Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Nová pravidla pro přijímačky na střední školu - aktuálně

Od 1.1.2012 jsou zavedena  nová pravidla pro přijímací řízení na střední školy . Termíny pro podání přihlášek, info k přijímacím zkouškám a detailně popsané změny najdete na www.infoabsolvent.cz   Jak to tedy letos bude?   

♦       přijímací zkoušky od 22. do 30. dubna 2012

Návrh novely vyhlášky č. 671/2004 Sb. (v současnosti ještě v připomínkovém řízení) sjednocuje termíny a zkracuje období pro  vykonání zkoušky. 

♦       zkouškové období se sjednocuje

Termíny platí pro uchazeče o denní i jiné formy vzdělávání, nástavbové obory – denní i jiné formy vzdělávání a  zkrácené studium

♦       oznámení výsledků podle jiných kritérií (pokud se zkouška nekoná)

Ředitel školy zašle uchazeči rozhodnutí o nepřijetí a současně zveřejní seznam přijatých nejdříve 22. dubna 2012.

♦        jak se dozvíte rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu 

Přijatý uchazeč již nedostane rozhodnutí písemně. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem, pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení a hodnotící kritéria budou zveřejněny na přístupném místě ve škole a na školním webu, a to po dobu alespoň 15 dnů. Písemné rozhodnutí dostanou pouze nepřijatí uchazeči.

♦         zápis ke studiu jen pro denní studium

Zápis ke studiu platí pouze pro denní formu vzdělávání. Přijatý uchazeč povrdí svůj zájem o studium odevzdáním  zápisového lístku řediteli dané školy do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pokud tak neučiní, vzdává se svého práva stát se žákem dané školy.

Zapsaný uchazeč již nemůže změnit své rozhodnutí. Výjimkou je, že by byl přijat do druhé školy a na základě předložení výsledku odvolání je mu zápisový lístek vrácen. Není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Zápisový lístek nepředkládají přijatí uchazeči do jiné než denní formy vzdělávání – dálkové, distanční, večerní, kombinované, do nástavbového studia – platí pro všechny formy a do zkráceného studia.

♦        tiskopis zápisového lístku

Tiskopis obdrží žák ve své základní škole v době podání přihlášky. Uchazeč, který není žákem základní školy (např. cizinec, dřívější absolvent – starší uchazeč) a je přijat k dennímu studiu, získá lístek na krajském úřadě podle místa pobytu, případně sídla školy, na kterou se hlásí. Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu instituci, od které žadatel obdržel originál.

 

Nahoru

Jak se přihlásit do nástavbového studia