Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Odborné vzdělávání ve Spojených arabských emirátech

Spojené arabské emiráty (SAE) se vyznačují dynamickými procesy změn v hospodářství. Potřebují proto v oblasti profesní přípravy nové koncepce vyhovující jak zájmům podniků, tak i tradičním hodnotám společnosti.  

Hospodářský rozvoj v SAE se v posledních letech vyznačoval obrovskou dynamikou, související s bohatstvím plynoucím z ropy i s odvážnými vizemi moderní budoucnosti. Počet obyvatel stoupl ze 180 000 v roce 1971 na 5,2 milionů v roce 2007, 80 % ale tvoří cizinci. Kultura emirátů je trvale ovlivňovaná islámem. Soukromý podnik jako zaměstnavatel není pro místní obyvatele atraktivní, v tomto sektoru je zaměstnáno jen 0,4 procenta zaměstnanců. Obyvatelé emirátů jako menšina ve vlastní zemi pociťují, že na konkurenci dobře kvalifikovaných migrantů na trhu práce nestačí. Míra nezaměstnanosti obyvatel emirátů začátkem roku 2009 dosahovala 13,7 %.

 

Vzdělávací systém a odborné vzdělávání

Vedení emirátů pochopilo, že oblast vzdělávání má v budoucím vývoji země klíčovou roli. Od roku 1971 je zavedena povinná školní docházka do dvanácti let věku. V roce 1977 byla založena státní univerzita v Al Ain2. Kromě dalších univerzit, z nichž univerzita Zayed byla až do roku 2008 vyhrazena ženám, působí v oblasti středních škol dvanáct Higher Colleges of Technology (HCT) a pět Institutes of Applied Technology (IAT). HCT, které byly zavedeny teprve koncem 80. let, byly zřízeny podle amerického vzoru. Dále existují střední odborné školy,  které nabízejí technické, zemědělské a ekonomické specializace.  Od roku 2007 fungují tzv. Instituty odborného vzdělávání a přípravy (Vocational Education & Training Institutes – VETI).

Na univerzitách studuje přibližně 75 % žen, jejich možnost uplatnění v hospodářské sféře je ale omezovaná tradicemi, takže emirátské ženy přestavují pouze 14,7 % zaměstnaných obyvatel. Společensky akceptované životní dráhy pro dobře vzdělané ženy se musejí teprve individuálně vytvářet.

 

Tvorba přizpůsobených profesí

Nové profese, jež mají být vytvořeny, musejí být zároveň atraktivní pro mladé lidi a požadované hospodářskou sférou. Navíc je třeba přihlížet ke kulturním zvláštnostem země. Například předpisy pro oblečení vyplývající z tradice a náboženství neumožňují ženám ani mužům vykonávat určité činnosti, protože jsou v rozporu se závaznými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Také není možné, aby se žena ocitla sama v uzavřeném prostoru s muži, což některá povolání znemožňuje (např. poradenství zákazníkům).

V podrobné studii, kterou provedla Společnost pro technickou spolupráci (GTZ) bylo v lednu 2008 dotázáno 885 žáků na jejich profesní přání. Již v této době bylo zřejmé, že o nové formy kvalifikace v sektoru soukromého hospodářství se zajímaly především dívky. Dobrá polovina dotázaných žákyň dávala přednost oblasti turismu (cestovní/turistická asistentka 51 %), sektoru, který je propagován také vládou SAE, protože slibuje budoucnost. Jako ve všech ostatních zemích světa mladí muži mají naproti tomu sklon především k technickým profesím (mechatronik nákladních vozů 44 %, manažer budov 40 %).

Jenže profil povolání turistického průvodce může být v současné době pro ženy ještě velmi problematický, protože je s ním spojeno odloučení od rodiny. Dotázané žákyně sice uvádějí, že takovou profesi upřednostňují, uskutečňování profesního přání však rychle naráží na hranice možného. Totéž platí pro profesi mechatronika nákladních vozů, která je pro mladé muže velice přitažlivá, avšak je jednoznačně přiřazovaná k okruhu osob s nízkým statusem a zdá se, že pro občana emirátů je v dnešním kulturním prostředí spíš nežádoucí. V současné době také není reálné, aby občan emirátů pracoval v autodílně, kde se komponenty vozidel vyměňují ručně pomocí nářadí. Spíš by mohl radit zákazníkům, pokud jde o údržbu a opravy, a kontrolovat prováděné práce. Nové profese vytvořené VETI musejí být v důsledku toho flexibilní, aby se mohly přizpůsobovat bouřlivě se měnící společnosti země i stále novým změnám v průmyslu.

 

Překlad Jana Šatopletová, zkráceno


 

Pramen: Heusinger, Winfried. Anforderungen und Herausforderungen bei der Entwicklung angepasster Berufe in der Vereinigten Arabischen Emiraten. Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 2009, Nr. 4, S. 50-53.

Nahoru