Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt Kurikulum S nabízí učitelům konzultace, semináře i metodické příručky

V úterý 22. listopadu 2011 proběhla závěrečná konference tříletého projektu Kurikulum S, financovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Tento projekt končí v březnu 2012. Jeho cílem bylo poskytnout různými formami pomoc učitelům středních odborných škol při reformě. Z konference vyplynulo, že se tento cíl podařilo naplnit v několika rovinách.  

Image

Hlavní manažerka projektu Ing. Taťána Vencovská popsala projekt třemi základními charakteristikami: „Za prvé: projekt Kurikulum S je jediným  národním projektem, který podporuje zavádění školních vzdělávacích programů v odborném školství, za druhé: za dobu jeho trvání jsme pomohli již osmi tisícům učitelů, ať už formou konzultací nebo účastí na seminářích a stážích, a za třetí: vydáme v průběhu projektu dohromady kolem dvaceti publikací pro učitele.“

Konzultační centra pomohla 8 tisícům učitelů

Pokud učitelé narazili během reformy na problém, mohli ho konzultovat v regionálních konzultačních centrech (RKC), která vznikla v rámci projektu při školách a dalších vzdělávacích institucích před dvěma lety. Kromě konzultací pořádají centra pro školy vzdělávací akce, stáže ve firmách, exkurze na odborná pracoviště nebo kulaté stoly. Činnost center hodnotili pedagogové na konferenci velmi pozitivně. Regionální konzultační centra i pilotní školy zapojené do projektu podle nich odvedly velký kus práce při pomoci školám při zavádění ŠVP. To potvrzují i statistické údaje. „Za dobu svého trvání uspořádala centra dohromady přes 360 vzdělávacích akcí, poskytla více než 900 konzultací a proškolila již zmíněných osm tisíc pedagogických pracovníků, což je skutečně skvělý výsledek,“ uvedla na konferenci T. Vencovská.

Regionální konzultační centra budou školám nabízet pomoc i po skončení projektu v březnu 2012, což podle zástupců těchto center odpovídá i potřebě učitelů. „Velkou zásluhou regionálních konzultačních center je to, že zprostředkovala setkání zástupců škol a zaměstnavatelů při pořádání kulatých stolů v jednotlivých regionech a umožnila tak oběma stranám navázat vzájemnou spolupráci a partnerství,“ uvedla na konferenci Ing. Zdeňka Marešová z RKC Jihočeského kraje.

Reformu hodnotí pedagogové celkem pozitivně

Velký prostor dostali na konferenci zástupci odborných škol, kteří se podělili o své zkušenosti se zaváděním kurikulární reformy do praxe. „Reforma učitele aktivizovala a přinutila je spolupracovat, protože se ocitli v situaci, kdy nevěděli, co dělat,“ uvedl na konferenci Mgr. Petr Knecht, Ph.D., jeden z autorů publikace Moderní odborná škola. Jak vyplynulo z dalších příspěvků, nebyly procesy spolupráce učitelů na všech školách vždy jednoduché. I přes počáteční nechuť si ale většina škol na reformu zvykla a nyní ji hodnotí vcelku pozitivně. A to i kvůli vynaloženému času a úsilí, které do reformy v jejím průběhu pedagogové vložili.

Ozvaly se ale i výhrady. Nejvíce stížností směřovalo k financování odborných škol. „Na financování škol si stěžovali všichni respondenti, protože má-li jít odborné školství s dobou, je potřeba nakupovat nové vybavení a přístroje,“ uvedl P. Knecht. To potvrdily i příspěvky zástupců odborných škol. „Nejkritičtější oblastí jsou finance,“ dodal k tomu Ing. Radoslav Kučera z Obchodní akademie Pelhřimov, který upozornil i na nezájem zřizovatelů škol o probíhající reformu.

Metodické příručky pro učitele

Užitečnou pomoc přinesou pedagogům publikace vydané v rámci projektu, ve kterých mohou najít inspiraci pro výuku i zajímavé informace týkající se kurikulární reformy. „V publikacích se snažíme učitelům zprostředkovat zkušenosti jejich kolegů z různých škol a oblastí tak, aby si každý mohl najít to, co ho nejvíce zajímá,“ vysvětluje T. Vencovská. Mezi vydanými publikacemi jsou mj. sborníky Příklady dobré praxe SOŠ a SOU a Žákovské projekty – cesta ke kompetencím nebo publikace Výukové strategie v praxi pilotních škol.

Rádi zodpovíme Vaše otázky.

Ing. Taťána Vencovská, hlavní manažerka projektu,

e-mail: tatana.vencovska@nuov_cz, tel.: 274 022 423

* Projekt Kurikulum S - Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání je tříletý národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Více informací na www.kurikulum.nuov.cz

Nahoru