenců 1. místo v disciplíně skeet a je celkovým vítězem v Českém poháru v dorostenecké kategorii a také letošní mistr republiky. K těmto úspěchům v letošním roce přiřadil ještě 7. a 9.

místo z mezinárodního závodu v německém Suhlu, kde ze 125 možných dosáhl 117 bodů.

Zajímavé jsou také další aktivity školy ať již ve vztahu k odborné i ostatní veřejnosti. Mezi nejdůležitější patří: konzultační středisko České zemědělské univerzity v Praze – Fakulty lesnické a dřevařské, akreditovaná instituce MŠMT pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), autorizovaná osoba pro ověřování a uznávání dalšího vzdělávání v několika dílčích lesnických kvalifikacích, centrum celoživotního učení v rámci projektu UNIV s nabídkou vzdělávacích programů pro dospělé, cvičná škola pro pedagogickou praxi Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, školící a zkušební škola pro myslivecké zkoušky a zkoušky pro myslivecké hospodáře, fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze – Přírodovědecké fakulty aj.

Škola pořádá vzdělávací i kulturní akce pro základní školy z celého Písecka – Den stromu (za poslední tři ročníky kolem 1300 žáků základních škol), unikátní Soutěže odborných lesnických dovedností s mezinárodní účastí a účastí zaměstnanců sociálních partnerů s doprovodným programem pro základní školy i veřejnost na píseckém Výstavišti, celostátní Trubačský ples, každoročně prezentuje lesnictví a myslivost Hubertovou jízdou a Svatohubertskou mší. Těšíme se na setkání na některé z pořádaných akcí, informace o nich naleznete na www.lespi.cz .

Nahoru