Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Kvalifikace budou v evropských státech porovnatelné

Lidé budou zanedlouho snáze hledat pracovní a studijní příležitosti v zahraničí. V zemích EU totiž dochází od roku 2008 k tzv. přiřazovacím procesům, ve kterých jsou všechny existující kvalifikace přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací. Výsledkem procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích. „Když bude člověk hledat práci v zahraničí, budou mu tam věřit, že konkrétní kvalifikaci opravdu má,“ vysvětluje ředitel NÚOV Miroslav Procházka.  

Image

Úroveň EQF bude brzy stejně důležitým údajem při uplatnění člověka na trhu práce jako údaje o jeho nejvyšším dosaženém vzdělání, získaném titulu nebo úrovni jazykových znalostí. A to zejména při studiu a práci v zahraničí. Evropský rámec kvalifikací (EQF), k jehož osmi úrovním jsou všechny existující kvalifikace v jednotlivých zemích přiřazovány, umožní evropským zemím vzájemné porovnání kvalifikací i celých vzdělávacích systémů. Vzhledem k výrazným rozdílům ve vzdělávacích systémech jednotlivých zemí, které se liší délkou i náročností studia na různých stupních vzdělávání, je přiřazovací proces velmi náročný a složitý a vyžaduje dlouhodobou spolupráci mnoha institucí a odborníků z oboru.


Jakou úroveň EQF máte?

Všechny kvalifikace půjde rozdělit do osmi úrovní EQF. Úroveň 1 odpovídá základům vzdělání, úroveň 2 dokončenému základnímu vzdělání, úroveň 3 střednímu vzdělání s výučním listem v délce tří let a úroveň 4 dokončenému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Úrovně 5 až 8 odpovídají terciárnímu vzdělávání, nejvyšší úroveň zahrnuje doktoráty, 7. úroveň dokončené magisterské programy, šestá ukončené bakalářské studium nebo dokončené studium na vyšší odborné škole. Pátá úroveň odpovídá programům krátkého cyklu (kratším než 3 roky), které se v České republice teprve budou vytvářet. Úrovně jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, tedy tím, co člověk zná, umí a jaké činnosti je schopen vykonávat.

A co všechno ovlivňuje dosaženou úroveň EQF? Evropský rámec kvalifikací zahrnuje nejen všechny znalosti a dovednosti získané studiem od základní až po vysokou školu, ale i znalosti a dovednosti získané v průběhu praxe či formou různých kurzů, stáží, případně ve volném čase, pokud jsou ověřeny standardizovanou zkouškou. „Společný evropský rámec kvalifikací tak umožní porovnání i těch kvalifikací, které člověk získá mimo vzdělávací systém, “ říká pracovnice Koordinačního centra pro EQF Milada Stalker. „EQF tak významně podporuje proces celoživotního učení lidí.“

Systém kvalifikací se neustále mění podle požadavků trhu práce. „Za deset až dvacet let bude systém kvalifikací vypadat úplně jinak,“ uvedl ředitel odboru vysokých škol MŠMT Jiří Nantl na konferenci k přiřazovacímu procesu 11. března 2011 v Praze. „Je nepravděpodobné, že jednomu člověku vydrží kvalifikace celý život, lidé se budou do vzdělávacího systému vracet.“


Česká republika je pátá v Evropě

Česká republika je v pořadí pátou zemí, která připravila svou Národní přiřazovací zprávu. „Do Evropy tím vysíláme jasnou zprávu, že náš systém vzdělávání, který vychází z hlubokých tradic české vzdělanosti, je možné efektivně navázat na systémy evropské,“ dodává Jakub Stárek, ředitel odboru vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT.

A co konkrétně zatím v procesu proběhlo? „V první etapě procesu u nás došlo k přiřazení úrovní kvalifikací získávaných ve vzdělávacím systému (tzv. stupňů vzdělání, tedy např. střední vzdělání, vysokoškolské vzdělání atd.) a úrovní dílčích kvalifikací získávaných v dalším vzdělávání (např. pokladní, montér výtahů, psovod horské služby atd.) k úrovním EQF,“ popisuje dosavadní výsledky procesu hlavní manažerka projektu NCP EQF Jitka Pohanková. Do úrovně 2 EQF tak byly přiřazeny například dílčí kvalifikace dlaždič a strážný, do úrovně 3 pokladní nebo zámečník a do úrovně 4 spolu s dalšími odborný servisní pracovník.

Přiřazovací proces zdaleka není u konce, dalším důležitým krokem je schválení přiřazovací zprávy vládou v létě 2011 a její představení Evropské komisi na podzim 2011.

 

  • Více informací o projektu NCP EQF, Koordinačním centru EQF a přiřazovacím procesu na www.nuov.cz/eqf
  • Podrobnější informace o českých kvalifikacích a jejich úrovních na  www.narodni-kvalifikace.cz

 

Rádi odpovíme na Vaše dotazy.

Kontakty:

Ing. Jitka Pohanková, hlavní manažerka projektu NCP EQF a náměstkyně ředitele NÚOV, (jitka.pohankova@nuov_cz)

RNDr. Miroslav Kadlec (miroslav.kadlec@nuov_cz)

Mgr. Milada Stalker (milada.stalker@nuov_cz)

Mgr. Lada Plíhalová (lada.plihalova@nuov_cz)


O projektu NCP EQF a Koordinačním centru EQF

Evropská komise se v roce 2010 rozhodla podpořit procesy přiřazování národních systémů k EQF projektovým grantem. Koordinační centrum EQF (NCP EQF) jako národní koordinační centrum v ČR vypracovalo návrh projektu nazvaného NCP EQF, který byl Evropskou komisí schválen. Referenční proces v ČR je prostřednictvím tohoto projektu finančně podporován ze zdrojů Evropské komise a MŠMT v období květen 2010 – duben 2011. V rámci projektu vzniklo několik studií, které se staly podkladem pro zpracování vybraných kapitol Národní přiřazovací zprávy ČR. V roce 2008 bylo zřízeno v Národním ústavu odborného vzdělávání Koordinační centrum pro EQF, které zajišťuje přiřazení českých úrovní kvalifikací k úrovním EQF.

 


Příloha: Úrovně EQF popsané znalostmi, dovednostmi a kompetencemi

Úroveň  EQF

Deskriptory popisující úroveň kvalifikací

znalosti                           dovednosti                              kompetence

Úroveň 1

základní všeobecné znalosti

základní dovednosti požadované k provádění jednoduchých úkolů

pracovat nebo studovat pod přímým dohledem ve strukturovaném prostředí

Úroveň 2

základní faktické znalosti v oboru práce nebo studia

základní kognitivní a praktické dovednosti požadované při používání relevantních informací za účelem plnění úkolů a řešení běžných problémů s použitím jednoduchých pravidel a nástrojů

pracovat nebo studovat pod dohledem s určitou mírou samostatnosti

Úroveň 3

znalosti faktů, zásad, procesů a obecných pojmů v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při plnění úkolů a řešení problémů výběrem a použitím základních metod, nástrojů, materiálů a informací

nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu

při řešení problémů přizpůsobovat své chování okolnostem

Úroveň 4

faktické a teoretické znalosti v širokých souvislostech v oboru práce nebo studia

řada kognitivních a praktických dovedností požadovaných při řešení specifických problémů v oboru práce nebo studia

schopnost řídit sebe samého v rámci pokynů v oblastech práce nebo studia, které jsou obvykle předvídatelné, ale mohou se měnit

dohlížet na běžnou práci jiných osob a nést určitou odpovědnost za hodnocení a zlepšování pracovních či vzdělávacích činností

Úroveň 5

rozsáhlé a specializované faktické a teoretické znalosti v oboru práce nebo studia a uvědomování si hranic těchto znalostí

rozsáhlá škála kognitivních a praktických dovedností požadovaných při rozvíjení tvůrčích řešení abstraktních problémů

řídit a kontrolovat pracovní či vzdělávací činnosti, při nichž dochází k nepředvídatelným změnám

posuzovat a rozvíjet své vlastní výkony a výkony ostatních

Úroveň 6

pokročilé znalosti v oboru práce nebo studia zahrnující kritické chápání teorií a zásad

pokročilé dovednosti prokazující zvládnutí oboru a smysl pro inovace, jež jsou požadovány při řešení složitých a nepředvídatelných problémů ve specializované oblasti práce nebo studia

řídit složité technické nebo odborné činnosti či projekty a nést odpovědnost za rozhodování v kontextu nepředvídatelné pracovní nebo vzdělávací náplně

nést odpovědnost za řízení odborného rozvoje jednotlivců a skupin

Úroveň 7

vysoce specializované znalosti, z nichž některé jsou v popředí znalostí v oboru práce nebo studia, sloužící jako základ originálního myšlení nebo výzkumu

kritické uvědomování si znalostí v oboru a na rozhraní mezi různými oblastmi

speciální dovednosti požadované při řešení problémů ve výzkumu a/nebo při inovacích s cílem rozvíjet nové znalosti a postupy a integrovat poznatky z různých oblastí

řídit a transformovat pracovní nebo vzdělávací kontexty, které jsou složité, nelze je předvídat a vyžadují nové strategické přístupy

nést odpovědnost za přispívání k profesním znalostem a postupům a/nebo za posuzování strategických výkonů týmů

Úroveň 8

znalosti na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia a na rozhraní mezi obory

vysoce pokročilé a specializované dovednosti a techniky, včetně syntézy a hodnocení, požadované při řešení kritických problémů ve výzkumu a/nebo inovacích a při rozšiřování a novém definování stávajících znalostí nebo odborných postupů

vykazovat značnou autoritu, inovační potenciál, samostatnost a akademickou a odbornou integritu a trvalé odhodlání přicházet s novými myšlenkami a vyvíjet nové postupy na špičkové úrovni v oboru práce nebo studia, včetně výzkumucelá tisková zpráva celá tisková zpráva (263,50 KB)

Více informací zde

Nahoru